Oposicions per a Subalterns Generalitat

Image

Oposicions per a Subalterns Generalitat

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places a tot Catalunya.
Informació
 • Titulació: Certificat d'assistència.
 • Durada total: 8 a 10 mesos.
 • Horari: 17 a 22 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.

PLA DE REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT GENERALITAT DE CATALUNYA.

Estabilització de l’ocupació pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el Pla d’estabilització de l’ocupació pública de l’Administració catalana (administració i serveis, docents i salut). Afecta un total de 59.000 llocs de treball, es vol reduir el percentatge d'interinitat al 8%, ara situat en un 35,5%, per a finals del 2024.

Per fer-ho, es durà a terme un procés d’estabilització extraordinari, que consta de tres vies: concurs de mèrits; concurs oposició i concursos oposició de les convocatòries ordinàries. Aquests procediments afecten llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020 i permetran estabilitzar 39.000 places. Els processos estaran formats de la següent forma:

Concurs de mèrits: per a aquells llocs ocupats interinament des d’abans de l’1 de gener del 2016:

 • Són 26.000 llocs de treball i corresponen a un 44% dels llocs de treball temporals.
 • Es valorarà, sobre 100 punts: els serveis prestats, estar en situació de servei actiu o assimilada, haver superat un procés selectiu anterior sense plaça o exercicis del mateix, els coneixements de català i l’acreditació de competències digitals.
 • Si hi ha llocs que quedin deserts, passaran al concurs oposició d’estabilització.

Concurs oposició: per als llocs de treball que inicien l’ocupació temporal entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017:

 • Són 13.000 llocs de treball i corresponen a un 22% dels llocs de treball temporals.
 • Tindran una fase de mèrits amb una valoració del 40% i una fase d’oposició amb una valoració del 60%.
 • Els exercicis de la fase d’oposició no seran eliminatoris de manera individual, però sí que ho serà la fase d’oposició en la seva globalitat. Posarà èmfasi en les competències i coneixements específics del cos, escala i categoria per sobre dels coneixements genèrics i en l’adequació del nombre i contingut dels temaris.
 • Es realitzaran dos exercicis no eliminatoris: un test i un cas pràctic i ambdós tindran la mateixa valoració (1/2 cada exercici).

Els dos procediments són de lliure concurrència, és a dir que hi podrà participar tothom qui ho vulgui, estigui o no treballant a l’Administració.

Concursos oposició de les convocatòries ordinàries: Adreçades als altres 20.000 llocs de treball temporal restants s’hauran de proveir per mitjà dels concursos oposició de les convocatòries ordinàries corresponents a les ofertes públiques aprovades pel Govern. Les convocatòries corresponents a les ofertes públiques dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022.

Des de AULA MAGNA disposem de diferents cursos per als següents processos selectius:

 • Cos de Gestió Generalitat de Catalunya. (A2)
 • Cos Administratius Generalitat de Catalunya. (C1)
 • Cos Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. (C2)
 • Cos Subalterns Generalitat de Catalunya. (E)
 • Cossos Especials Generalitat de Catalunya. (Matèries comunes).
 • Cos Administratius ICS. (C1)
 • Cos Auxiliars Administratius ICS. (C2)
Requisits
 • Tenir la ciutadania espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea.
 • Estar en possessió del títol del certificat d'escolaritat o equivalent.
 • No superar l'edat de jubilació.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions a cobrir.
 • No estar separat per causa d'expedient disciplinari ni inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
Proves

Primer exercici: obligatori i eliminatori.

Respondre en un període màxim de 30 minuts un qüestionari de 25 preguntes amb quatre respostes alternatives, de les quals solament una és correcta, sobre la base del contingut de la part general del temari. El resultat de la prova serà de 0 a 10 punts.

Segon exercici:

Consistirà a resoldre un supòsit pràctic que es desenvoluparà per escrit durant un període màxim d'una hora, que proposarà el tribunal immediatament abans del començament de l'exercici i sobre la base del contingut de la part general del temari.

Tercer exercici:

Català:

Els aspirants acreditaran mitjançant la presentació d'un certificat, el coneixement oral i escrit de la llengua catalana equivalent al *Nivell *Intermedi ( *Nivell B), de la Secretaria de Política Lingüística o equiparable. En cas que no es tingui aquest certificat, el tribunal avaluarà els coneixements adequats de la llengua catalana, en funció del lloc a proveir i del nivell exigit mitjançant la realització d'una prova equivalent al *Nivell B. El resultat serà apte/no apte.

Nota: Depenent del consistori, poden haver-hi més proves consistents en la resolució de casos pràctics, desenvolupament de temes per escrit, o bé, proves psicotècniques.

Quart exercici:

Consistiran en proves psicotècniques objectives que compliran els requisits de validesa i fiabilitat. Estaran ajustades a barems i seran estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Seran proves actitudinals i qüestionaris de personalitat que hauran de determinar si el perfil de capacitat actitudinal i professiograma caracterològica obtingut de cadascun dels aspirants es adequà al perfil per a l'exercici de funcions i tasques que corresponen a la plaça.

Les aptituds a valorar seran la intel·lectual; de raonament lògic, abstracta i numèrica, capacitat de comprensió i atenció, capacitat verbal i escrita, i les actituds personals dels aspirants en relació a la plaça a cobrir. Les proves psicotècniques són eliminatòries i es qualifiquen com a apte o no apte.

Així mateix, el tribunal podrà decidir la realització d'una entrevista personal, a càrrec del tècnic que assessori aquestes proves psicotècniques, per integrar tots els elements explorats anteriorment. Aquesta entrevista ratificarà la valoració obtinguda en les proves psicotècniques realitzades i donat el cas podrà modificar, mitjançant informe raonat pel tècnic especialitzat, la qualificació de no apte.

Cinquè exercici: obligatori i no eliminatori.

Es realitzarà una entrevista per valorar les competències i les habilitats de l'aspirant. La valoració serà de 0 a 10 punts.

Temari
 • Explicació dels continguts del temari.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació dels test psicotècnics, actitudinals i de personalitat.
 • Realització i correcció de test de personalitat i proves actitudinals.
 • Realització de casos pràctics.
 • Simulacres d'examen.

Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell B de català, comptar amb un filòleg del centre.

Opcionalment, es podrà preparar l'entrevista personal.

Part primera: Matèries comunes.

Tema 1. La Constitució Espanyola. Contingut essencial. Principis Generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

Tema 2. Estructura de l'Administració Pública.

Tema 3. El municipi: territori, organització i competències. Òrgans de govern del municipi: L'alcalde. Els Tinents d'alcalde. Els regidors. El Ple de l'Ajuntament. Les Juntes de Govern Local. Comissions Informatives.

Tema 4. Procediment administratiu local: l'acte administratiu i el procediment administratiu.

Tema 5. Ordenances, Reglaments i Bàndols de les Entitats locals. Classes. Procediment d'elaboració i aprovació.

Tema 6. Organització de la Funció Pública Local. Drets i deures. Règim disciplinari. Situacions administratives.

Part segona: Matèries específiques

Temi 1. L'Ajuntament i les Diputacions: particularitats en l'organització i funcionament.

Tema 2. El dret del ciutadà davant l'administració. Atenció a l'administrat: acolliment i informació.

Tema 3. La comunicació i el llenguatge. Tipus de comunicació: oral, telefònica i escrita. La comunicació no verbal.

Tema 4. Concepte de document, registre i arxiu. Funcions del registre i de l'arxiu.

Tema 5. Comunicacions i notificacions. Recepció i distribució de correspondència.

Tema 6. Funcions i comeses del cos subaltern.

Tema 7. Nocions bàsiques sobre la prevenció de riscos laborals.

Tema 8. Nocions bàsiques de funcionament d'instal·lacions. Instal·lacions d'electricitat, gas aigua, calefacció i aire condicionat.

Tema 9. Nocions bàsiques sobre seguretat en edificis. Evacuació. Instal·lacions de protecció contra incendis.

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Instal·lacions

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.