Image

Oposicions per a Auxiliar Infermeria ICS

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places a tot Catalunya.
Informació
 • Titulació: Certificat d'assistència.
 • Durada total: 8 a 10 mesos.
 • Horari: Dissabtes de 9 a 14 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.

PLA DE REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT GENERALITAT DE CATALUNYA.

Estabilització de l’ocupació pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el Pla d’estabilització de l’ocupació pública de l’Administració catalana (administració i serveis, docents i salut). Afecta un total de 59.000 llocs de treball, es vol reduir el percentatge d'interinitat al 8%, ara situat en un 35,5%, per a finals del 2024.

Per fer-ho, es durà a terme un procés d’estabilització extraordinari, que consta de tres vies: concurs de mèrits; concurs oposició i concursos oposició de les convocatòries ordinàries. Aquests procediments afecten llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020 i permetran estabilitzar 39.000 places. Els processos estaran formats de la següent forma:

Concurs de mèrits: per a aquells llocs ocupats interinament des d’abans de l’1 de gener del 2016:

 • Són 26.000 llocs de treball i corresponen a un 44% dels llocs de treball temporals.
 • Es valorarà, sobre 100 punts: els serveis prestats, estar en situació de servei actiu o assimilada, haver superat un procés selectiu anterior sense plaça o exercicis del mateix, els coneixements de català i l’acreditació de competències digitals.
 • Si hi ha llocs que quedin deserts, passaran al concurs oposició d’estabilització.

Concurs oposició: per als llocs de treball que inicien l’ocupació temporal entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017:

 • Són 13.000 llocs de treball i corresponen a un 22% dels llocs de treball temporals.
 • Tindran una fase de mèrits amb una valoració del 40% i una fase d’oposició amb una valoració del 60%.
 • Els exercicis de la fase d’oposició no seran eliminatoris de manera individual, però sí que ho serà la fase d’oposició en la seva globalitat. Posarà èmfasi en les competències i coneixements específics del cos, escala i categoria per sobre dels coneixements genèrics i en l’adequació del nombre i contingut dels temaris.
 • Es realitzaran dos exercicis no eliminatoris: un test i un cas pràctic i ambdós tindran la mateixa valoració (1/2 cada exercici).

Els dos procediments són de lliure concurrència, és a dir que hi podrà participar tothom qui ho vulgui, estigui o no treballant a l’Administració.

Concursos oposició de les convocatòries ordinàries: Adreçades als altres 20.000 llocs de treball temporal restants s’hauran de proveir per mitjà dels concursos oposició de les convocatòries ordinàries corresponents a les ofertes públiques aprovades pel Govern. Les convocatòries corresponents a les ofertes públiques dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022.

Des de AULA MAGNA disposem de diferents cursos per als següents processos selectius:

 • Cos de Gestió Generalitat de Catalunya. (A2)
 • Cos Administratius Generalitat de Catalunya. (C1)
 • Cos Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. (C2)
 • Cos Subalterns Generalitat de Catalunya. (E)
 • Cossos Especials Generalitat de Catalunya. (Matèries comunes).
 • Cos Administratius ICS. (C1)
 • Cos Auxiliars Administratius ICS. (C2)
Requisits
 • Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o tenir reconegut aquest dret per norma legal.
 • Tenir el títol de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d’educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.
 • Haver complert 16 anys i no superar l'edat de la jubilació.
 • No estar separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors, ni inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
 • Aptitud psicofísica per a l'exercici professional, acreditada per un certificat mèdic oficial.
Proves

El procedimiento de selección de los aspirantes es el de concurso-oposición.

Fase de Oposición

La fase de oposición consiste en realizar 4 pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio y de un ejercicio voluntario y no eliminatorio:

Primer ejercicio: obligatorio y eliminatorio.
Consiste en la resolución de un test relativo al temario.

Segundo ejercicio (conocimientos de Lengua Catalana y Lengua Castellana de carácter obligatorio y eliminatorio).

Primera prueba (conocimientos de Lengua Catalana). Consiste en un ejercicio que consta de dos partes: oral y escrita.
Primera parte: consiste en redactar un texto entre 150 y 200 palabras relacionado con las funciones de las plazas objeto de convocatoria, y la respuesta a un cuestionario sobre aspectos lingüísticos.
Segunda parte: expresión oral mediante la lectura en voz alta de un texto y una conversación guiada.
El tiempo para realizar el ejercicio será de 75 minutos como máximo para la primera parte y 20 minutos para la segunda. Quedan excluidos de realizar la prueba los aspirantes que acrediten que están en posesión del Nivel C o equivalente.

Segunda prueba (Conocimientos de Lengua Castellana). Consiste en una redacción de 200 palabras como mínimo, y en mantener una conversación. De carácter obligatorio y eliminatorio para los aspirantes que no tengan la nacionalidad española y que no estén exentos. El tiempo no puede ser superior a 45 minutos para la primera parte y 15 minutos para la segunda.

Tercer ejercicio (Supuesto práctico obligatorio y eliminatorio). 
Consiste en resolver por escrito un supuesto práctico o más de uno que el tribunal debe determinar. Para la realización de esta prueba el tribunal podrá determinar si los aspirantes pueden disponer del material y la documentación en soporte papel que crean conveniente.

Cuarto ejercicio (Supuesto práctico obligatorio y eliminatorio). 
Acreditación de las competencias de la categoría correspondiente

Quinto ejercicio (voluntario y no eliminatorio)
Las personas que hayan superado la fase de oposición podrán ser convocadas por el tribunal correspondiente a realizar una prueba voluntaria y no eliminatoria sobre el conocimiento de materias concretas relacionadas con las funciones propias de la categoría a la que se opta, la cual tendrá una puntuación adicional del 10% sobre el total del valor de la fase de oposición.

Fase de concurso.
En la fase de concurso, que no tiene carácter eliminatorio, se valorarán únicamente los méritos que se indique en la convocatoria.

Temari
 • Explicació dels continguts del temari.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació dels test psicotècnics, actitudinals i de personalitat.
 • Realització i correcció de test de personalitat i proves actitudinals.
 • Realització de casos pràctics.
 • Simulacres d'examen.

*Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell C de català, podrà comptar amb un filòleg del centre.

TEMES GENERALS

Tema 1

La Llei dordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats al SISCAT. El Pla de Salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret dinformació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.

Tema 2

L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut. Competències de l'Institut Català de la Salut.

Tema 3

L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit daplicació, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.

Tema 4

L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit daplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

Tema 5

Sistemes d'incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

Tema 6

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.

Tema 7

Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut a la feina. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis dactuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

Tema 9

Principis generals de la bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica. Tema 10
Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.

Tema 11

Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts datenció als professionals mitjançant el lloc web per als professionals de lInstitut Català de la Salut.

PART ESPECÍFICA

Tema 1: Prestació de cures auxiliars o delegades.

1.1 Actuació davant de situacions urgents. Primers auxilis. Maniobres de suport vital bàsic.
1.2 Cures auxiliars en la necessitat dalimentació de la persona.
1.3 Cures auxiliars en la necessitat d'higiene i de vestir.
1.4 Cures auxiliars en la necessitat de mobilització i transferència.
1.5 Cures auxiliars a la necessitat d'eliminació urinària i digestiva.
1.6 Cures auxiliars en la necessitat de repòs i son.
1.7 Altres accions, tècniques i procediments delegats des del pla terapèutic o el pla de cures.
1.7.1 Administració de medicació per via oral, rectal o tòpica.
1.7.2 Administració d'ènemes.
1.7.3 Obtenció i transport de mostres de líquids o teixits orgànics.
1.7.4 Preparació del pacient per a exploració o procediment diagnòstic o terapèutic.
1.7.5 Col·laboració en el manteniment de dispositius terapèutics (sondes, drenatges, vies, bombes de perfusió).
1.7.6 Termoteràpia bàsica: aplicació de fred o calor.
1.7.7 Determinació de signes vitals i de paràmetres antropomètrics bàsics.
1.7.8 Exercicis d‟amplitud de moviment.
1.7.9 Preparació prequirúrgica. Col·laboració en les cures perioperatòries.
1.7.10 Col·laboració en la prevenció i cura de ferides i lesions.
1.7.11 Administració de nutrició enteral per sonda nasogàstrica.
1.7.12 Aplicació de subjeccions mecàniques.
1.7.13 Canvis posturals.
1.7.14 Col·laboració en les tècniques que requereixen camp estèril.
1.7.15. Procediment de cures postmortem.
1.8. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones vulnerables o grups específics: nadons, nens, adolescents, ancians, persones amb discapacitat o estats de fragilitat.
1.9 Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones en situació de malaltia terminal. El procés de dol.
1.10 Suport de cures auxiliars a la salut bucodental.
1.11 Dentició temporal i permanent; terminologia essencial en la salut bucodental.
1.12 Material i instrumental en els procediments dentals.1.13 Aspectes bàsics de l'odontologia preventiva.
1.14 Cures auxiliars en la promoció de la salut i els hàbits de vida saludables.

Tema 2: Comunicació i relació terapèutica.

2.1 Aspectes ètics de la prestació de cures.
2.2 Relació terapèutica. Tècniques de comunicació. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal.
2.3. Procediment d'acolliment del pacient.
2.4 Aspectes específics de la comunicació amb infants i adolescents.
2.5 Aspectes específics de la comunicació amb persones amb trastorns mentals i/o de la conducta. La comunicació amb el pacient desorientat.
2.6 Comunicació amb la família/cuidador.

Tema 3: Cures auxiliars en la seguretat de pacients.

3.1 Principis d'asèpsia i esterilització. La infecció nosocomial. El rentat de mans. Precaucions universals. Aïllaments o precaucions específiques.
3.2 Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials i instrumental.
3.3 Higiene dels aliments. Tipus de dietes.
3.4 Els programes de seguretat clínica.
3.5 Seguretat en les transferències dels pacients. La prevenció de caigudes.
3.6 Seguretat en ladministració de medicaments per via oral, tòpica o rectal.
3.7 Prevenció de riscos biològics, químics o radiològics.

Tema 4: Cures auxiliars de lentorn del pacient.

4.1 La informació i la documentació clínica a l'àmbit assistencial.
4.2 Manteniment de les condicions higièniques, ambientals i de confort de lentorn del pacient i de lentorn de treball.
4.3 Manteniment i comprovacions de seguretat del mobiliari clínic i el material o instrumental.
4.4 Tècniques demmagatzematge, conservació i disposició de materials clínics i productes sanitaris.

Tema 5: Igualtat efectiva de dones i hòmens.

5.1 Articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, digualtat efectiva de dones i homes.

Tema 6: Prevenció de riscs laborals.

6.1 Risc biològic, tipus dagents biològics, vies dentrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur dagents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció respecte a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas demergència: incendis Riscos psicològics i socials: organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l'estrès. Situacions de la violència.

Tema 7: Perfil competencial.

7.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Comunicació i persuasió.

 

 
0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.