Image

Oposicions per a professor de Geografia i Història

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places del Camp de Tarragona.
Informació
 • Titulació: Certificat d'assistència.
 • Durada total: 8 a 10 mesos.
 • Horari: 18 a 22 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.

Els objectius del curs estan centrats al coneixement de les diferents fases del procediment d’accés al cos docent, i valorar les capacitats de cadascuna de les persones aspirants.

Així mateix s’estableix una la programació per la formació dels aspirants i que s’estructura a partir de quatre grans eixos de treball:

 • Orientacions per l’estudi i exposició del temari - facilitar tècniques pel procés de memorització del temari, així com estructurar les respostes del tema a explicar.
 • Programació didàctica - tot iniciant-la des de zero, com si es tracta de revisió/millora d’alguna ja elaborada, s’establirà un guió de treball a partir de les indicacions establertes en la convocatòria. Per tant s’analitzaran els continguts indicats pel Departament d’Educació: currículum, objectius, competències, criteris d’avaluació, metodologia, temporització, atenció a la diversitat, igualtat de gènere, etc., així com tot el referent als aspectes més formals del document: format, tipus i mida de lletra, pàgines, etc.
 • Part pràctica - tot treballant a partir de plantejaments propis, i seguint els criteris establerts en la convocatòria, s’aniran exercitant les habilitats de les persones aspirants, tot potenciant les seves capacitats i valorant la seva proposta, tot cercant altres possibles plantejaments de resolució. Es proposaran estratègies de resposta, així com pautes i orientacions de cara al redactat de l’exercici.
 • Defensa davant el tribunal - es treballaran els aspectes formals de l’acte, com l’actitud a adoptar davant del tribunal i com reaccionar davant les possibles situacions d’estrès. Es treballarà l’elaboració d’un guió-resum de la programació com a suport davant del tribunal. Es realitzaran simulacions de la defensa de la programació / unitat didàctica, així com de la lectura del supòsit pràctic. Sense oblidar-nos de com respondre a les qüestions que puguin plantejar els membres del tribunal.
Requisits
 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o nacional d'algun Estat al qual sigui aplicable la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu sobre lliure circulació de treballadors i la norma que es dicti per incorporar-la a l'ordenament jurídic espanyol.
 • Tindre setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.
 • Estar en possessió, o reunir les condicions per a l'expedició, del títol de mestre o el títol de grau corresponent.
 • No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què sapta.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
 • No ser funcionari de carrera en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos a què vol ingressar.
Proves

FASE D'OPOSICIÓ

Primera Prova (Coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya)

Quedaran exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al Certificat de Suficiència de Català (Nivell C).

Segona prova:

La fase doposició constarà duna única prova estructurada en dues parts, que no tindran caràcter eliminatori. El tribunal només farà pública la nota final i global de la prova.

Primer exercici: Demostració de coneixements específics necessaris per impartir la docència.

Consistirà en el desenvolupament, per escrit, d'un tema elegit per l'aspirant entre quatre temes trets a l'atzar pel tribunal. Per fer aquesta part A, es disposarà de 2 hores.
Es convocarà laspirant a la lectura pública davant el tribunal de la part A escrita de la prova, abans de realitzar la part B de la prova.

Segon exercici: Comprovació de l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent.

Consistirà en la presentació duna programació didàctica i en la preparació i exposició oral duna unitat didàctica. La programació inclou el desenvolupament dun esquema de cadascuna de les unitats didàctiques corresponents a un curs escolar que, com a mínim, han de ser 9.
Laspirant disposarà dun període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació.

La qualificació serà de 0 a 10 i té un pes del 40% la part A i del 60% la part B de la qualificació final i global de la prova.

FASE CONCURS

Aquells la nota dels quals de la fase d'oposició sigui superior a un 5 hauran de presentar els seus mèrits davant del tribunal.

El tribunal, seguint un barem que hi ha a la convocatòria, calcularà la nota numèrica dels mèrits, ponderant aquests mèrits com un 40% de la nota final.

Nota final: 60% de la puntuació obtinguda a la fase d'oposició + 40% de la puntuació obtinguda a la fase de concurs.

Nota final: 60% de la puntuació obtinguda a la fase d'oposició + 40% de la puntuació obtinguda a la fase de concurs.
Temari
 • Explicació dels continguts del temari.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació dels test psicotècnics, actitudinals i de personalitat.
 • Realització i correcció de test de personalitat i proves actitudinals.
 • Realització de casos pràctics.
 • Simulacres d'examen.

*Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell C de català, podrà comptar amb un filòleg del centre.

Els temaris que s'hauran de desenvolupar a la part A apareixen publicats en les ordres següents:

1. Característiques generals del nen i la nena fins als sis anys. Principals factors que intervenen en el desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil el primer any de vida. El paper dels adults.

2. El desenvolupament psicomotor en els nens i les nenes fins als sis anys. La psicomotricitat al currículum de l'Educació Infantil. La sensació i percepció com a font de coneixements. Lorganització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa.

3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu als nens i nenes de zero a sis anys. Aportacions de diferents autors. La conquesta de lautonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa.

4. El nen descobreix els altres. Procés de descoberta, de vinculació i acceptació. L'escola com a institució socialitzadora. El paper del centre dEducació Infantil en la prevenció i intervenció amb nens i nenes en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup.

5. Desenvolupament cognitiu fins als sis anys. El coneixement de la realitat. L'observació i l'exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes.

6. Influència dels principals corrents pedagògics i psicològics a l'Educació Infantil. Visió actual de les vostres aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica.

7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars respecte a lEducació Infantil. Període dadaptació dels nens i nenes al centre educatiu. Relacions entre la família i lequip docent.

8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, la higiene i l'activitat infantil. Prevenció daccidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa.

9. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb lalimentació. Les hores de menjar com a moments educatius.

10. L'educació sexual a l'etapa infantil. Descobriment i identificació amb el mateix sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies educatives per evitar la discriminació de gènere.

11. Consecució de les capacitats generals de l'etapa mitjançant els objectius i els continguts de les àrees del currículum d'Educació Infantil.

12. Principis dintervenció educativa en Educació Infantil. Lenfocament globalitzador. Sentit i significativitat de laprenentatge. Una metodologia basada en l'observació i l'experimentació. Concreció en el marc del projecte curricular.

13. La programació al primer cicle d'Educació Infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als nens i nenes de zero a tres anys.

14. La programació al segon cicle d'Educació Infantil. Objectius, continguts i propostes metodològiques més adequades per a aquest cicle. Les diferents unitats de programació. La continuïtat entre lEducació Infantil i Primària. Mesures curriculars i vies de coordinació.

15. La funció del mestre en educació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre el nen i leducador. El mestre com a membre de lequip educatiu i en la seva relació amb les famílies.

16. Lorganització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espacial i temporal. Ritmes i rutines quotidianes. Lavaluació dels espais i del temps.

17. Equipament, material didàctic i material curricular a Educació Infantil. Selecció, utilització i avaluació dels recursos materials.

18. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i lexpressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents al llenguatge infantil.

19. L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua a l'educació infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i lexpressió oral. La intervenció educativa en cas de llengües en contacte.

20. La literatura infantil. El conte: el valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i narrar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca d´aula.

21. Leducació musical en Educació Infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular.

22. Evolució de lexpressió plàstica en els nens i nenes. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i davaluació de lexpressió plàstica. Models i estereotips.

23. Lexpressió corporal. El gest i el moviment. L'expressió corporal com a ajuda a la construcció de la identitat i de l'autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques.

24. La influència de la imatge al nen. La lectura i la interpretació d'imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i utilització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies a l'Educació Infantil.

25. Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament logicomatemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a letapa dEducació Infantil.

26. L'àrea de llengua catalana i literatura a l'educació primària: enfocament i característiques. Contribució de làrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris davaluació. Relació amb altres àrees del currículum.

27. La literatura catalana en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a leducació primària. Tècniques i estratègies dutilització de la literatura infantil. La biblioteca escolar com a recurs didàctic a l'educació literària.

28. L'àmbit de llengües a l'educació primària: ensenyament integrat. Transferència de coneixements duna llengua a una altra. Contribució des de les àrees lingüístiques a la consecució de la competència plurilingüe i intercultural.

 

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.