Image

Oposicions per a Bombers

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places en el Camp de Tarragona.

Més del 50% dels aprovats a la província de Tarragona han estat alumnes nostres.

CURS SELECTIU

Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 700 hores.

*Nota: Bases segons la convocatòria del DOGC-A-21251036-2021

PRÀCTIQUES

Realització de 600 hores de pràctiques de servei efectiu en parcs de bombers i altres instal·lacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Informació
 • Durada total: 7 mesos.
 • Horari: Dissabtes de 9 a 14 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Proves teòriques, pràctiques i psicotècniques.
 • Aules espaioses i climatitzades.
 • Grups reduïts.
 • Simulacions d'exàmens i aproximacions a la prova real.
 • Garantia de servei: Professorat compost per alts funcionaris de ladministració i tècnics especialitzats amb àmplia experiència.
Requisits
 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un país membre de la Unió  Europea.
 • Haver complert 18 anys i no accedir a l’edat de jubilació.
 • Tenir el títol de graduat en Batxillerat tècnic o equivalent.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions a desenvolupar.
 • Tenir el carnet de conduir de la categoria C o equivalent.
 • No estar separat per causa d’expedient disciplinari ni inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
Proves
El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:
1. Fase d'oposició.
2. Fase de concurs.
3. Fase formativa: curs selectiu.
4. Fase de pràctiques.

Les proves de la fase d'oposició amb qualificació numèrica i els mèrits que conformen la fase de concurs es calcularan amb quatre decimals.

6.1 Primera fase: fase d'oposició.

La fase d'oposició està constituïda per les proves següents:
- Primera prova: prova de coneixements.
- Segona prova: prova física.
- Tercera prova: prova d'oficis.
- Quarta prova: prova d'avaluació psicològica.
- Cinquena prova: prova mèdica.
- Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana

Les proves de la fase d'oposició es plantejaran en llengua catalana.

6.1.1 Primera prova: prova de coneixements De caràcter obligatori i eliminatori.

a) Descripció de la prova.

Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 95 preguntes, més 10 preguntes de reserva, sobre el contingut del temari que figura a l'annex 3.

El temps per fer aquesta prova és d'1 hora i 45 minuts.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts.

La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Cada resposta correcta té el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuen i les errònies es valoren negativament. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta correcta. Per efectuar la valoració de la prova s'ha d'aplicar la fórmula següent:

(A - E / 4) x P
Q = -------------------------------
N

Q= qualificació resultant.
A= nombre d'encerts.
E= nombre d'errors.
P= puntuació màxima de la prova.
N= nombre de preguntes.

6.1.2 Segona prova: prova física. De caràcter obligatori i eliminatori.

a) Descripció. La prova física consisteix en la realització dels cinc exercicis físics següents, obligatoris i eliminatoris:

- Cursa de llançadora.
- Circuit d'agilitat.
- Exercici aquàtic.
- Pressió sobre banc.
- Arrossegament de maniquí.

b) Valoració.

La puntuació total de la prova física s'obtindrà dividint entre quatre la suma total de punts aconseguits, d'acord amb l'annex 4, en els exercicis de cursa de llançadora, circuit d'agilitat, pressió sobre banc i arrossegament de maniquí, sempre que s'hagi obtingut en cadascun d'aquests exercicis una puntuació mínima de 5 punts i s'hagi obtingut la qualificació d'apte en l'exercici aquàtic.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

c) Organització de la prova.

L'ordre de realització dels diferents exercicis d'aquesta prova vindrà determinat per l'organització de les persones participants en els grups que determini el tribunal qualificador. No obstant això, i per a tots els grups, el primer exercici (cursa de llançadora), descrit a l'annex 4, es farà en darrera posició, i abans de fer-lo es deixarà un període de 30 minuts, com a mínim, des de la finalització de l'exercici anterior.

Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. Si escau, el tribunal qualificador determinarà el sistema mitjançant el qual s'escolliran les persones a les quals s'han de fer les proves antidopatge. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves seran motiu d'exclusió del procés selectiu.

Per a la realització d'aquesta prova és obligatori portar roba i calçat esportius. Així mateix, amb la participació en aquesta prova les persones participants assumeixen la responsabilitat de trobar-se en les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l'annex 4.

En els exercicis en què hi ha més d'un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots dos.

No es podrà provar cap element o material abans de fer els exercicis d'aquesta prova.

Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul de l'exercici corresponent (nul = 0 punts).

6.1.3 Tercera prova: prova d'oficis. De caràcter obligatori i no eliminatori.

a) Descripció de la prova.

La prova consistirà a realitzar un circuit de quatre tasques dels oficis següents:
a) Sanitari.
b) Fusteria i construcció.
c) Fontaneria i electricitat.
d) Conducció de vehicles pesants.

Es tracta d'una prova que avalua la polivalència de les persones participants en l'habilitat manual, en coneixements bàsics, en la utilització adequada de materials i eines i en la destresa en l'execució bàsica dels oficis esmentats.

Les especificacions i les tasques avaluables d'aquesta prova les determinarà el tribunal qualificador i es faran públiques abans de la publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses de la convocatòria prevista a la base 5.1.

L'ordre de realització dels diferents exercicis d'aquesta prova vindrà determinat per l'organització de les persones participants en els grups que determini el tribunal qualificador.

b) Valoració.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts.

En aquesta prova el tribunal qualificador comptarà amb persones assessores especialistes, amb veu però sense vot, les quals es limitaran a prestar col·laboració en la seva especialitat tècnica.

6.1.4 Quarta prova: prova d'avaluació psicològica.

Totes les persones participants que hagin estat avaluades en la tercera prova, prova d'oficis, seran convocades a la realització de la quarta prova, prova d'avaluació psicològica.

a) Descripció. La prova d'avaluació psicològica consta de dos exercicis: un test d'avaluació psicològica de la personalitat i un test d'avaluació psicològica competencial.

b) Primer exercici: test d'avaluació psicològica de la personalitat. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a fer un test orientat a avaluar els trets de personalitat clínica i normal de les persones participants per tal de valorar-ne el grau d'ajust al funcionament adaptatiu amb relació a les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica.

Les dimensions susceptibles d'avaluació són les següents: amabilitat, ansietat, aprensió, autocontrol, atenció a les normes, desajust o descontrol, duresa, extraversió, independència, inestabilitat, neuroticisme, obertura, responsabilitat, tensió. Així mateix, seran susceptibles de valoració els resultats obtinguts en les escales de control i estils de resposta.

El tribunal qualificador determinarà la ponderació de les dimensions avaluades en funció del perfil establert i atenent als requeriments funcionals del lloc de treball de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica.

c) Segon exercici: avaluació psicològica competencial. De caràcter obligatori i no eliminatori.

Aquest exercici consisteix en la realització d'un o diversos exercicis per avaluar les característiques personals de l'aspirant i determinar-ne l'ajust al perfil competencial en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica.

Les competències professionals susceptibles d'avaluació, d'acord amb la definició continguda a l'annex 5, són les següents:

1. Adaptabilitat i flexibilitat.
2. Acceptació i compliment de les normes i subjecció a l'estructura jeràrquica.
3. Autocontrol i tolerància a l'estrès.
4. Treball en equip.
5. Autogestió i desenvolupament personal i professional.
6. Motivació i vocació de servei públic.
7. Capacitat analítica i presa de decisions.
8. Capacitat de comunicació.
9. Orientació a resultats.
10. Relació interpersonal i convivència.

d) Valoració.
La valoració del primer exercici, test d'avaluació psicològica de la personalitat, és d'apte o no apte. El tribunal qualificador no avaluarà la realització del segon exercici, avaluació psicològica competencial, a les persones participants que no hagin superat el primer exercici. La qualificació del segon exercici, avaluació psicològica competencial, de caràcter no eliminatori, és de 0 a 10 punts.

Els resultats de la prova d'avaluació psicològica podran ser contrastats al llarg de la fase formativa.

6.1.5 Cinquena prova: prova mèdica. De caràcter obligatori i eliminatori.

a) Descripció de la prova.

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, dut a terme per persones professionals col·legiades designades pel tribunal qualificador, a fi i efecte d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber/a de primera de l'escala tècnica del cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 6.

b) Valoració.

En aquesta prova el tribunal qualificador comptarà amb persones assessores especialistes, amb veu però sense vot, les quals es limitaran a prestar col·laboració en la seva especialitat tècnica.

A fi de determinar la qualificació de la cinquena prova, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades pels serveis mèdics o per les persones assessores especialistes designades pel tribunal qualificador i obtinguts en el moment respectivament indicat per a la realització de proves de reconeixement mèdic abans esmentades.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

6.1.6 Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

Es convocaran a la realització d'aquesta prova les persones participants que hagin superat la cinquena prova, prova mèdica, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana i llengua castellana requerits per la convocatòria.

Aquesta prova consta de dos exercicis, un exercici d'avaluació de coneixements de llengua catalana i un exercici d'avaluació de coneixements de llengua castellana.

a) Primer exercici: llengua catalana.

Totes les persones participants han de tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) equivalent o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n'estiguin exemptes.

a.2) Descripció.

L'exercici de llengua catalana consisteix a realitzar, davant del tribunal qualificador i, si escau, de les persones assessores especialistes designades, les proves següents:

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules aproximadament; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S'hi avalua l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El temps per fer aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 30 minuts per a la segona.

a.3) Valoració. La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte. Per ser declarat apte s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70% i obtenir almenys la meitat dels percentatges assignats a les àrees d'expressió escrita i d'expressió oral, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

b) Segon exercici: llengua castellana. Les persones participants han de tenir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (C1), equivalent o superior.

La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes.

b.2) Descripció. L'exercici consisteix a escriure una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal qualificador i, si escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi.

El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

b.3) Valoració.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

6.1.7 Puntuació total de la primera fase: fase d'oposició.

La puntuació global de la fase d'oposició és de 40 punts. Aquesta puntuació vindrà determinada per la suma de les qualificacions obtingudes en la primera prova (prova de coneixements), en la segona prova (prova física), en la tercera prova (prova d'oficis) i en el segon exercici de la quarta prova (prova d'avaluació psicològica).

6.2 Segona fase: fase de concurs.

La puntuació màxima assolible en la fase de concurs és de 20 punts, que correspon al 33 % de la puntuació global de tot el procés selectiu (40 punts en la fase d'oposició i 20 punts en la fase de concurs).

6.2.2 Consideracions generals de la fase de concurs.

Tots els mèrits que conformen aquesta fase es valoraran fins a la data de publicació de la convocatòria al DOGC i només es tindran en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini corresponent. La documentació acreditativa dels mèrits continguts en aquesta fase s'ha de presentar, si escau de conformitat amb el que estableix la base 3.2, acompanyada d'un model normalitzat de sol·licitud de declaració de mèrits que es publicarà en els llocs indicats a la base 5.2.

6.2.3 Valoració de la fase de concurs.

El tribunal qualificador publicarà la valoració provisional de la fase de concurs juntament amb les qualificacions de la sisena prova, prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana, o, si s'escau, amb les qualificacions de la cinquena prova, prova mèdica. Les persones participants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar de la publicació de la valoració provisional esmentada, per presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents.

6.4 Tercera fase: fase formativa. Curs selectiu.

a) Descripció.

El curs selectiu consisteix en la realització d'un curs de formació d'una durada de 900 hores lectives a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El contingut del curs, de caràcter obligatori i eliminatori, versarà sobre les matèries i les competències professionals, personals i socials relacionades amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de primera de l'escala tècnica del cos de Bombers de la Generalitat. El curs està dividit en els mòduls següents:

Mòdul 1: Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de risc.
Mòdul 2: Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals.
Mòdul 3: Intervenció operativa en extinció d'incendis urbans.
Mòdul 4: Intervenció operativa en esdeveniments d'origen natural, tecnològic i antròpic.
Mòdul 5: Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat.
Mòdul 6: Inspecció d'establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d'incendis i emergències.
Mòdul 7: Atenció sanitària inicial en situació d'emergència.
Mòdul 8: Suport psicològic en situacions d'emergència.
Mòdul 9: Coordinació d'equips i unitats d'emergències.

Les competències susceptibles d'avaluació en aquesta fase del procés selectiu són les determinades a la quarta prova, avaluació psicològica.

b) Exempció del curs selectiu.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya certificarà i resoldrà d'ofici les exempcions parcials de les persones participants que hagin superat un curs o un mòdul o mòduls de característiques similars als impartits per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

c) Valoració.

L'avaluació del curs i del mòdul d'adaptació té per objectiu verificar l'assoliment de les competències professionals i les capacitats clau, personals i socials, necessàries per a l'exercici de les funcions de bomber/a de primera de l'escala tècnica.

Les activitats avaluadores constaten que l'alumne o alumna posseeix tant els coneixements com les habilitats i les actituds necessàries per desenvolupar-se en el seu context professional amb eficàcia, qualitat i d'acord amb els principis institucionals.

La qualificació del curs i del mòdul d'adaptació a l'organització és d'apte o no apte. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mitjançant la valoració de l'aprofitament de la formació, certificarà l'aptitud de les persones participants mitjançant la qualificació d'apte o no apte i comunicarà al tribunal qualificador les seves decisions. La qualificació de no apte anirà acompanyada del corresponent informe motivat i comportarà l'exclusió del procés selectiu. La certificació d'apte o no apte per part de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya té caràcter vinculant per al tribunal qualificador.

d) Retribucions.

Durant aquesta fase, les persones participants percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1, i es trobaran en situació d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

6.5 Quarta fase: fase de pràctiques.

a) Descripció.

Les persones participants que hagin superat el curs selectiu accediran a la quarta fase, fase de pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta fase consisteix a fer 1.104 hores de pràctiques de servei efectiu en parcs de bombers o altres instal·lacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, d'acord amb la planificació i programació aprovada pel tribunal qualificador a proposta de la Direcció General.

b) Valoració.

Un cop finalitzat el període de pràctiques, les persones funcionàries encarregades de les persones participants, juntament amb el cap o els caps de les unitats orgàniques on la persona participant hagi realitzat el període de pràctiques, han d'emetre un informe d'avaluació de les pràctiques de cada persona participant, la qual podrà fer-hi les al·legacions que consideri oportunes.
Temari
 • Explicació dels continguts dels diferents àmbits del temari.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació de tests psicotècnics (abstractes, numèrics, verbals i de personalitat).
 • Realització i correcció de test de personalitat, abstractes, numèrics, verbals.
 • Simulacre d'examen.

Opcionalment, per a la preparació física, l'alumne podrà comptar amb un entrenador que col·labora amb el nostre centre.

Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell C1 de català, comptar amb un filòleg del centre.

Temari general

Tema 1 Legislació

La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2 Legislació

El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.

Tema 3 Legislació

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Principis de l'acció preventiva. Equips de treball i mitjans de protecció. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Informació, consulta i participació dels treballadors.

Normativa de desplegament, normes i fitxes tècniques: equips de protecció individual. Tipus d'EPI. Aspectes a considerar. Categories d'EPI. Marcatge reglamentari (CE) i marcatge específic. Informació rellevant.

Tema 4 Legislació

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació: títols 1r, 2n i 3r. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5 Legislació

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: capítols 1r, 3r i 4t.

Temari específic

Tema 6 Legislació

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Tema 7 Legislació

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Tema 8 Física

Sistema internacional de mesures. Cinemàtica. Velocitat i acceleració. Dinàmica. Força i pes. Vectors. Moment d'una força. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l'energia.

Tema 9 Naturalesa del foc

Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Combustions estequiomètriques i límits d'inflamabilitat i d'explosivitat. Classes de foc. Propagació del foc. Productes de la combustió. Fenòmens extrems: explosions (deflagracions, detonacions), flashover, backdraft.

Tema 10 Mètodes i agents extintors

Mètodes d'extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 11 Química

Estats de la matèria i canvis d'estat. Propietats físiques i químiques. Substàncies pures i mescles. Magnituds màssiques. Reaccions químiques. Àcids i bases. Oxidació-reducció. Dissolucions. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes o ideals. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics.

Tema 12 Hidràulica

Propietats dels fluids. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Hidrostàtica. Equació fonamental de la hidrostàtica. Principi de Pascal. Principi d'Arquímedes. Hidrodinàmica. Règim de fluid laminar i turbulent. Equació de continuïtat. Equació de Bernoulli. Teorema de Torricelli. Cabal, pèrdues de càrrega, cop d'ariet i efecte Venturi.

Tema 13 Electricitat

Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d'electricitat. Intensitat del corrent elèctric. Potencial elèctric. Resistència elèctrica. Tipus de circuits. Corrent continu i altern. Corrent trifàsic. Potència elèctrica. Mesures de seguretat amb risc elèctric. Contacte elèctric directe i indirecte. Efectes de l'electricitat sobre l'organisme. Intensitat. Resistència al cos. Tensió de seguretat. Freqüència i forma del corrent. Electricitat estàtica.

Tema 14 Meteorologia

Atmosfera. Radiació solar. Principals variables: temperatura, humitat relativa i temperatura de rosada, pressió atmosfèrica. Vent: velocitat, direcció, moviment de masses d'aire. Meteors. Precipitació, intensitat de precipitació, període de retorn. Llamp. Núvols.

Tema 15 Conceptes mèdics bàsics

Terminologia mèdica: anatomia i fisiologia; el cos humà, regions del cos, termes topogràfics en anatomia; cavitats del cos i contingut; posicions anatòmiques; moviments articulars. Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori, del sistema cardiovascular, del sistema nerviós i de l'aparell locomotor.

Tema 16 Vegetació

Parts d'un vegetal. Principals espècies arbòries forestals i de jardineria a Catalunya. Principals comunitats vegetals: boscos, brolles, màquies, erms, prats i aiguamolls.

Tema 17 Mecànica

Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats.

Tema 18 Motors

Funcionament i principals parts del motor de gasoil, de gasolina, elèctric, de gas. Potència i parell motor.

Tema 19 Elements d'instal·lacions de fluids

Bombes. Tubs i els seus materials per a aigua, gasos i olis. Vàlvules. Reguladors de pressió. Dosificadors i injectors. Turbines. Ventiladors. Cargol d'Arquímedes.

Tema 20 Mecànica de vehicles

Estructura i parts dels vehicles. Sistemes de seguretat en els vehicles. Sistemes d'alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada. Característiques específiques segons pila o combustible.

Tema 21 Risc químic

Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB. El fenomen de la BLEVE. Classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i preparats químics (CLP). Pictogrames, indicacions de perill i consells de prudència.

Tema 22 Prevenció i protecció contra incendis

Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d'extinció, sistemes de detecció i alarma d'incendis, sistemes d'abastament d'aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d'evacuació dels edificis. Annex A Terminologia del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi del Codi tècnic de l'edificació.

Tema 23 Atenció sanitària

Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiopulmonar. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 24 Construcció

Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Comportament i classificació dels productes de construcció i dels elements constructius de reacció i resistència davant el foc.

Tema 25 Construcció

Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments i murs de contenció: tipus i aplicacions. Elements estructurals verticals (pilars i murs): tipus i aplicacions. Elements horitzontals (forjats i sostres). Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 26 Components i aparells elèctrics

Cablejat i aïllament. Commutador elèctric. Interruptors: simple, automàtic, magnetotèrmic, diferencial. Transformador. Condensador. Bateria. Alternador. Panells fotovoltaics. Làmpades d'incandescència, fluorescent i LED.

Tema 27 Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució

Instal·lacions interiors domèstiques. Els conductors i les normes d'instal·lació. Quadres de comandament. Mecanismes de protecció en instal·lacions de baixa tensió. Preses de terra i parallamps. Connexions de servei. Instal·lacions d'enllaç. Xarxes de distribució en baixa tensió. Conductors i línies elèctriques.

Tema 28 Instal·lacions de gas i xarxes de distribució

Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos. Xarxes i instal·lacions de distribució de combustibles gasosos. Definicions i característiques fonamentals. Instal·lacions receptores de combustibles gasosos. Connexions de servei. Conjunts de regulació i comptadors. Aparells de gas. Canalitzacions de distribució segons pressió màxima d'operació. Estacions de regulació de pressió i de mesura. Densitat relativa. Odorant.

Tema 29 Cartografia

Cartografia. Escales. Simbologia. Corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Ortofotomapes i fotografia aèria.

Tema 30 Geografia física de Catalunya

Orografia: serres, serralades, valls. Hidrografia: rius, torrents, llacs, embassaments, conques. Costa: cap, golf, illa, delta. Clima i distribució territorial. Divisió fitogeogràfica a Catalunya.

Tema 31 Geografia humana de Catalunya

Nuclis compactes, nuclis disseminats, urbanitzacions, polígons industrials, agricultura. Demografia: piràmide d'edats, natalitat, mortalitat, esperança de vida, migració. Activitat econòmica: sectors, ocupació. Transport: principals elements de la xarxa viària i ferroviària, principals ports i aeroports.

Tema 32 Organització administrativa a Catalunya

Comarques i municipis de Catalunya. Les entitats municipals descentralitzades. Altres divisions administratives: províncies, Àrea Metropolitana de Barcelona, parcs naturals, reserves naturals, espais d'interès natural.

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.