Image

Curs de Guarda Rural

Homologats per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Ministeri de l'Interior.
Informació
 • Titulació acreditada per el Ministeri de l'Interior.
 • Durada total: 60 hores.
 • Horari: 16 a 21 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.

Dates d'inscripció a les convocatòries:

 • 1a convocatòria: 1 al 30 de març 2023 - Previsió examen MAIG.
 • 2a convocatòria: 1 al 30 de setembre 2023 - Previsió examen NOVEMBRE.
Procediment d'inscripció: La sol·licitud d'admissió a aquest procés es realitzarà per via electrònica a través de la Seu Electrònica de la Guàrdia Civil (https:// sede.guardiacivil.gob.es/), seleccionant Seguretat Privada i el procediment de «Admissió a proves de selecció per a Guardes Rurals i les seues Especialitats». Per accedir a aquest procediment podreu utilitzar qualsevol dels mètodes d'identificació acceptats a la plataforma Cl@ve (DNIe/Certificat electrònic, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanent).

Els aspirants a guardes rurals i a les seves especialitats de guarda de caça o guardapesca marítim que acreditin haver superat els respectius mòduls professionals de formació corresponents a la modalitat comuna de guarda rural i, si escau, de l'especialitat o especialitats a què concorrin, en els centres de formació de seguretat privada autoritzats per la Secretaria d'Estat de Seguretat o que hagin presentat declaració responsable i que compten amb professors acreditats per la Comissió de Valoració del Professorat de Seguretat Privada a l'àmbit de la Guàrdia Civil.

Els aspirants a les especialitats de guarda de caça o guardapesca marítim que, prèvia sol·licitud i expedició de la corresponent Targeta d'Identitat Professional, tinguin la condició de guardes rurals o es trobin en tràmits per a això i acreditin haver superat els respectius mòduls professionals de formació corresponents a les especialitats a què concorrin als centres de formació de seguretat privada autoritzats per la Secretaria d'Estat de Seguretat o que hagin presentat declaració responsable i que compten amb professors acreditats per la Comissió de Valoració del Professorat de Seguretat Privada en l'àmbit de la Guàrdia Civil.
Requisits
Per ser admesos a la realització de les proves, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:
 • Ser major dedat.
 • Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'un Estat parteix a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o bé que li sigui aplicable el que disposa la legislació sobre règim comunitari conforme al Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència en Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats parteix a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o ser nacional d'un tercer Estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni internacional en què cada part reconegueu l'accés a l'exercici d'aquestes activitats als nacionals de l'altra.
 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de tècnic, o altres equivalents a efectes professionals o superiors.
 • Posseir l'aptitud psicofísica necessària per a l'exercici de les funcions de guarda rural, d'acord amb el que disposa el Reial decret 2487/1998 de 20 de novembre, pel qual es regula l'acreditació de l'aptitud psicofísica necessària per tenir i fer servir armes i per prestar serveis de seguretat privada.
 • Mancar d'antecedents penals per delictes dolosos.
 • No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, o vulneració del secret de les comunicacions o d'altres drets fonamentals als cinc anys anteriors.
 • No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors per infracció greu o molt greu, respectivament, en matèria de seguretat privada.
 • No haver estat separat del servei a les Forces i Cossos de Seguretat, les Forces Armades espanyoles o del país de la seva nacionalitat o procedència en tots dos anys anteriors.
 • Posseir el diploma o certificació acreditativa d'haver superat el curs o cursos específics als centres de formació per a guardes rurals i les seves especialitats.
Proves

Es realitzaran 2 proves:

La primera prova consisteix a contestar un qüestionari de 60 preguntes sobre el temari de matèries comunes.

La segona prova consisteix en la realització dels següents exercicis físics.

 • Velocitat: Carrera 50 metres llisos.
 • Potencia tren superior: Flexió de braços en suspensió pura (homes)
 • Llançament de pilota medicinal (dones)
 • Potencia tren inferior: Salt vertical
 • Resistència general: Carrera d'1.000 metres llisos
Temari

ÀREA JURÍDICA

Dret Constitucional.

Tema 1. La Constitució Espanyola: Preàmbul. Títol Preliminar. Títol Primer: Dels Drets i Deures Fonamentals (Articles 15 al 19). Títol II: De la Corona (Article 56). Títol III: De les Corts Generals (Article 66). Títol IV: Del Govern i de l'Administració (Articles 97 i 98). Títol VI: Del Poder Judicial (Article 117). Títol VIII: De l'Organització Territorial de l'Estat (Article 137).

Dret Civil.

Tema 2. Classificació dels béns. La propietat. Usdefruit: Usdefruit en general. Servituds.

Dret Penal.

Tema 3. La infracció penal: Delictes i mancades, causes que eximeixen de la responsabilitat criminal, causes que atenuen la responsabilitat criminal, causes que agreugen la responsabilitat criminal. Persones criminalment responsables dels delictes i faltes.

Tema 4. L'homicidi i les seves formes. Lesions.

Tema 5. Delictes contra la llibertat: Detencions il·legals i segrestos. Amenaces. Coaccions. Tortures i altres delictes contra la integritat moral. L'omissió del deure socorro.

Tema 6. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: Furts, robatoris, extorsió, usurpació, danys, encobriment i conductes afins.

Tema 7. Delictes sobre l'ordenació del territori. Delictes sobre el patrimoni històric. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics.

Tema 8. Delictes d'incendis. Incendis forestals. Incendis en zones no forestals. Incendis en béns propis.

Tema 9. Faltes contra les persones, el patrimoni, els interessos generals i l'ordre públic.

Dret Processal Penal.

Tema 10. La denúncia. La detenció i drets del detingut.

Tema 11. Legislació sobre Patrimoni Natural i Biodiversitat: Protecció d'espais.

Tema 12. Vies pecuàries: Objecte, definició, naturalesa jurídica, tipus, conservació, creació, ampliació i restabliment. Desafectació i modificació del traçat. Ocupacions i aprofitament en les vies pecuàries. Usos compatibles i complementaris. Infraccions.

Tema 13. Reglament de Epizoòties. Definicions. Circulació i transport del bestiar: Guia d'origen i sanitat pecuària, procedir en cas que els bestiars circulin sense guia, conducció per camins, canyades i senderes. Cartilla ramadera.

Tema 14. Llei de Sanitat Animal: Obligació de comunicació de malalties de caràcter epizoòtic. Prevenció de les malalties dels animals.

Tema 15. Llei de Muntanyes: Concepte de muntanya. Competències de les Administracions Públiques. Classificació de les Muntanyes. Règim jurídic de les muntanyes demanials. Incendis forestals. Ús social de la muntanya. Infraccions: Tipificació de les infraccions.

Tema 16. Llei d'Aigües: Objecte de la Llei. Domini públic hidràulic de l'Estat: Béns que ho integren, llits riberes i marges, llacs, llacunes, embassaments i terrenys inundables, aqüífers, aigües procedents de la dessalació. Servituds legals. Usos comuns i privatius: Usos comuns, usos comuns especials subjectes a autorització, formes d'adquirir el dret a l'ús privatiu, extinció del dret a l'ús privatiu, usos privatius per disposició legal. Abocaments al domini públic hidràulic. Infraccions.

Tema 17. Seguretat Privada: El personal de seguretat: Habilitació i formació. Funcions, deures i responsabilitats: Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat. Principis d'actuació. Identificació. Custòdia d'armes i dels seus documents. Dipòsit d'armes. Exercicis de tir. Proves psicotècniques. Uniformes i distintius. Funcions dels Guardes rurals. Arma reglamentària. Utilització de gossos. Actuació en cas de delicte. Controls d'accés a immobles. Infraccions del personal de seguretat privada. Dret Administratiu Especial.

ÀREA SOCI-PROFESSIONAL

Tema 1. Deontologia professional: Principis d'actuació, ètica professional, tracte i relacions amb els ciutadans. Aparença externa.

Tema 2. Relacions amb les Forces i Cossos de Seguretat: Auxili i col·laboració, mitjans i mètodes d'enllaç i comunicació. Esments honorífics.

Tema 3. Règim jurídic dels Guardes rurals: Comeses, àmbit territorial d'actuació, règim laboral, documentació professional. Òrgans competents per a la gestió i control de l'actuació professional, formació, tinença i ús d'armes dels Guardes rurals.

Tema 4. Primers Auxilis.

ÀREA TÈCNIC-PROFESSIONAL

Tema 1. Mitjans de protecció i prevenció: Mitjos tècnics passius, seguretat física. Mitjans tècnics actius, seguretat electrònica. Control d'accessos. L'autoprotecció: Tècniques d'autoprotecció.

Tema 2. Identificació de persones: Tècniques de descripció de persones i coses.

Tema 3. La detenció. Formalitats i procediments. Escorcolls, registres i espuaments. La conducció i custòdia de detinguts.

Tema 4. Recollida i protecció de proves d'infraccions delictives o administratives.

Temes 5. Topografia: Elements geogràfics. Mapes, cartes, plànols i croquis. El terreny: Principals accidents del terreny. Corbes de nivell. Vessants, divisòries i tàlvegs.

Tema 6. Incendis forestals: Teoria del foc, fases del foc, causes dels incendis forestals, tipus d'incendis, prevenció, extinció, accions.

ÀREA INSTRUMENTAL

Tema 1. Aparells tècnics de comunicació i orientació que puguin ser utilitzats en la pràctica del servei: Radiotelèfons, emissores, telèfon mòbil.

Tema 2. Maneig i conservació de l'arma: Interrupcions més freqüents, conservació i neteja. Tècniques de Tir: Fonaments bàsics, postura de tir, presa d'elements de punteria, pressió sobre el disparador, errors més freqüents. Normes de seguretat en el seu maneig.

Tema 3. Tècniques d'ocupació de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de la seva utilització.

 
0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.