Image

Oposicions per a Administratius de la Generalitat de Catalunya

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places a tot Catalunya.
Informació
 • Titulació: Certificat d'assistència.
 • Durada total: 10 a 12 mesos.
 • Horari: 17 a 22 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.

PLA DE REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT GENERALITAT DE CATALUNYA.

Estabilització de l’ocupació pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el Pla d’estabilització de l’ocupació pública de l’Administració catalana (administració i serveis, docents i salut). Afecta un total de 59.000 llocs de treball, es vol reduir el percentatge d'interinitat al 8%, ara situat en un 35,5%, per a finals del 2024.

Per fer-ho, es durà a terme un procés d’estabilització extraordinari, que consta de tres vies: concurs de mèrits; concurs oposició i concursos oposició de les convocatòries ordinàries. Aquests procediments afecten llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020 i permetran estabilitzar 39.000 places. Els processos estaran formats de la següent forma:

Concurs de mèrits: per a aquells llocs ocupats interinament des d’abans de l’1 de gener del 2016:

 • Són 26.000 llocs de treball i corresponen a un 44% dels llocs de treball temporals.
 • Es valorarà, sobre 100 punts: els serveis prestats, estar en situació de servei actiu o assimilada, haver superat un procés selectiu anterior sense plaça o exercicis del mateix, els coneixements de català i l’acreditació de competències digitals.
 • Si hi ha llocs que quedin deserts, passaran al concurs oposició d’estabilització.

Concurs oposició: per als llocs de treball que inicien l’ocupació temporal entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017:

 • Són 13.000 llocs de treball i corresponen a un 22% dels llocs de treball temporals.
 • Tindran una fase de mèrits amb una valoració del 40% i una fase d’oposició amb una valoració del 60%.
 • Els exercicis de la fase d’oposició no seran eliminatoris de manera individual, però sí que ho serà la fase d’oposició en la seva globalitat. Posarà èmfasi en les competències i coneixements específics del cos, escala i categoria per sobre dels coneixements genèrics i en l’adequació del nombre i contingut dels temaris.
 • Es realitzaran dos exercicis no eliminatoris: un test i un cas pràctic i ambdós tindran la mateixa valoració (1/2 cada exercici).

Els dos procediments són de lliure concurrència, és a dir que hi podrà participar tothom qui ho vulgui, estigui o no treballant a l’Administració.

Concursos oposició de les convocatòries ordinàries: Adreçades als altres 20.000 llocs de treball temporal restants s’hauran de proveir per mitjà dels concursos oposició de les convocatòries ordinàries corresponents a les ofertes públiques aprovades pel Govern. Les convocatòries corresponents a les ofertes públiques dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022.

Des de AULA MAGNA disposem de diferents cursos per als següents processos selectius:

 • Cos de Gestió Generalitat de Catalunya. (A2)
 • Cos Administratius Generalitat de Catalunya. (C1)
 • Cos Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. (C2)
 • Cos Subalterns Generalitat de Catalunya. (E)
 • Cossos Especials Generalitat de Catalunya. (Matèries comunes).
 • Cos Administratius ICS. (C1)
 • Cos Auxiliars Administratius ICS. (C2)
Requisits
 • Tenir la ciutadania espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea.
 • Estar en possessió del títol del certificat d'escolaritat o equivalent.
 • No superar l'edat de jubilació.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions a cobrir.
 • No estar separat per causa d'expedient disciplinari ni inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
Proves

FASE OPOSICIÓ

a) Primera prova (consta dels tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori, excepte el primer exercici):

Primer exercici (Competències professionals)

Consisteix a respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació dels aspirants al perfil professional determinat. El temps no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.

Perfil de competències professionals

-Compromís amb el servei públic a desenvolupar i consciència organitzativa: Conèixer i comprendre les característiques específiques de l'administració pública, sentint-se compromès amb els seus principis i valors, actuant d'acord amb els principis ètics que inspiren la seva acció.

-Orientació al ciutadà: Capacitat de conèixer, traslladar a l'organització i donar resposta satisfactòria a les necessitats i / o peticions dels ciutadans.

-Orientació als resultats i a la millora: Capacitat de treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats, procurant la millora contínua.

Capacitat de gestió de la informació: capacitat d'obtenir i tractar la informació a transmetre o emmagatzemar, de manera eficaç i eficient.

-Facilitat d'adaptació a diferents entorns laborals: Capacitat i disponibilitat per adaptar-se a entorns canviants i als nous procediments o exigències.

 

Segon exercici (Coneixements):

Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes, més quatre de reserva (torn lliure) i 30 (promoció interna), amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari. Les preguntes errònies descomptaran ¼. El temps no serà superior a 1 hora per al torn lliure i 45 minuts pel torn promoció interna. La qualificació serà de 0 a 5 punts, amb un mínim de 2.5.

Temari per a promoció interna temes 9 a 14 de l'epígraf 2, Administració pública. El dret administratiu; temes 15 i 17 de l'epígraf 3, Gestió de recursos humans; temes 21 i 23 a 26 de l'epígraf 4, Gestió economicofinancera, i temes 27 a 31 de l'epígraf 5, Organització de la feina.

-Tercer exercici (Supòsit pràctic):

Consisteix en la resolució d'un o diversos supòsits pràctics sobre l'aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala administrativa de el cos administratiu de la Generalitat. No poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Es fixarà un temps no superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació serà de 0 a 10 punts, essent 5 el aprovat. 

 1. b) Segona prova (Prova d'ofimàtica pràctica). Consta de tres exercicis obligatoris i eliminatoris.

Aplicació pràctica dels coneixements relatius a les funcions i utilitats de sistema operatiu Windows que es descriuen a continuació:

Grup 1. Engegar el PC i apagar des del propi sistema operatiu. Finestres: moure finestres, dimensionar, minimitzar, tancar, alternar entre finestres obertes, utilitzar quadres de diàleg. Crear adreces a l'escriptori. Barra de fórmules. Barra d'eines.

Grup 2. Operacions bàsiques. Entrar, obrir un document, tancar i sortir de l'processador o el full de càlcul. Crear un document, guardar i guardar un document. Crear carpetes i subcarpetes. Copia fitxers. Cerca ràpida de fitxers i de carpetes. Mètodes abreujats de teclat: supòsits bàsics.

Grup 3. La impressió de el document: seleccionar impressora, la gestió de les propietats d'impressió (configurar la pàgina, l'acabat, les característiques que d'eines la qualitat de la impressió), la vista preliminar. La gestió de les barres d'eines i els menús. 

Primer exercici (Document administratiu).

Consistirà en l'elaboració d'un document administratiu utilitzant el processador de textos Microsoft Word 2003 OpenOfficce • Writer 2.2. 

Segon exercici (Procés de textos).

Consistirà en respondre 7 preguntes, utilitzant el processador de textos Microsoft Word 2003 o OpenOffice • Writer 2.2.

-Funcionalidades relacionades amb l'edició i el format. Selecció de text, cerca i substitució de paraules. Definir i aplicar formats de text de pàgina. La utilització dels tipus de lletra i les seves variables. Els elements per gestionar els paràgrafs: la sagnia, l'espaiat i els salts de línia i pàgina, els pics i la numeració. Les utilitats associades a la definició i gestió de vores i ombrejats. Gestió de columnes i els tabuladors.

-Les funcionalitats d'inserció: números de pàgina, data i hora, camps, símbols, referències, imatges (formes automàtiques, marques d'aigua, organigrames i gràfics), quadres de text, arxius, objectes i enllaços.

-El apartat eines. L'eina de seguiment dels canvis. Combinar correspondència: crear un document principal, utilitzar origen de dades, modificar el document principal, combinar auxiliar de cartes.

-Les taules. Definir i inserir una taula. Inserir o eliminar files, columnes i cel·les. Combinar i dividir cel·les. Ordenar dades en una taula. Realitzar càlculs a les taules.

Tercer exercici (Full de càlcul).

Consistirà en respondre 7 preguntes utilitzant el full de càlcul Microsoft Excel 2003 o OpenOffice • Calc 2.2.

-Conceptes bàsics: elements del full de càlcul. Llibre de treball. Fulls de el llibre. Celda, cel·la activa. Els rangs. Barra de fórmules: definició de fórmules. Barra d'eines. Inserció i eliminació de files i columnes. Entrada i edició de dades. Referències relatives, absolutes i mixtes. La configuració de la composició de pàgina per preparar la seva impressió: l'orientació i l'escala de la pàgina, els marges i el centrat de el contingut, la gestió de capçaleres i peus de pàgina, delimitació de l'àrea d'impressió, els títols, les característiques de la full i l'ordre de les pàgines.

-El format dels continguts de les cel·les, l'alineació, el tipus de lletra, les vores de les cel·les i el seu ombrejat, el bloqueig i la protecció de continguts. La gestió de el format de files i columnes i del full de treball.

-Funcionalidades d'inserció: de cel·les, files, columnes i nous fulls de càlcul. Generació de gràfics, símbols, salts de pàgina, comentaris, imatges, diagrames i objectes.

-Utilització de funcions: financeres, de data i hora, estadístiques, de recerca i referència, lògiques.

-Ordenar dades. Filtres avançats, acte filtrant i introducció de dades. Gestió de formularis, subtotals i validacions. Importació de dades externes.

El temps per realitzar aquesta prova, no serà superior a 1 hora. La qualificació de la prova és d'apte o no apte.

c) Tercera prova (Exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana). 

Primer exercici: consisteix a realitzar uns exercicis de coneixements de llengua catalana (oral i escrita) en un temps màxim d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts, per a la segona. La qualificació és d'apte o no apte. Els aspirants que acreditin el Nivell C o equivalent en quedaran exempts.

 Segon exercici: consisteix a realitzar uns exercicis de coneixements de llengua castellana (oral i escrita). De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes. El temps no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts, per a la segona. La qualificació és d'apte o no apte. 

FASE  DE CONCURS

La puntuació d'aquesta fase serà de 9,85 punts.

Mèrits que es valoren:

 1. a) Serveis prestats:

Es valoren els serveis prestats en qualsevol Administració pública fins a la data de publicació de la convocatòria.

Únicament es valoraran els serveis prestats amb vinculació de funcionari de carrera, en virtut d'un nomenament d'interí, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col·laboració temporal.

Als efectes de valoració de serveis prestats, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

1) Torn lliure: es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales d'administració general del grup C (subgrup C1), a raó de 0,05 punts per mes treballat, fins a un màxim de 3 punts.

2) Promoció interna de funcionaris a que fa referència el primer paràgraf de l'apartat 2.4: es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales d'administració general del grup D (subgrup C2), a raó de 0,05 punts per mes treballat, fins a un màxim de 3 punts.

3) Promoció interna del personal laboral fix a que fa referència el segon paràgraf de l'apartat 2.4: es valoren els serveis efectius prestats com a personal laboral fix en el subgrup C1, categoria tècnic administratiu, a raó de 0,05 punts per mes treballat, fins a un màxim de 1,75 punts.

 1. b) Titulacions:

Es valoraran el títols de tècnic superior o qualsevol dels declarats equivalents relacionats amb les funcions pròpies de les places de l'escala administrativa del cos administratiu fins a un màxim de 3,85 punts, d'acord amb el barem que aprovi el tribunal qualificador un cop analitzades i considerades totes les titulacions acreditades pels/per les aspirants, en funció del grau de relació amb les funcions indicades.

Les titulacions esmentades no es valoraran com a mèrit en el cas que sigui l'única titulació acadèmica de què disposi l'aspirant per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu (subgrup C1). Conseqüentment, en aquest supòsit no caldrà que s'al·legui per part de l'aspirant.

 1. c) Altres mèrits:

1) Haver resultat apte/a sense plaça en la convocatòria immediatament anterior per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat (convocatòria amb número de registre 108): 3 punts.

Temari
 • Explicació dels continguts del temari.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació dels test psicotècnics, actitudinals i de personalitat.
 • Realització i correcció de test de personalitat i proves actitudinals.
 • Realització de casos pràctics.
 • Simulacres d'examen.

*Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell C de català, podrà comptar amb un filòleg del centre.

Tema 1

Conceptes generals: bon govern, transparència, dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, cartes de serveis, avaluació permanent dels serveis públics i govern obert.

Tema 2

La regulació de la transparència en l'activitat pública: disposicions, obligacions i límits. La publicitat activa.

Tema 3

El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d'edat. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.

Tema 4

El Pla de Govern. Els eixos del Pla de Govern. Gestió dels serveis públics. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

Tema 5

Marc constitucional I: els principis, drets i deures fonamentals de les persones. Garanties.

Tema 6

Marc constitucional II: les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.

Tema 7

L'organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d'autonomia, la distribució de competències i el finançament. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca, la vegueria i altres ens locals supramunicipals.

Tema 8

L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.

Tema 9

L'organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic de Greuges.

Tema 10

L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional.

Tema 11

La Unió Europea. Organització. Institucions. La incidència del dret comunitari en l'ordenament jurídic dels estats membres. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 12

L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració, dret d'accés als serveis i la informació pública, el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques.

Tema 13

La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència. El funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 14

Els interessats en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius, eficàcia dels actes, nul·litat i anul·labilitat. Els drets els interessats en un procediment administratiu.

Tema 15

La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. Mesures provisionals. Acumulació. La iniciació del procediment d'ofici per part de l'Administració. L'inici del procediment a sol·licitud de l'interessat.

Tema 16

L'ordenació del procediment. L'expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

Tema 17

L'execució de les resolucions administratives. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius.

Tema 18

La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d'Internet, els sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l'assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l'arxiu electrònic de documents.

Tema 19

El model català d'administració electrònica. Els avantatges de l'administració electrònica. Els drets dels ciutadans a relacionar-se amb l'Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l'Administració. Les eines que componen l'administració electrònica de la Generalitat.

Tema 20

Els registres d'entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d'assistència en matèria de registre.

Tema 21

La gestió documental a l'Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. Els processos de la gestió documental. La gestió general dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. L'avaluació i tria. La transferència de documents.

Tema 22

Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l'acta de reunió, l'ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l'elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.

Tema 23

El finançament de la Generalitat. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. L'estructura del pressupost: la classificació orgànica, econòmica, funcional i per programes, i territorial.

Tema 24

La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.

Tema 25

El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. La pròrroga del pressupost. Les modificacions pressupostàries: concepte, marc legal, procediment general i tipus. El control pressupostari intern i extern.

Tema 26

El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

Tema 27

Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica. Els requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l'empresari. La classificació empresarial i el Registre d'empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.

Tema 28

L'expedient de contractació. La preparació dels contractes. La tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L'adjudicació del contracte: les formes d'adjudicació.

Tema 29

La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d'empleats públics. L'estructura de l'ocupació pública. L'adquisició i pèrdua de la relació de servei. Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d'incompatibilitats.

Tema 30

Els drets dels empleats públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L'avaluació de l'acompliment. El codi de conducta. Els deures dels empleats públics. El règim disciplinari.

Tema 31

La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat.

Tema 32

Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d'influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i els abusos en l'exercici de la seva funció.

Tema 33

La ciberseguretat a l'Administració. Mesures corporatives i mesures de bones pràctiques personals. La Instrucció sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 34

El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu.

Tema 35

El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions.

 

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.