Image

Oposicions per a Bombers

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places en el Camp de Tarragona.

Més del 50% dels aprovats a la província de Tarragona han estat alumnes nostres.

CURS SELECTIU

Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 700 hores.

*Nota: Bases segons la convocatòria del DOGC-A-21251036-2021

PRÀCTIQUES

Realització de 600 hores de pràctiques de servei efectiu en parcs de bombers i altres instal·lacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Informació
 • Durada total: 7 mesos.
 • Horari: 17 a 22 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Proves teòriques, pràctiques i psicotècniques.
 • Aules espaioses i climatitzades.
 • Grups reduïts segons normativa Covid-19.
 • Simulacions d'exàmens i aproximacions a la prova real.
 • Garantia de servei: Professorat compost per alts funcionaris de ladministració i tècnics especialitzats amb àmplia experiència.
Requisits
 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un país membre de la Unió  Europea.
 • Haver complert 18 anys i no accedir a l’edat de jubilació.
 • Tenir el títol de graduat en Batxillerat tècnic o equivalent.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions a desenvolupar.
 • Tenir el carnet de conduir de la categoria C o equivalent.
 • No estar separat per causa d’expedient disciplinari ni inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
Proves

Primera fase: Fase doposició.

Es faran 5 proves.

PRIMERA PROVA: DE CONEIXEMENTS I TESTS PSICOTÈCNICS.
Primera prova: prova de coneixements i tests psicotècnics.
De caràcter obligatori i eliminatori.
a) Descripció de la prova.
La prova de coneixements i tests psicotècnics consta de tres exercicis, obligatoris i eliminatoris.
a.1) Primer exercici: coneixements.
Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 95 preguntes, més 10 preguntes de reserva, sobre el contingut del temari que figura a lannex 3 daquesta convocatòria.
El temps per fer aquest exercici serà de 1 hora i 45 minuts.
La qualificació daquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-ho és de 5 punts.
Cada resposta correcta té el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuen i les respostes errònies es valoren negativament. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor duna resposta encertada.

a.2) Segon exercici: test aptitudinal.
Consisteix en la realització duna bateria de tests psicotècnics dirigits a avaluar les capacitats aptitudinals de la persona participant: aptitud verbal, capacitat datenció, aptitud numèrica, raonament abstracte i capacitat espacial.
La valoració daquest exercici és dapte o no apte.

a.3) Tercer exercici: test davaluació psicològica de la personalitat.
Consisteix en la realització d'un/s test/s orientat/des a avaluar els trets de personalitat clínica i normal de les persones participants per valorar el grau d'ajust al funcionament adaptatiu i al perfil competencial del lloc de bomber/a de l'escala bàsica.
La valoració daquest exercici és dapte o no apte.

SEGONA PROVA: PROVES FÍSIQUES.
Consisteix en la realització de cinc proves físiques. Les proves seran:
- Coure's navette
- Circuit d'agilitat
- Exercici aquàtic
- Pressió sobre banc
- Pujada de corda

TERCERA PROVA: PROVA D'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA
De caràcter obligatori i no eliminatori.
La prova davaluació psicològica consistirà en la realització dun o diversos exercicis per avaluar les característiques personals de la persona aspirant i determinar lajustament al perfil competencial en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de lescala bàsica. Per dur a terme aquesta avaluació, es poden tenir en consideració els elements explorats al tercer exercici: test davaluació psicològica de la personalitat.

QUARTA PROVA: PROVES MÈDIQUES.

CINQUENA PROVA. PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA.

Llengua catalana:
Queden exclosos de realitzar la prova els aspirants que acreditin documentalment, del que estan en possessió del nivell C1 o equivalent.
Primera part. S‟avalua el domini de l‟expressió escrita, mitjançant la redacció d‟un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, mitjançant la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
Segona part. S'avalua l'expressió oral mitjançant la lectura en veu alta d'un text i una conversa o exposició sobre temes generals d'actualitat.
El temps per fer aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 30 minuts per a la segona.

Llengua castellana: de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no estiguin exemptes. Consistirà a fer una redacció de 200 paraules, com a mínim, ia mantenir una conversa. El temps serà de 45 i 15 minuts respectivament.

Segona fase: Fase de concurs.

a) El temps de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya en la categoria de bomber/a, que es valora a raó de 0,05 punts per mes treballat, fins a un màxim de 2 punts.
El mèrit establert en aquest apartat sacreditarà mitjançant un certificat, expedit dofici, de lòrgan competent en matèria de personal del Departament dInterior, on es faci constar de forma expressa el règim jurídic, el vincle, el cos, la categoria i el període concret de prestació dels serveis.
b) El temps de serveis prestats a qualsevol altra Administració pública a la categoria de bomber/a, d'acord amb els barems que s'especifiquen a continuació:
- Serveis prestats que el Tribunal Qualificador assimili totalment amb els corresponents del cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb les funcions que s'estableixen a la Llei 5/1994, de 4 de maig, es valoren a raó de 0,05 punts per mes treballat, fins a un màxim de 2 punts.
- Serveis prestats que el Tribunal Qualificador assimili parcialment amb els corresponents del cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb les funcions que s'estableixen a la Llei 5/1994, de 4 de maig, es valoren a raó de 0,02 punts per mes treballat, fins a un màxim de 1,5 punts.
El mèrit establert en aquest apartat sacreditarà mitjançant un certificat de lòrgan competent en matèria de personal, on shaurà de fer constar de manera clara i expressa el càrrec de lòrgan que té la competència per expedir el certificat, o el de lòrgan en què delegue, així com la norma legal que els habilita, si escau, del diari o butlletí oficial en què s'hagi publicat. Així mateix, hi ha de constar el règim jurídic, l'enllaç, el cos, la categoria, el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria i les funcions concretes desenvolupades com a bomber/a.
c) El temps prestat com a bomber voluntari de la secció activa o especial de la Generalitat de Catalunya, excepte els tres primers anys de permanència a les seccions esmentades del cos de bombers voluntaris, es valora a raó de 0,015 punts per mes de permanència al cos de bombers voluntaris, fins a un màxim de 1,5 punts. En el còmput del temps de serveis prestats no es tindran en compte els períodes de suspensió temporal de funcions.
És condició indispensable per valorar aquest mèrit que s'acrediti que la persona participant compleix les obligacions que estableix l'article 34, apartats b), c) if), del Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, mitjançant un certificat, expedit d'ofici, del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, on ha de constar el temps prestat com a bomber voluntari fins a la data de publicació de la convocatòria.
d) El temps de serveis prestats com a auxiliar forestal, auxiliar forestal conductor, oficial 1a equip de prevenció activa forestal o tècnic especialista amb adscripció GRAF de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior es valora a raó de 0 ,05 punts per mes treballat, fins a un màxim de 1,5 punts.
El mèrit establert en aquest apartat sacreditarà mitjançant un certificat, expedit dofici, de lòrgan competent en matèria de personal del Departament o del director general de Prevenció, Extinció dIncendis i Salvaments del Departament dInterior, on consti el temps prestat en aquestes categories. fins a la data de publicació de la convocatòria.
e) El temps de serveis prestats en alguna categoria laboral amb rellevància operativa del dispositiu operatiu adscrit a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior es valora a raó de 0,04 punts per mes treballat, fins a un màxim de 1,5 punts.
El mèrit establert en aquest apartat sacreditarà mitjançant un certificat, expedit dofici, de lòrgan competent en matèria de personal del Departament o del director general de Prevenció, Extinció dIncendis i Salvaments del Departament dInterior, en què ha de constar el temps prestat en aquestes categories fins a la data de publicació de la convocatòria.

Tercera fase: Fase formativa. Curs selectiu.

La tercera fase consisteix a fer un curs de formació d'una durada de 700 hores lectives a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El contingut daquest curs selectiu, de caràcter obligatori i eliminatori.

Temari
 • Explicació dels continguts dels diferents àmbits del temari.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació de tests psicotècnics (abstractes, numèrics, verbals i de personalitat).
 • Realització i correcció de test de personalitat, abstractes, numèrics, verbals.
 • Simulacre d'examen.

Opcionalment, per a la preparació física, l'alumne podrà comptar amb un entrenador que col·labora amb el nostre centre.

Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell C1 de català, comptar amb un filòleg del centre.

Temari general

Tema 1

Legislació

La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2

Legislació

El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives.
Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

Tema 3

Legislació

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte i àmbit d'aplicació i definicions. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors. Temari específic

Tema 4

Legislació

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Tema 5

Legislació

El Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de la guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Tema 6

Física

Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l'energia. Tema 7
Naturalesa del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 8

Mètodes i agents extintors

Mètodes de l'extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 9

Mecànica

Màquines simples. Palanques i corrioles. Rosques i rosques. Torns i plans inclinats.

Tema 10

Química

Estats de la matèria i canvis d'estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació i BLEVE.

Tema 11

Risc químic

Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB.

Tema 12

Hidràulica

Principis generals de la hidrostàtica i de la hidrodinàmica. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 13

Mecànica vehicles

Motors dièsel. Motors de gasolina. Carburació i injecció. Sobrealimentació i tipologies de motors. Principals parts d'un motor. Potència i parell motor. Altres sistemes de propulsió: híbrids, elèctrics purs i bivalentes a gas natural o GLP.

Tema 14

Prevenció i protecció contra incendis

Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d'extinció, sistemes de detecció i alarma d'incendis, sistemes de proveïment d'aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i vies d'evacuació dels edificis.

Tema 15

Atenció sanitària

Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 16

Construcció

Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Els plàstics. Comportaments dels materials constructius davant el foc.

Tema 17

Construcció

Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 18

Electricitat

Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d'electricitat. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandaments. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 19

Cartografia

Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 20

Geografia física

Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos en l'arc mediterrani.

Tema 21

Coneixement del territori català

Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 22

Meteorologia

Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels xàfecs. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada.

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.