Atenció inicio 21 de Març 2021

Dijous de 20 a 22 hores i Dissabtes de 9 a 15 hores
10% de la matricula-Carnet Jove
20% de la matrícula- ex alumne del centro en oposicions o seguretat privada.

01

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places en tota Catalunya.

02

Més d'un 50% dels aspirants aprovats a la província de Tarragona han estat alumnes del nostre centre.

03

1 de cada 7 Mossos d'Esquadra de tota Catalunya s'ha format en els nostres centres.

04

Més de 1500 aprovats, al llarg de 15 anys, s'han preparat amb nosaltres.

¿Alguna duda? ¡Te llamamos!

Prepara l'oposició per a Mosso d'Esquadra a Tarragona en Aula Magna.

 Durada

Durada

De 10 a 12 mesos. Convocatòries anuals.

 Horari

Horari

Dissabtes de 9 a 15 hores. Consultar altres horaris.

 Titulació

Titulació

S'expedirà un certificat d'assistència.

 Grups

Grups

Grups reduïts de 5 a 12 alumnes

Tipus de curs

Tipus de curs

Presencial. Online pròximament.

 Preparació

Preparació

Proves teòriques, pràctiques i psicotècniques.

T'ajudem a aconseguir-ho!

Image

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent.
 • Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • No patir cap mena de malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies. Veure exclusions mèdiques en la convocatòria.
 • Posseir el permís de conduir de vehicles B o equivalent.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
 • Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

Formació

 • Explicació dels continguts dels diferents àmbits del temari (coneixement de l'entorn, les institucions i seguretat i policia).
 • Preparació de temes d'actualitat.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació dels test psicotècnics (abstractes, numèrics, verbals i de personalitat)
 • Realització i correcció de test de personalitat.
 • Preparació de l'entrevista.
 • Simulacre d'examen real.

Opcionalment, per a la preparació física, l'alumne podrà comptar amb un entrenador que col·labora amb el nostre centre.

Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell C de català, podrà comptar amb un filòleg del centre.

Proves

- Primera fase: oposició.

Proves selectives, obligatòries i eliminatòries.

Es realitzessin 5 proves:

Primera prova: Coneixements i aptitudinal

Exercici de coneixements: consisteix a respondre, per escrit i en un temps màxim de 35 minuts, 30 preguntes tipus test d'aspectes relacionats amb els quatre blocs.

Àmbit A: Coneixements de l'entorn.
Àmbit B: Institucional.
Àmbit C: Seguretat i Policia.
Àmbit D: Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social.
Prova aptitudinal: consisteix en la realització d'una bateria de test dirigits a avaluar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de l'aspirant.


Segona prova

Proves físiques: es dividirà per 3 proves: circuit d'agilitat i Course navette i pressió sobre banca.

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són: 30% per a l'exercici “circuit d'agilitat”, 30% per a l'exercici “pressió sobre banc” i 40% per a l'exercici “course navette”.


Tercera prova

Proves psicotècniques: consisteix a avaluar l'adequació de les característiques de l'aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

Entrevista personal: l'objectiu és ampliar i contrastar l'adequació de l'aspirant al perfil professional desitjat.

Quarta prova

Llengua catalana: consisteix a realitzar en un temps màxim d'una hora i mitja una redacció d'un text de 180 paraules, com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua mitjançant cinc blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana i en 10 minuts una valoració dels coneixements orals mitjançant una lectura en veu alta d'un text i una conversa.

Queden exclosos de realitzar la prova els aspirants que acreditin documentalment abans de l'inici d'aquesta prova, que estan en possessió del Nivell C1 o equivalent.

Reconeixement mèdic: l'objectiu és comprovar les dades antropomètriques i la inexistència de causes d'exclusió mèdica mitjançant les tècniques mèdiques convencionals.

Cinquena prova

Comprovació de les causes d'exclusió per falta d'aptitud psicofísica.

Consisteix en la realització de les proves mèdiques necessàries per a comprovar que les persones participants tenen l'aptitud psicofísica necessària per al desenvolupament de la tasca policial i no estan incloses en cap de les causes d'exclusió indicades.

Comprovació de tatuatges.

Segona fase: formació.
Aquesta segona fase consisteix en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies d'una durada no superior a 1.350 hores. En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials bàsiques.


Tercera Fase: pràctiques.


Les persones participants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran també cadascun caràcter selectiu.