Image

Oposicions per a Cos de Tramitació Processal i Administrativa

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places en els ajuntaments de Camp de Tarragona.
Informació
 • Titulació: Certificat d'assistència.
 • Durada total: 10 a 12 mesos.
 • Horari: 19 a 22 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.
Gran nombre d'aprovats en convocatòries anteriors.
 • Més del 40 % d'aprovats en primera convocatòria.
 • Més del 50 % d'aprovats del Camp de Tarragona.
Requisits
 • Ser espanyol, major d'edat i no haver aconseguit l'edat de jubilació.
 • Posseir la titulació de Batxillerat o equivalent.
 • No haver estat condemnat ni estar processat ni inculpat per delicte dolós, tret que s'hagués obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa acte de sobreseïment.
 • No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
 • No haver estat separat, mitjançant procediment disciplinari, d'un Cos d'un Cos de l'Administració Pública, ni suspès per a l'exercici de funcions públiques, tret que hagués estat degudament rehabilitat.
 • No patir defecte físic o malaltia que incapaciti per a l'acompliment del lloc.
Proves

En les últimes oposicions de Tramitació Processal han constat sempre d'una part d'oposició i una altra de concurs.

La fase d'oposició consta de dos exercicis obligatoris de caràcter eliminatori i una optatiu:

Primer exercici: Constarà de dues proves

1ª prova: Test de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives de coneixements de les matèries del programa en 75 minuts.

Es qualificarà de 0 a 100 punts.

Les preguntes encertades es valoraran amb 1 punt; les preguntes no encertades descomptaran 0,25 punts; les preguntes no contestades no seran puntuades.

La puntuació obtinguda per cada aspirant es correspondrà amb el nombre de respostes encertades, feta la deducció de les no encertades.

2ª prova: Test de 20 preguntes amb quatre respostes alternatives referides a un cas pràctic relacionat amb les funcions atribuïdes al Cos en 30 minuts.

Es qualificarà de 0 a 40 punts.

Les preguntes encertades es valoraran amb 2 punts; les preguntes no encertades descomptaran 0,50 punts; les preguntes no contestades descomptaran 0,25 punts.

La puntuació obtinguda per cada aspirant es correspondrà amb el nombre de respostes encertades, feta la deducció de les no encertades.

Segon exercici: Consistirà a reproduir en ordinador un text en Microsoft Word. La durada serà de 15 minuts i es puntuarà entre 0 i 70 punts. Es valorarà la velocitat i el format, així com l'absència d'errors o omissió de text.

Tercer exercici (optatiu): Consistirà en l'acreditació del coneixement de la llengua catalana mitjançant les certificacions corresponents o la realització de la prova. Es qualificarà amb un màxim de 18 punts; si es té el certificat de *Nivell B, se sumaran 6 punts; el C, 12 punts, o el D, 18 punts.

En la fase de concurs es valoren els mèrits indicats en l'Ordre *JUS/1294/2010 de 5 de maig, per la qual es fan públics els Programes d'accés als Cossos de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa, Auxili Judicial i Mèdics Forenses.

Temari
 • Explicació dels continguts del temari.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació dels test psicotècnics, actitudinals i de personalitat.
 • Realització i correcció de test de personalitat i proves actitudinals.
 • Realització de casos pràctics.
 • Simulacres d'examen.
*Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell C de català, podrà comptar amb un filòleg del centre.

Publicat el 19 d'octubre de 2015 en l'Ordre JUS / 2171/2015, de 14 d'octubre.

Consta de 31 temes:

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Les atribucions de la Corona. Les Corts Generals: Composició, atribucions i funcionament. L'elaboració de les lleis. El Tribunal Constitucional. Composició i funcions.

Tema 2. Els Drets Humans en l'àmbit universal, europeu i espanyol. La igualtat efectiva entre homes i dones. L'article 14 de la CE: La no discriminació per raó de sexe. La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic civil. Conseqüències penals de la discriminació per raó de sexe. La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic laboral. La conciliació familiar.

Tema 3. El Govern i l'Administració. El president del Govern. El Consell de Ministres. Organització administrativa espanyola: Ministres, Secretaris d'Estat, subsecretaris i directors generals. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els delegats de Govern a la Comunitat Autònoma i els Subdelegats de Govern.

Tema 4. Organització territorial de l'Estat en la Constitució. L'Estat de les Autonomies. Les comunitats autònomes: La seva constitució i competències. Els estatuts d'autonomia. L'Administració Local. La província i el municipi.

Tema 5. La Unió Europea. Competències de la UE. Institucions i òrgans de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de Ministres de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal de Comptes.

Tema 6. El poder judicial. El Consell General del Poder Judicial: composició i funcions. La jurisdicció: Jutges i Magistrats: Funcions i competències. La independència judicial. El Ministeri Fiscal: Organització i funcions. Sistemes d'accés a les carreres judicial i fiscal.

Tema 7. Examen de l'organització i competència del Tribunal Suprem, de l'Audiència Nacional, dels Tribunals Superiors i de les audiències provincials.

Tema 8. Examen de l'organització i competència: Jutjats de Primera Instància i Instrucció. Jutjats penals. Jutjats del Contenciós-Administratiu. Jutjats del Social. Jutjats de Vigilància Penitenciària. Jutjats de Menors. Jutjats Mercantils, i el Tribunal de Marca Comunitària d'Alacant, Jutjats de Violència sobre la dona i Jutjats de Pau.

Tema 9. La carta de Drets dels Ciutadans davant la Justícia. Drets d'informació, d'atenció i gestió, d'identificació d'actuacions i funcionaris, drets lingüístics. Drets enfront dels professionals que assisteixen i representen al ciutadà: Advocats, Procuradors, Graduats Socials. El Dret a la Justícia Gratuïta a la Carta de Drets. El pla de Transparència Judicial.

Tema 10. La modernització de l'oficina judicial. La nova oficina judicial. La seva regulació en la Llei orgànica del poder judicial. L'administració de justícia i les noves tecnologies. Codi de Conducta per a usuaris d'equips i sistemes informàtics al servei de l'Administració de Justícia. L'expedient digital i la presentació telemàtica d'escrits i documents. La signatura digital, el correu electrònic. Incidència de la legislació de protecció de dades en l'ús de les aplicacions informàtiques.

Tema 11. El Secretari Judicial a la Llei orgànica del poder judicial: funcions i competències. Ordenació del cos superior jurídic de Secretaris Judicials: Secretari de Govern i Secretaris Coordinadors.

Tema 12. Cossos de funcionaris al servei de l'Administració de Justícia. Cossos generals i cossos especials: Definició i cossos que els integren. Cossos especials: El Cos de Metges Forenses: Funcions.

Tema 13. Els cossos Generals (I): Funcions. Formes d'accés. Promoció interna. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionaris. La rehabilitació. Drets, deures i incompatibilitats. Jornada i horaris. Vacances, permisos i llicències.

Tema 14. Els cossos generals (II): Situacions administratives. Ordenació de l'activitat professional. Provisió de llocs de treball. Règim disciplinari.

Tema 15. Llibertat sindical: El Sindicat en la Constitució Espanyola. Eleccions sindicals segons la Llei d'òrgans de representació i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El dret de vaga. Salut i prevenció de riscos laborals.

Tema 16. Els procediments declaratius en la Llei d'enjudiciament civil: judici ordinari i verbal.

Tema 17. Els procediments d'execució en la Llei d'enjudiciament civil. Classes d'execució: disposicions generals de cadascuna d'elles. Especial referència a la lliurança de manaments, efectivitat dels embargaments acordats en el decret acordant mesures executives concretes per dur a terme el que disposa la ordre general d'execució i en els decrets de millora, esbrinament patrimonial, preparació processal de la via de constrenyiment de mobles i immobles, actes de celebració de subhastes i tràmit de dipòsit judicial. Les mesures cautelars.

Tema 18. Processos especials en la Llei d'enjudiciament civil. Especial consideració als processos matrimonials i al procés monitori. El requeriment de pagament en el procediment monitori. El judici canviari.

Tema 19. La jurisdicció voluntària: Naturalesa i classes de procediments. Especial referència als actes de conciliació.

Tema 20. Els procediments penals en la Llei d'enjudiciament criminal; ordinari, abreujat i de jurat.

Tema 21. Procediment de judici sobre delictes lleus. Judicis Ràpids. L'execució en el procés penal, amb especial referència a l'execució dels delictes lleus. La peça de responsabilitat civil en el procés penal.

Tema 22. Recurs contenciós-administratiu. Procediment ordinari, abreujat i especials.

Tema 23. El procés laboral. Procediment ordinari. Procediment per acomiadament. Processos de seguretat social.

Tema 24. Recursos. Qüestions generals sobre el dret al recurs. El dipòsit per a recórrer. Els recursos en l'àmbit civil: Reposició, revisió contra resolucions del secretari judicial, queixa, apel·lació, i els recursos extraordinaris d'infracció processal i cassació. Els recursos en el procediment penal: reforma, apel·lació i queixa i Recursos extraordinaris. Els recursos contra les resolucions del Secretari Judicial.

Tema 25. Els actes processals. Requisits dels actes processals: a) lloc; b) temps: Termes i terminis: Còmput dels terminis; c) forma (consideració de la llengua oficial). Defectes dels actes: nul·litat, anul·labilitat, irregularitat; esmena de defectes.

Tema 26. Les resolucions dels òrgans judicials. Classes de resolucions judicials: Contingut i característiques. Les resolucions dels òrgans judicials col·legiats. Les resolucions del secretari judicial.

Tema 27. Els actes de comunicació amb altres Tribunals i Autoritats: oficis i manaments. L'auxili judicial: els exhorts i els manaments en el procés penal. Cooperació jurídica internacional: les comissions rogatòries.

Tema 28. Actes de comunicació a les parts i altres intervinents en el procés: notificacions, requeriments, citacions i emplaçaments. Notificacions, citacions i manaments en el procés penal. Formes de notificació i noves tecnologies.

Tema 29. El Registre Civil. Organització actual dels Registres Civils a Espanya. Funcionaris encarregats dels mateixos. Llibres i Seccions del Registre. Llibres auxiliars.

Tema 30. Actes del Registre. Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció. Nacionalitat i veïnatge civil. Certificacions. Expedients del Registre Civil.

Tema 31. Conceptes d'arxiu judicial i de documentació judicial en relació amb la legislació vigent en matèria d'arxius judicials. Formes de remissió de documentació judicial i relacions documentals. Noves tecnologies en els arxius judicials de gestió. Les juntes d'expurgació de la documentació judicial.

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.