Image

Oposicions per a Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places a tot Catalunya.
Informació
 • Titulació: Certificat d'assistència.
 • Durada total: 12 a 24 mesos.
 • Horari: 17 a 22 h. | Dissabtes de 9 a 14 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.

PLA DE REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT GENERALITAT DE CATALUNYA.

Estabilització de l’ocupació pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el Pla d’estabilització de l’ocupació pública de l’Administració catalana (administració i serveis, docents i salut). Afecta un total de 59.000 llocs de treball, es vol reduir el percentatge d'interinitat al 8%, ara situat en un 35,5%, per a finals del 2024.

Per fer-ho, es durà a terme un procés d’estabilització extraordinari, que consta de tres vies: concurs de mèrits; concurs oposició i concursos oposició de les convocatòries ordinàries. Aquests procediments afecten llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020 i permetran estabilitzar 39.000 places. Els processos estaran formats de la següent forma:

Concurs de mèrits: per a aquells llocs ocupats interinament des d’abans de l’1 de gener del 2016:

 • Són 26.000 llocs de treball i corresponen a un 44% dels llocs de treball temporals.
 • Es valorarà, sobre 100 punts: els serveis prestats, estar en situació de servei actiu o assimilada, haver superat un procés selectiu anterior sense plaça o exercicis del mateix, els coneixements de català i l’acreditació de competències digitals.
 • Si hi ha llocs que quedin deserts, passaran al concurs oposició d’estabilització.

Concurs oposició: per als llocs de treball que inicien l’ocupació temporal entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017:

 • Són 13.000 llocs de treball i corresponen a un 22% dels llocs de treball temporals.
 • Tindran una fase de mèrits amb una valoració del 40% i una fase d’oposició amb una valoració del 60%.
 • Els exercicis de la fase d’oposició no seran eliminatoris de manera individual, però sí que ho serà la fase d’oposició en la seva globalitat. Posarà èmfasi en les competències i coneixements específics del cos, escala i categoria per sobre dels coneixements genèrics i en l’adequació del nombre i contingut dels temaris.
 • Es realitzaran dos exercicis no eliminatoris: un test i un cas pràctic i ambdós tindran la mateixa valoració (1/2 cada exercici).

Els dos procediments són de lliure concurrència, és a dir que hi podrà participar tothom qui ho vulgui, estigui o no treballant a l’Administració.

Concursos oposició de les convocatòries ordinàries: Adreçades als altres 20.000 llocs de treball temporal restants s’hauran de proveir per mitjà dels concursos oposició de les convocatòries ordinàries corresponents a les ofertes públiques aprovades pel Govern. Les convocatòries corresponents a les ofertes públiques dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022.

Des de AULA MAGNA disposem de diferents cursos per als següents processos selectius:

 • Cos de Gestió Generalitat de Catalunya. (A2)
 • Cos Administratius Generalitat de Catalunya. (C1)
 • Cos Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. (C2)
 • Cos Subalterns Generalitat de Catalunya. (E)
 • Cossos Especials Generalitat de Catalunya. (Matèries comunes).
 • Cos Administratius ICS. (C1)
 • Cos Auxiliars Administratius ICS. (C2)
Requisits
 • Tenir la ciutadania espanyola o d'algun dels estats membres de la UE.
 • Estar en possessió d'una llicenciatura universitària, grau o doctorat.
 • No superar l'edat de jubilació.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les funcions pròpies.
 • No estar separat per causa d'expedient disciplinari, ni inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
Proves

Es realitzaran 2 proves:

Primera prova: Consta de quatre exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

Primer exercici: competències professionals: Consisteix a contestar un qüestionari sobre competències professionals. El temps no podrà ser superior a 1 hora.

- Compromís amb el servei públic a desenvolupar i consciència organitzativa.

- Orientació als resultats ja la millora.

- Organització i planificació del treball.

- Treball en equip.

- Presa de decisions.

- Orientació al ciutadà.

- Actualització professional.

Segon exercici: Coneixements: Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva. El temps no serà superior a 1 hora i 30 minuts per al torn lliure.

Tercer exercici: preguntes de resposta breu. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica. El temps no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

Quart exercici: supòsit pràctic. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb el temari. El temps no serà superior a 2 hores.

Segona prova. Exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

Primer exercici: consisteix a realitzar uns exercicis de coneixements de llengua catalana oral i escrita amb un temps màxim d'1 hora i 30 minuts.

Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants que acreditin estar en possessió del Certificat de Nivell de Català (Nivell C) o superior. També quedaran exempts els que hagin obtingut plaça en el procés de selecció Administració de la Generalitat.

Segon exercici: consisteix a realitzar uns exercicis de coneixements de llengua castellana oral i escrita. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exempts. El temps no pot ser superior a 45 minuts.

Temari
 • Explicació dels continguts del temari.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació dels test psicotècnics, actitudinals i de personalitat.
 • Realització i correcció de test de personalitat i proves actitudinals.
 • Realització de casos pràctics.
 • Simulacres d'examen.

*Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell C de català, podrà comptar amb un filòleg del centre.

Part comuna a totes les opcions

1. Bon govern i transparència

Tema 1
Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

Tema 2
Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

Tema 3
Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

Tema 4
Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

Tema 5
Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic

Tema 6
Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

Tema 7
Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 8
Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.

Tema 9
La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

3. Administració pública i procediment administratiu

Tema 10
El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 11
La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.

Tema 12
L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

Tema 13
El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 14
La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

4. Polítiques públiques i la seva avaluació

Tema 15
El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

Tema 16
Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 17
L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

5. Activitat de l'administració pública

Tema 18
La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 19
Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

Tema 20
Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

6. Finances públiques

Tema 21
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.

Tema 22
La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

7. Funció pública

Tema 23
Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

Tema 24
Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

Tema 25
Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Parts específiques

a) Opció general

1. Polítiques públiques

Tema 1

Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació. Participació ciutadana en el procediment d'elaboració de normativa.

Tema 2

Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l'abast dels ciutadans. Òrgans de coordinació, impuls i control.

Tema 3

El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

Tema 4

Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.

Tema 5

L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.

Tema 6

Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d'avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l'avaluació de les polítiques públiques.

Tema 7

Avaluació econòmica de polítiques públiques. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L'informe d'impacte econòmic i social.

Tema 8

Avaluació de l'impacte normatiu. La simplificació i reducció de càrregues administratives.

2. Serveis públics

Tema 9

Valors dels serveis públics. Elements d'una infraestructura ètica: de foment, i d'avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.

Tema 10

Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.

Tema 11

Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors.

Tema 12

La direcció en l'organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.

Tema 13

La presa de decisions. L'anàlisi de problemes. L'anàlisi de solucions. Diagrama de Pareto. Diagrama de flux. Diagrama de causa-efecte. Diagrama DAFO.

Tema 14

Projectes: concepte, classes i principis bàsics. Organització i planificació de projectes. Diagrama de Gantt. Funcions i responsabilitats. Planificació i gestió de recursos. Anàlisi de viabilitat.

Tema 15

Els processos per a la producció de serveis. Disseny de processos. Simplificació i millora de processos. Descripció i representació gràfica del procés.

3. Administració digital

Tema 16

Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.

Tema 17

La informació en el món digital. Arquitectura de la informació. Informació falsa. Avaluació de les fonts d'informació. Cerca d'informació col·laborativa. Ús de la informació. Infoxicació. Propietat intel·lectual i drets d'autor.

Tema 18

Comunicació de la informació. Llenguatges, suports i canals de comunicació. Estratègia de comunicació. La comunicació a l'Administració pública.

Tema 19

El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L'aprenentatge col·laboratiu. Les noves agrupacions organitzatives: comunitats de pràctica i innovació, grups ad hoc i xarxes socials. Innovació: eines i metodologies per incentivar la creativitat. Innovació oberta. Innovació a l'Administració.

Tema 20

El model d'atenció ciutadana. Portals d'accés del ciutadà. La carpeta del ciutadà. Els formularis. La petició genèrica. El model d'atenció empresarial. El portal d'accés de l'empresa. La Finestreta única empresarial.

Tema 21

La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.

Tema 22

Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

4. Recursos humans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Tema 23

Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.

Tema 24

Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.

Tema 25

Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.

Tema 26

Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Responsabilitat per la gestió dels serveis i responsabilitat disciplinària.

Tema 27

Provisió de llocs de treball de personal funcionari i laboral. Mobilitat del personal. Remoció i fi de la relació de servei del personal.

Tema 28

Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.

Tema 29

La Seguretat Social. La modalitat contributiva i no contributiva de la Seguretat Social. El règim general i els règims especials. L'acció protectora de la Seguretat Social.

Tema 30

Col·lectius específics. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.

Tema 31

Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.

Tema 32

Competències en matèria de seguretat i salut en el treball. Els serveis de prevenció de riscos laborals: els delegats de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral. Prevenció en matèria d'assetjament sexual i psicològic en el treball.

5. Contractació pública i activitat subvencional

Tema 33

Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.

Tema 34

Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.

Tema 35

L'organització administrativa per a la gestió de la contractació. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Tema 36

El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l'empresari.

Tema 37

La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.

Tema 38

Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes.

Tema 39

Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.

Tema 40

L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.

b) Opció jurídica

1. Elaboració i aplicació de les normes

Tema 1

L'ordenament jurídic. Valors superiors. La norma jurídica: naturalesa, característiques, estructura i classes. Aplicació de la norma jurídica: elecció de la norma. Interpretació: concepte, teoria, classes i elements. Integració de la norma jurídica: llacunes de la llei i analogia. Eficàcia de la norma jurídica. Publicació.

Tema 2

Les normes de la Generalitat de Catalunya amb rang de llei: lleis, decrets llei i decrets legislatius. Les normes reglamentàries de la Generalitat de Catalunya: decrets i ordres. Els acords del Govern. Publicació de les normes.

Tema 3

La planificació normativa. El procediment d'elaboració de les normes. La participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes. L'avaluació de l'impacte normatiu. L'avaluació normativa ex post. Principis de bona regulació i millora de la regulació normativa.

Tema 4

La impugnació de les normes. Els requeriments previs als conflictes de competència i als recursos contenciosos administratius. L'organització dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.

2. Marc competencial

Tema 5

Les competències de la Generalitat de Catalunya. Les matèries de les competències. La Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional i el seu efecte sobre la tipologia de les competències de la Generalitat.

Tema 6

Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya. Les relacions amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes. La col·laboració amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes. La participació en institucions i en procediments de presa de decisió estatals. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

Tema 7

Els litigis constitucionals. El recurs i la qüestió d'inconstitucionalitat. Els conflictes de competència: tipologia. El recurs d'empara. La impugnació de disposicions sense força de llei i de resolucions de les comunitats autònomes. Els conflictes en defensa de l'autonomia local.

3. Dret administratiu

Tema 8

L'àmbit d'aplicació subjectiu de la legislació de contractes: administracions públiques, altres poders adjudicadors i entitats que no tenen la consideració de poders adjudicadors.

Tema 9

L'àmbit d'aplicació objectiu: contractes administratius d'obres, de concessió d'obres, de concessió de serveis, de subministraments i de serveis, i contractes administratius especials. Contractes privats. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.

Tema 10

La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.

Tema 11

Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació.

Tema 12

L'execució dels contractes. Les prerrogatives de l'Administració. La modificació dels contractes. La cessió dels contractes i la subcontractació. Extinció i efectes. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 13

L'activitat d'intervenció administrativa. Règims d'intervenció administrativa (previs i posteriors): comunicació, declaració responsable, i autorització o llicència. La incidència de la intervenció posterior en la simplificació administrativa i en la potestat inspectora de les administracions públiques.

Tema 14

El règim jurídic de les subvencions públiques. Principis generals. Les bases reguladores. Procediments de concessió. Requisits dels beneficiaris.

Tema 15

Especialitats de les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. El règim europeu dels ajuts d'Estat. El control de les subvencions. El reintegrament. La responsabilitat per dèficit comptable dels càrrecs i empleats públics davant del Tribunal de Comptes.

Tema 16

L'especialitat del procediment administratiu en matèria sancionadora. La denúncia. L'acord d'inici. Les mesures provisionals. El pagament anticipat. El reconeixement de la responsabilitat.

Tema 17

La caducitat del procediment. La resolució sancionadora. La indemnització dels danys causats a l'Administració.

Tema 18

El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbit subjectiu. Principis i requisits. La relació de causalitat. La indemnització. La responsabilitat per acte legislatiu. La responsabilitat concurrent de les administracions públiques.

Tema 19

L'especialitat del procediment administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial. La prescripció del dret a reclamar. Formes d'inici del procediment. Tràmit d'audiència. Informes i dictàmens preceptius. Òrgans competents en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. La terminació convencional.

Tema 20

La invalidesa dels actes administratius. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Règim jurídic de la revisió d'ofici de les disposicions i actes nuls. La declaració de lesivitat. La revocació dels actes i la rectificació d'errades.

4. Dret penal

Tema 21

Delictes contra l'Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i abusos en l'exercici de la seva funció.

Tema 22

Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Delictes contra l'Administració de justícia. Delictes contra la hisenda pública i contra la Seguretat Social. Delictes de falsedat: examen específic de la falsificació de documents. Usurpació d'atribucions, atemptats contra l'autoritat, els agents i els funcionaris públics. Delictes de resistència i desobediència.

Tema 23

Delictes contra els drets dels treballadors. Delictes sobre l'ordenació del territori i sobre la protecció del patrimoni històric i del medi ambient. Delictes contra la salut pública.

5. Dret laboral

Tema 24

Fonts del dret del treball. El contracte de treball. Subjectes de la relació laboral. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats del contracte de treball.

Tema 25

Drets i deures dels treballadors en les relacions laborals. Protecció legal del salari. Els poders de l'empresari: de direcció, de disciplina i altres. Infraccions i sancions en l'ordre social. Inspecció de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral.

Tema 26

Els drets de representació col·lectiva dels treballadors. La negociació col·lectiva. Els conflictes col·lectius. El dret de reunió i el dret de vaga. La tutela judicial de la llibertat sindical.

Tema 27

Particularitats del règim jurídic del personal laboral al servei de les administracions públiques. El personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Tema 28

Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos de l'Administració de la Generalitat: els delegats de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral.

Tema 29

La Seguretat Social. La modalitat contributiva i no contributiva de la Seguretat Social. El règim general i els règims especials. L'acció protectora de la Seguretat Social.

6. Dret del sistema de finançament, tributari i pressupostari

Tema 30

Els sistemes de finançament autonòmic. El sistema de finançament de la Generalitat. El finançament de les corporacions locals. Aspectes específics de la distribució territorial a Catalunya.

Tema 31

La potestat tributària de la Generalitat de Catalunya. La cessió de tributs. Participació en els tributs estatals no cedits. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.

Tema 32

La revisió dels actes tributaris. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. La reclamació economicoadministrativa. La jurisdicció economicoadministrativa. La Junta de Tributs de Catalunya.

Tema 33

El procés d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat i la seva tramitació parlamentària. El control parlamentari.

Tema 34

El control intern de l'activitat economicofinancera. La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya: funcions i finalitats. La funció interventora. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.

7. Dret civil i relacions en l'àmbit privat

Tema 35

El dret civil català. L'aplicació del dret civil de Catalunya. La interpretació i integració del dret civil català. Competències de la Generalitat en matèria de dret civil. El procés de codificació del dret civil català: el Codi civil de Catalunya. Les persones jurídiques: fundacions i associacions. Successió intestada a favor de la Generalitat.

Tema 36

El sistema català de protecció a la infància i l'adolescència. Regulació legal. La protecció a les famílies. Normativa i polítiques socials de protecció a les famílies.

Tema 37

Mediació en l'àmbit del dret privat. Règim jurídic i funcions del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. La intervenció de l'Administració pública en la conciliació i mediació en matèria laboral. L'arbitratge de consum.

8. Dret europeu i internacional

Tema 38

Principis del dret europeu: l'efecte directe, la primacia, la subsidiarietat i la proporcionalitat. El control jurisdiccional en l'àmbit de la Unió Europea. Els procediments davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea: el recurs d'anul·lació, el recurs per omissió, el recurs per incompliment i la seva fase precontenciosa, el recurs directe per responsabilitat extracontractual, i la qüestió prejudicial.

Tema 39

Les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea. La participació de la Generalitat en la formació de posicions de l'Estat. La Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea. La participació en els tractats de la Unió Europea. La participació en institucions i organismes europeus. La participació en el control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat.

Tema 40

Conceptes de dret internacional públic: normes jurídiques i relacions entre estats. Organitzacions internacionals governamentals i regionals: l'Organització de les Nacions Unides i la Unió Europea; especial referència al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans. La protecció dels drets reconeguts al Conveni Europeu de Drets Humans. L'acció exterior de la Generalitat. La representació de la Generalitat a l'exterior.

c) Opció econòmica

1. Aspectes generals de l'economia

Tema 1

Les fases de creixement econòmic a partir de la integració a la Unió Europea i els factors principals. Les transformacions estructurals. El procés de convergència: factors explicatius.

Tema 2

La dimensió regional del creixement econòmic. El creixement des d'una perspectiva regional i europea. Els eixos territorials del creixement econòmic català. L'economia catalana en el context europeu.

Tema 3

Anàlisi sectorial. Evolució dels sectors productius. Especialització productiva i comercial. Eficiència productiva. Sectors regulats.

Tema 4

El sector exterior. Evolució general del sector exterior. Anàlisi del comerç exterior. Anàlisi de les cadenes globals del valor i del comerç en valor afegit. Els blocs comercials i les noves àrees emergents en el comerç internacional. Estructura sectorial i geogràfica de la inversió estrangera a Catalunya i de la inversió catalana a l'exterior.

Tema 5

El mercat de treball: característiques, funcionament i problemes. El marc institucional del mercat de treball. Ocupació i atur a l'economia espanyola i catalana. Diagnosi de l'abandonament escolar prematur i l'atur juvenil.

Tema 6

El sistema de pensions: estructura del sistema i principals variables. Reptes de futur davant els canvis demogràfics i econòmics.

Tema 7

El sistema financer i monetari: el Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, el mercat monetari, la banca i altres intermediaris financers. Els sistemes financers espanyol i català: trets bàsics. El sistema bancari: concentració i canvi estructural.

Tema 8

Institucions econòmiques internacionals: el Fons Monetari Internacional (FMI), l'Organització Mundial de Mercats, l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), el Banc Mundial, i els bancs regionals de desenvolupament.

2. Economia financera mercantil

Tema 9

La societat mercantil: concepte, naturalesa i classes. Els comptes anuals. Formulació, aprovació i dipòsit dels comptes anuals. El balanç. El compte de pèrdues i guanys. L'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu. La memòria. L'informe de gestió.

Tema 10

Anàlisi de la informació financera: equilibri patrimonial. Fons de maniobra. El palanquejament financer. Ràtios de rendibilitat, d'estructura, de solvència, de liquiditat i d'endeutament. Els indicadors pressupostaris establerts a la norma comptable pública. L'estructura economicofinancera de l'empresa. Les fonts de finançament. Equilibri entre inversions i finançaments.

Tema 11

Matemàtica financera. Capitalització simple. Préstecs. Capitalització composta. Rendes constants, variables i emprèstits. Operacions amb valors mobiliaris.

3. Economia quantitativa

Tema 12

Fonts estadístiques. Principals fonts estadístiques regionals, estatals i internacionals. Harmonització de les fonts estadístiques amb l'àmbit comunitari i internacional.

Tema 13

La comptabilitat nacional. El Sistema Europeu de Comptes (SEC). Magnituds macroeconòmiques. El quadre macroeconòmic. Les taules d'entrada/sortida (input-output): concepte i anàlisi.

Tema 14

Models de components no observables: tendència, cicle i estacionalitat. Aplicacions a l'anàlisi de conjuntura. Models d'anàlisi d'envolupament de dades i les fronteres d'eficiència. Estadística inferencial i contrast d'hipòtesis.

4. Economia del sector públic

Tema 15

La inversió a Catalunya del conjunt d'administracions públiques. Situació actual i evolució des de l'any 1985.

Tema 16

Les funcions del sector públic: funció assignativa, funció redistributiva i funció d'estabilització. Els objectius de creixement econòmic, estabilitat i redistribució. Les fallades de mercat: diferents tipus.

Tema 17

Capacitat o necessitat de finançament de les administracions públiques. Endeutament. Dèficit públic: elements que l'integren. Dèficit i superàvit primari. Dèficit estructural i dèficit observat: les seves interrelacions. Sostenibilitat del deute públic a llarg termini. Aspectes positius i negatius del dèficit públic. Conseqüències de l'excés de dèficit. Les regles fiscals i les institucions fiscals independents.

Tema 18

Els escenaris pressupostaris públics a mitjà i llarg termini. Estimació de l'escenari d'ingressos i determinació dels límits de despesa. Relació amb la planificació estratègica dels governs.

Tema 19

Polítiques de competitivitat. Mesures i actuacions per afavorir el desenvolupament i el creixement econòmic i la competitivitat en un entorn globalitzat. Organismes que vetllen per la defensa de la competència.

Tema 20

Polítiques socials. Mesures i actuacions per millorar l'equitat, la distribució de la renda i el benestar de la ciutadania. Indicadors de pobresa i desigualtat: definició i evolució.

5. Pressupost públic

Tema 21

Concepte, avantatges i inconvenients de les diferents tècniques pressupostàries: el pressupost tradicional, el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, el pressupost i direcció per objectius, i el pressupost per programes.

Tema 22

Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L'aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats.

Tema 23

El procés d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat i la seva tramitació parlamentària. El control parlamentari.

Tema 24

El pressupost de la Unió Europea: marc financer pluriennal vigent. Els fons europeus: el Fons Social Europeu, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons de Cohesió, el Fons de Cooperació Territorial, i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Els fons europeus agrícoles. La política agrària comuna 2014-2020. El nou enfocament de la política de cohesió 2014-2020: focalització en resultats i col·laboració publicoprivada. L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

Tema 25

L'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera aplicable. La normativa europea: el Pacte d'estabilitat i creixement, el Semestre europeu, i el Protocol de dèficit excessiu. La normativa espanyola: plans econòmics i financers de reequilibri. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).

Tema 26

La comptabilitat pública. Els plans generals de comptabilitat pública. La normalització comptable pública. Òrgans competents de regulació en l'àmbit de l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya.

Tema 27

La comptabilitat de costos. Costos directes i indirectes. Costos fixos, variables i marginals. Metodologies de càlcul per elaborar un sistema de costos: costos directes, costos complets i costos basats en les activitats. Determinació de l'import d'una taxa o d'un preu públic a partir dels costos. Càlcul del punt d'equilibri d'una taxa o preu públic.

Tema 28

El tresor públic. La tresoreria de la Generalitat: funcions i competències. El sistema de centralització de tresoreria (cash pooling) de la Generalitat i de les entitats públiques.

Tema 29

El control intern de l'activitat economicofinancera. La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya: funcions i finalitats. La funció interventora. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.

Tema 30

L'avaluació econòmica de polítiques públiques. Mecanismes i tècniques. Anàlisi cost-benefici. Mètode de valor capital. Mètode de la taxa de retorn. Els aspectes distributius en la selecció de projectes. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. L'informe d'impacte econòmic i social. Les previsions de despesa i d'ingressos del sector públic. Anàlisi d'eficiència i eficàcia de les polítiques públiques. Eficiència, eficàcia i cost-efectivitat d'un programa de despesa.

6. Ingressos i sistema de finançament públic

Tema 31

Els ingressos públics: concepte i classificació. Els impostos: concepte, elements integrants i classificació. Principis impositius. Impostos directes i indirectes. Translació i incidència dels impostos. Els beneficis fiscals.

Tema 32

Els principis del federalisme fiscal. Les funcions del sector públic subcentral. Els principis de la imposició subcentral. El procés de descentralització fiscal a Espanya. Evolució de la distribució de les competències entre l'Estat, les comunitats autònomes i les corporacions locals.

Tema 33

El sistema de finançament autonòmic. Evolució dels models de finançament. El sistema de finançament actual. Les subvencions intergovernamentals i els mecanismes d'anivellament de recursos en els diferents models de finançament autonòmic.

Tema 34

Els impostos de la Generalitat. La imposició directa: l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'impost sobre el patrimoni, i l'impost sobre successions i donacions. La imposició indirecta: l'impost sobre el valor afegit, els impostos especials, i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Tema 35

Els impostos propis de la Generalitat i els tributs cedits. Els tributs cedits totalment i els tributs cedits parcialment.

Tema 36

El finançament de les corporacions locals. Aspectes específics de la distribució territorial a Catalunya. La participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat.

7. Contractació pública i activitat subvencional

Tema 37

La contractació pública: àmbit subjectiu d'aplicació. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de subministrament, contracte de serveis, concessió d'obres públiques, concessió de serveis, contractes mixtos i contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 38

Aspectes bàsics de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. Preparació dels contractes. Procediments de licitació. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.

Tema 39

Organització administrativa per a la gestió de la contractació. Transparència en la contractació. El perfil de contractant; ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Tema 40

L'activitat subvencional: normativa reguladora. El procediment subvencional. El procediment pressupostari. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Publicitat. Ajuts d'Estat. Les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. La tramitació electrònica dels expedients de subvencions a la Generalitat de Catalunya.

d) Opció de prevenció

1. General

Tema 1

Marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Principis generals. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors. Responsabilitats i sancions.

Tema 2

La prevenció de riscos laborals a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets de consulta i participació dels treballadors. El Registre de delegats i delegades de prevenció. Modalitat d'organització preventiva.

Tema 3

Contractació de serveis de prevenció aliens. Òrgans competents en matèria de coordinació i de control. Procediment administratiu especial per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals. Auditories del sistema de gestió de la prevenció.

Tema 4

Integració de la prevenció de riscos laborals. El Pla de prevenció de riscos laborals. Elements integrants. Instruments essencials. Declaració de principis.

Tema 5

Avaluació de riscos laborals. Definició. Contingut general. Procediment. Mètodes i criteris de caràcter tècnic. Revisió. Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. Planificació de l'activitat preventiva.

Tema 6

Accidents de treball. Notificació i declaració d'accidents. Investigació d'accidents. Metodologies d'investigació. Índex de sinistralitat. Malalties professionals. Classificació. Actuacions de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social.

Tema 7

Coordinació d'activitats empresarials. Normativa específica aplicable. Supòsits de concurrència de treballadors de diverses empreses en un mateix centre de treball. Mitjans de coordinació. Drets dels representants dels treballadors.

Tema 8

Protecció dels treballadors especialment sensibles a determinats riscos. Protecció de la maternitat i protecció durant el període de lactància. La situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs. Adaptacions i canvis de lloc de treball per motius de salut.

Tema 9

Informació i formació dels treballadors en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals: detecció de necessitats formatives, programació i avaluació de la formació. La formació d'adults. Elements de la comunicació professor-alumne. Recursos didàctics. Noves tecnologies aplicables a la formació.

Tema 10

Vigilància de la salut. Normativa específica aplicable. Activitats sanitàries dels serveis de prevenció. Contingut i criteris de la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors. Tractament de les dades relatives a la vigilància de la salut dels treballadors.

2. Seguretat en el treball

Tema 11

Risc d'incendi. Factors de risc d'incendi i mesures de prevenció. Mesures de protecció contra incendis: protecció estructural, detecció, control i alarma, i extinció. Productes inflamables i explosius: emmagatzematge.

Tema 12

Mesures en cas d'emergència. Plans d'autoprotecció: classificació i organització d'emergències. Catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i contingut d'aquestes mesures.

Tema 13

Seguretat viària. Accidents de trànsit. Formació i informació en matèria de seguretat viària. Instruments per gestionar la mobilitat dels treballadors.

Tema 14

Senyalització de seguretat i salut en el treball. Normativa aplicable.

Tema 15

Condicions generals de seguretat i salut en els llocs de treball. Ordre, neteja i manteniment. Condicions ambientals. Serveis higiènics i locals de descans. Locals de primers auxilis. Normativa aplicable.

Tema 16

Equips de protecció individual. Condicions de seguretat i salut relatives a la seva utilització: elecció i manteniment. Obligacions de l'empresari i dels treballadors en relació amb la selecció i ús dels equips de protecció individual. Normativa aplicable.

Tema 17

Equips de treball. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. Disposicions mínimes aplicables als equips de treball. Normativa aplicable.

Tema 18

Principis de l'acció preventiva aplicables durant l'execució d'obres de reforma o ampliació. Designació de coordinadors en matèria de seguretat i salut. Estudis i plans de seguretat i salut en el treball.

Tema 19.

Presència de recursos preventius en determinades activitats. Normativa aplicable.

Tema 20

Risc elèctric. Protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Instal·lacions elèctriques en els llocs de treball. Tècniques i procediments de treball. Protecció contra contactes elèctrics. Normativa aplicable.

3. Higiene industrial

Tema 21

Els contaminants químics. Mesura de l'exposició a contaminants químics i criteris de valoració. Prevenció de l'exposició als contaminants químics. Accions sobre el focus contaminant, el medi i l'individu. Normativa aplicable.

Tema 22

Envasament i etiquetatge de substàncies químiques i preparats perillosos. Emmagatzematge i manipulació de substàncies i preparats perillosos.

Tema 23

La protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant la feina.

Tema 24

Risc d'exposició a plaguicides. Classificació i efectes sobre la salut. El control integral de plagues urbanes. Criteris d'actuació en el control de plagues urbanes a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 25

La protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant la feina. Normativa aplicable.

Tema 26

La protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. Normativa aplicable.

Tema 27

Radiacions no ionitzants. Tipus de radiació i efectes sobre l'organisme humà. Riscos i mesures preventives. Normativa aplicable.

Tema 28

Radiacions ionitzants. Conceptes i classificació. Interacció amb l'organisme i efectes biològics. Riscos de l'exposició i mesures preventives. Normativa aplicable.

Tema 29

Qualitat ambiental en interiors. Contaminants que influeixen en la qualitat de l'ambient de treball. Mesures de prevenció.

Tema 30

La Síndrome de l'edifici malalt. Lipoatròfia semicircular, prevenció i protocol d'actuació.

4. Ergonomia i psicosociologia aplicada

Tema 31

El disseny del centre de treball. Aspectes que cal considerar des del punt de vista ergonòmic. El disseny del lloc de treball: premisses bàsiques i factors ergonòmics. Normativa aplicable.

Tema 32

Ergonomia ambiental. Factors de risc lumínics, termohigromètrics i sonors. Mètodes d'avaluació.

Tema 33

Càrrega física de treball. Identificació de factors de risc de sobrecàrrega per: esforç físic, manipulació de càrregues, postures forçades, moviments repetits. Metodologies d'avaluació i normativa aplicable: càlcul de despesa energètica, càlcul de consum metabòlic, guia tècnica de l'Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball (INSSBT), metodologies NIOSH (National Institut for Occupational Safety and Health), OWAS (Ovako Working Posture Analysis System), RULA (Rapid Upper Limb Assessment), altres metodologies.

Tema 34

Ergonomia en el treball amb pantalles de visualització de dades. Factors de risc i avaluació. Normativa aplicable.

Tema 35

L'organització del temps de treball. Ritmes biològics de l'organisme humà. Treball per torns i treball nocturn: possibles conseqüències en la salut de les persones. Mesures de prevenció.

Tema 36

Factors de risc psicosocial. Exigències quantitatives, qualitatives i emocionals. Contingut i significat del treball. Autonomia i participació. Conflicte i ambigüitat de rol. Relacions socials en el treball i lideratge. Avaluació dels factors de risc psicosocials: metodologies contrastades.

Tema 37

Identificació i avaluació de riscos psicosocials segons el mètode per a l'avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials CoPsoQ PSQCAT.

Tema 38

L'estrès. Models de generació d'estrès. Agents estressants. Simptomatologia associada a l'estrès. Síndrome d'esgotament professional: definicions i procés. Metodologies d'avaluació de l'estrès. Mesures de prevenció.

Tema 39

Intervencions psicosocials i mesures preventives per a la millora dels factors psicosocials. Aplicació a l'organització.

Tema 40

Assetjament psicològic en el treball. Característiques que el diferencien del conflicte interpersonal. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.

 

 

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.