Image

Oposicions per a Administratius de la Generalitat de Catalunya

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places a tot Catalunya.
Informació
 • Titulació: certificat d'assistència.
 • Durada total: 12 a 14 mesos.
 • Horari: 17 a 22 h. | | Dissabtes de 9 a 14 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.
Concursos en oposicions de les convocatòries ordinàries, des d'AULA MAGNA disposem de diferents cursos per als següents processos selectius:

Cos de gestió Generalitat de Catalunya. (A2)
Cos administratius Generalitat de Catalunya. (C1)
Cos Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. (C2)
Cos subaltern Generalitat de Catalunya. (E)
Cossos especials Generalitat de Catalunya. (Materies comunes).
Cos administratius ICS. (C1)
Cos Auxiliars Administratius ICS. (C2)

Amb motiu de la recent convocatòria al Cos administratiu de la Generalitat del 16 de febrer de 2024, s'ha organitzat un curs intensiu teòric-pràctic, on es tractaran aspectes teòrics del temari i de la part destinada a test de coneixements i supòsits pràctics.


Les classes seran els divendres de 17:00 a 22:00 hores. El curs començarà al març i finalitzarà al juliol.

Curs destinat a antics alumnes, així com personal de l’administració que opti al torn de promoció interna, com aquells aspirants al torn lliure.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el centre. Places Limitades.

Nombre de places de la convocatoria:

Convocatòria de 598 places per al Cos Administratiu Generalitat de Catalunya: 329 de torn lliure i 269 de torn de promoció interna.

Es convoca un total de 598 places del cos administratiu de l'administració general. D'aquest total de places, 329 corresponen a torn lliure (36 places es reserven a persones amb reconeixement legal de discapacitat i 22 per persones amb discapacitat intel·lectual) i 269 per al torn de promoció interna (31 places es reserven a persones amb condició legal de discapacitat i 17 places per a persones amb discapacitat intel·lectual).

A més, s'hi afegeixen 90 places que tenen per objecte cobrir futures vacants per part de les persones aspirants que, després de la finalització del procés de selecció, consti que hagin superat el procés de selecció sense obtenir plaça. Aquestes places són a càrrec de les ofertes d'ocupació pública dels dos anys següents.

Titulació exigida:

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió de la titulació oficial de batxiller o tècnic.

També serà d'aplicació el que disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.

Presentació Instàncies:

La presentació d'aquestes sol·licituds s'ha d'efectuar per mitjans electrònics a través del web de tràmits Gencat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/23710). Teniu fins al 19 de març per presentar la sol·licitud.

Funcions del lloc:

Correspon a aquest cos i escala desenvolupar tasques administratives de col·laboració preparatòries o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior, la comprovació de documentació i la preparació de la redacció dels documents que, per la seva complexitat, no siguin atribuïts a personal de categoria administrativa superior ; tasques repetitives, bé manuals, bé mecanogràfiques, bé de càlcul numèric relacionades amb el treball de les diferents oficines; tasques d'informació i de despatx al públic en matèria administrativa, i, en general, tasques similars a les explicitades (disposició addicional vuitena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic de els preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, annex de 3 de novembre de 1997).

1. Efectuar les activitats de suport administratiu als diferents àmbits d'actuació de la Generalitat de Catalunya.
2. Atendre els usuaris presencialment, telefònicament i/o a través de la gestió de les bústies de comunicació. Resoldre les consultes de manera autònoma, dacord amb les indicacions rebudes.
3. Realitzar el seguiment dels expedients i processos; tenir cura dels terminis i informar sobre el seu desenvolupament i incidències i, si escau, resoldre'ls, d'acord amb les indicacions rebudes, així com recollir, comprovar i tramitar la documentació relacionada.
4. Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.
5. Elaborar documents administratius (comptables i pressupostaris; de personal, contractació, subvencions, etc.).
6. Gestionar les entrades i sortides de documentació de la unitat, servei o edifici, seguint el procediment específic.
7. Utilitzar les aplicacions i eines ofimàtiques per fer les tasques pròpies.
8. Dur a terme tasques de suport a lorganització dagendas, reunions, esdeveniments i altres tasques similars.
Requisits

1. Nacionalitat.

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

També poden participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

Igualment, poden participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

2. Edat.

Tenir complerts 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa legalment establerta.

3. Titulació.

Estar en possessió, o en condicions d'obtenir, algun dels títols acadèmics oficials que, per a cada cos i escala (i, en el seu cas, opció) convocat, s'indiquen en la base específica 4.1 dels Annexos 2 i 3 de la present Resolució, respectivament.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, en el seu cas, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà d'aplicació a les persones aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

4. Capacitat funcional.

Posseir la capacitat funcional per acomplir les funcions del cos i escala respecte del qual se sol·licita la participació.

5. No haver estat separat del servei per expedient disciplinari per resolució administrativa ferma o inhabilitat judicialment per resolució judicial ferma.

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes per resolució administrativa ferma, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha d'estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d'haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

6. Coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

Posseir els coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1), de conformitat amb el que estableix el Decret 37/2024, de 6 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de llengua general de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, així com de llengua castellana de nivell C1, els quals s'han d'acreditar de conformitat amb el que preveu la base comuna 8.4 de la convocatòria.

7. Taxa de participació.

Les persones participants han de realitzar el pagament de la taxa de participació corresponent, d'acord amb allò previst a la base comuna 4, llevat dels supòsits d'exempció.

8. No tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos i escala per al qual se sol·licita la participació.

No tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos i escala de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la participació.

En el cas que, durant la tramitació de la present convocatòria, una persona aspirant adquireixi la condició de personal funcionari de carrera en els termes del paràgraf anterior, quedarà exclosa del procés de selecció corresponent i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

9. Particularitats de la participació pel torn de promoció interna del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix.

Per a la participació pel torn de promoció interna del personal funcionari de carrera s'han de complir, a més de la resta de requisits anteriors establerts en aquesta base comuna 2, els que, per a cada cos i escala convocat, s'indiquen a la base específica 4.2 dels Annexos 2 i 3 de la present Resolució, respectivament.

Per a la participació pel torn de promoció interna del personal laboral fix s'han de complir, a més de la resta de requisits anteriors establerts en aquesta base comuna 2, els que, per a cada cos i escala convocat, s'indiquen a la base específica 4.3 dels Annexos 2 i 3 de la present Resolució, respectivament.

Proves

FASE OPOSICIÓ

Primera prova (consta dels tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori, excepte el primer exercici):

Primer exercici (Coneixements):
Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 50 preguntes, més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari. Les preguntes errònies descomptaran ¼. El temps no serà superior a 1 hora. La qualificació serà de 0 a 5 punts.

Segon exercici (Supòsit pràctic):
Consisteix en la resolució d'un o diversos supòsits pràctics sobre l'aplicació dels coneixements i les funcions a desenvolupar pròpies de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. No poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. S'ha de fixar un temps no superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació serà de 0 a 10 punts, i 5 serà l'aprovat.
Podeu consistir en la resolució de dos supòsits pràctics que s'hauran de contestar amb 10 preguntes tipus test per a cada supòsit pràctic, amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta.
També podria consistir en la realització d'un sol supòsit pràctic a contestar obertament per part de l'opositor les preguntes que se li plantegin.

Tercer exercici (Competències professionals):
Consisteix a respondre un qüestionari test sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientació a avaluar el grau dadequació dels aspirants al perfil professional determinat. El temps no pot ser superior a 45 minuts. La qualificació de lexercici és de 0 a 5 punts.

Perfil de competències professionals:
-Compromís amb el servei públic a desenvolupar i consciència organitzativa: Conèixer i comprendre les característiques específiques de ladministració pública, sentint-se compromès amb els seus principis i valors, actuant dacord amb els principis ètics que inspiren la seva acció.
-Orientació al ciutadà: Capacitat de conèixer, traslladar a lorganització i donar resposta satisfactòria a les necessitats i/o peticions dels ciutadans.
-Orientació als resultats ia la millora: Capacitat de treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats, procurant la millora contínua.
-Capacitat de gestió de la informació: capacitat d'obtenir i tractar la informació a transmetre o emmagatzemar, de manera eficaç i eficient.
-Facilitat dadaptació a diferents entorns laborals: Capacitat i disponibilitat per adaptar-se a entorns canviants i als nous procediments o exigències.

Segona prova (Exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana).

Primer exercici: consisteix a fer uns exercicis de coneixements de llengua catalana (oral i escrita) en un temps màxim d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts, per a la segona. La qualificació és apte o no apte. Estan exemptes de fer l'exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin estar en possessió dels certificats de llengua catalana de nivell de suficiència (C1)

Segon exercici: consisteix a fer uns exercicis de coneixements de llengua castellana (oral i escrita). De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes. El temps no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La qualificació és apte o no apte.

FASE DE CONCURS

Cada base reguladora de la convocatòria podrà establir o afegir nous mèrits o barems a ser valorats, de manera general podem considerar els següents:

Mèrits que es valoren.

a) Serveis prestats:
Es valoren els serveis prestats a qualsevol administració pública fins a la data de publicació de la convocatòria.
Únicament es valoraran els serveis prestats amb vinculació de funcionari de carrera, en virtut d'un nomenament d'interí, un contracte de naturalesa laboral, un contracte administratiu transitori o un contracte administratiu de col·laboració temporal.
A efectes de valoració de serveis prestats, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

Es valora haver superat un procés selectiu de concurs oposició sense haver obtingut plaça de la darrera convocatòria finalitzada per accedir al mateix cos, escala o especialitat funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, independentment d'haver superat o no la fase de pràctiques amb 2 ó 5 punts.

Coneixements de llengua catalana. Es valoren els coneixements de llengua catalana, fins a un màxim de 3 punts, d'acord amb la distribució següent:

a) Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit com a requisit de participació a la convocatòria: 0,75 punts.
b) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 0,75 punts.
c) Certificat "J", de coneixements de llenguatge jurídic: 0,75 punts.
d) Certificat “K”, de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits: 0,75 punts.

Titulacions:

Les bases específiques de la convocatòria podran establir mèrits per les titulacions corresponents a llicenciat, grau, postgraus, màster o doctorats. Així mateix, per titulacions de graus superior, graus mitjans o enginyeries.

Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). Es valoren els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i els certificats declarats equivalents, amb un màxim de 3 punts, d'acord amb la distribució següent:

a) Certificat de nivell avançat: 3 punts.
b) Certificat de nivell mitjà: 2 punts.
c) Certificat de nivell bàsic: 1 punt.

Temari
 • Explicació dels continguts del temari.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació dels test psicotècnics, actitudinals i de personalitat.
 • Realització i correcció de test de personalitat i proves actitudinals.
 • Realització de casos pràctics.
 • Simulacres d'examen.

*Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell C de català, podrà comptar amb un filòleg del centre.

El temari per la convocatoria correspon a l’establert en la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven els temaris de les proves selectives per a l'accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.

Tema 1
Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties.

Tema 2
L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.

Tema 3
Conceptes generals: bon govern, transparència, dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, cartes de serveis, avaluació permanent dels serveis públics i govern obert.

Tema 4
El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d'edat.

Tema 5
El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.

Tema 6
L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional.

Tema 7
L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l'Administració, dret d'accés als serveis i la informació pública, el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques.

Tema 8
La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència.

Tema 9
Les persones interessades en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu.

Tema 10
La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. La iniciació del procediment d'ofici per part de l'Administració. L'inici del procediment a sol·licitud de la persona interessada.

Tema 11
L'expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

Tema 12
La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d'Internet, els sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l'assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l'arxiu electrònic de documents.

Tema 13
El model català d'administració electrònica. Els avantatges de l'administració electrònica. Els drets de la ciutadania a relacionar-se amb l'Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l'Administració. Les eines que componen l'administració electrònica de la Generalitat.

Tema 14
Els registres d'entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d'assistència en matèria de registre.

Tema 15
La gestió documental a l'Administració de la Generalitat. La gestió dels documents
administratius. La gestió dels documents electrònics. La transferència de documents.

Tema 16
Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l'acta de reunió, l'ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l'elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.

Tema 17
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura.

Tema 18
Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica.

Tema 19
La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d'empleats i empleades públics. L'estructura de l'ocupació pública. L'adquisició i pèrdua de la relació de servei.

Tema 20
Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d'incompatibilitats.

Tema 21
Els drets dels empleats i empleades públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L'avaluació de l'acompliment. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics. El règim disciplinari.

Tema 22
La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat.

Tema 23
Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violación de secrets, el suborn, i el tràfic d'influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i els abusos en l'exercici de la seva funció.

Tema 24
El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu.

Tema 25
El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions.

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.