Image

Oposicions per a Cos Auxiliar de Justícia

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places en els ajuntaments de Camp de Tarragona.
Informació
 • Titulació: Certificat d'assistència.
 • Durada total: 10 a 12 mesos.
 • Horari: 19 a 22 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.
Gran nombre d'aprovats en convocatòries anteriors.
 • Més del 40 % d'aprovats en primera convocatòria.
 • Més del 50 % d'aprovats del Camp de Tarragona.
Requisits
 • Ser espanyol, major d'edat i no haver aconseguit l'edat de jubilació.
 • Posseir el Graduat en Educació Secundària o equivalent.
 • No haver estat condemnat ni estar processat ni inculpat per delicte dolós, tret que s'hagués obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa acte de sobreseïment.
 • No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
 • No haver estat separat, mitjançant procediment disciplinari, d'un Cos de l'Administració Pública, ni suspès per a l'exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, tret que hagués estat rehabilitat.
 • No patir defecte físic o malaltia que incapaciti per a l'acompliment del lloc.
Proves

Les últimes oposicions d'Auxili Judicial han constat sempre d'una part d'oposició i una altra de concurs.

La fase d'oposició consta de dos exercicis obligatoris de caràcter eliminatori i una optatiu:

Primer: Test de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives de coneixements de les matèries de el programa en 90 minuts.

 
Es qualificarà de 0 a 60 punts.
 
Les preguntes encertades es valoraran amb 0,60 punts; les preguntes no encertades i aquelles que continguin respostes múltiples descomptaran 0,15 punts; les preguntes no contestades no seran puntuades.

Segon: De caràcter pràctic, escrit, obligatori i eliminatori. Consistirà en la contestació a un qüestionari-test de 40 preguntes, amb 4 respostes alternatives de les quals només una és la correcta i referides a 2 casos pràctics de diligència judicial que seran proposats pel tribunal.

La durada de l'exercici serà de 60 minuts i es qualificarà de 0 a 40 punts, a raó d'1 punt per pregunta encertada. Les preguntes no encertades i aquelles que continguin respostes múltiples descomptaran 0,25 punts i les no contestades no seran puntuades.
 
La determinació de la nota mínima per a superar el primer exercici en cada àmbit territorial convocant serà equivalent a el resultat de deu aspirants per plaça, que haguessin obtingut com a mínim un 60% de la puntuació possible, amb independència de les instàncies que s'haguessin presentat per l'esmentat àmbit.

Els aspirants per plaça esmentats passarien a realitzar el segon exercici. A l'ésser eliminatori cada exercici que compon la fase d'oposició, els opositors que no arribin a aquesta puntuació en el primer exercici, no els serà corregit el segon.

Per superar el segon exercici serà suficient obtenir el 60% de la puntuació possible.

Aquesta nota mínima no serà aplicable en la quota de reserva per discapacitat, ni en els processos selectius amb un nombre d'aspirants de partida inferior a l'índex de deu per plaça, anteriorment esmentat. En aquests casos la puntuació mínima exigida serà el 50% de la puntuació màxima possible. Igualment, la puntuació mínima exigida per a la superació de tots els exercicis de la fase d'oposició en la quota de reserva per discapacitat serà el 50% de la màxima possible.

Els opositors que no assoleixin l'esmentada puntuació mínima tindran la consideració de suspesos.

La puntuació final dels aprovats en la fase d'oposició estarà composta per la suma de les puntuacions dels dos exercicis.

Tercer (optatiu): Consistirà en l'acreditació del coneixement de la llengua catalana mitjançant les certificacions corresponents o la realització de la prova. Es qualificarà amb un màxim de 18 punts; si es té el certificat de *Nivell B, se sumaran 6 punts; el C, 12 punts, o el D, 18 punts.

En la fase de concurs es valoren els mèrits indicats en l'Orden JUS/60/2020, de 15 de enero, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

Temari
 • Explicació dels continguts del temari.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació dels test psicotècnics, actitudinals i de personalitat.
 • Realització i correcció de test de personalitat i proves actitudinals.
 • Realització de casos pràctics.
 • Simulacres d'examen.
*Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell C de català, podrà comptar amb un filòleg del centre.

Publicat el 27 DE GENER de 2020 en l'Ordre JUS / 60/2020, de 15 de gener.
 
Consta de 26 temes:
 
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Les atribucions de la Corona. Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament. L'elaboració de les lleis. El Tribunal Constitucional. Composició i funcions.
 
Tema 2. Dret d'igualtat i no discriminació per raó de gènere: especial referència a la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes. La Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere. Antecedents. Objecte i principis rectors. Mesures de sensibilització, prevenció i detecció. Drets de les dones víctimes de la violència de gènere. Tutela institucional.
 
Tema 3. El Govern i l'Administració. El President de Govern. El Consell de Ministres. Organització administrativa espanyola: Ministres, Secretaris d'Estat, subsecretaris i directors generals. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats de Govern en la Comunitat Autònoma i els Subdelegats de Govern.
 
Tema 4. Organització territorial de l'Estat en la Constitució. Les comunitats autònomes: La seva constitució i competències. Els estatuts d'autonomia. L'Administració Local. La província i el municipi.
 
Tema 5. La Unió Europea. Competències de la Unió Europea. Institucions i òrgans de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de Ministres de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal de Comptes.
 
Tema 6. El poder judicial. El Consell General de l'Poder Judicial: composició i funcions. La jurisdicció: Jutges i Magistrats. La independència judicial. El Ministeri Fiscal: Organització i funcions.
 
Tema 7. Organització i competència de l'Tribunal Suprem, de l'Audiència Nacional, dels Tribunals Superiors de Justícia i de les Audiències Provincials.
 
Tema 8. Organització i competència: jutjats de primera instància i instrucció, jutjats penals, Jutjats del Contenciós-Administratiu, jutjats socials, jutjats de vigilància penitenciària, jutjats de menors, Jutjats Mercantils i de Marca comunitària d'Alacant, Jutjats de Violència sobre la dona i Jutjats de Pau.
 
Tema 9. La carta de Drets dels Ciutadans davant la Justícia. Drets d'informació, d'atenció i gestió, d'identificació d'actuacions i funcionaris, drets lingüístics. Drets enfront dels professionals que assisteixen i representen a l'ciutadà: Advocats, Procuradors, Graduats Socials. El Dret a la Justícia Gratuïta.
 
Tema 10. La modernització de l'oficina judicial. La nova oficina judicial: la seva regulació en la Llei Orgànica de l'Poder Judicial. L'Administració de justícia i les noves tecnologies: Presentació d'escrits i documents per via telemàtica. Concepte d'expedient digital i signatura digital. La Videoconferència. Incidència de la legislació de protecció de dades en l'ús de les aplicacions informàtiques.
 
Tema 11. El lletrat de l'Administració de Justícia en la Llei Orgànica de l'Poder Judicial: funcions i competències. Ordenació de el cos superior jurídic de Lletrats de l'Administració de Justícia: Secretari de Govern i Secretaris Coordinadors.
 
Tema 12. Cossos de Funcionaris a l'servei de l'Administració de Justícia. Cossos generals i cossos especials: Definició i cossos que els integren. Cossos especials: El Cos de Metges Forenses: Funcions.
 
Tema 13. Els cossos generals (I): Funcions. Formes d'accés. Promoció interna. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. La rehabilitació. Drets, deures i incompatibilitats. Jornada i horaris. Vacances, permisos i llicències.
 
Tema 14. Els cossos generals (II): Situacions administratives. Ordenació de l'activitat professional. Provisió de llocs de treball. Règim disciplinari.
 
Tema 15. Llibertat sindical. El Sindicat en la Constitució Espanyola. Eleccions sindicals segons la Llei d'òrgans de representació i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El dret de vaga. Salut i prevenció de riscos laborals.
 
Tema 16. Els procediments declaratius en la Llei d'Enjudiciament Civil 1/2000: judici ordinari; judici verbal; procediments especials. Nocions generals dels processos especials en la Llei d'enjudiciament civil. Especial consideració als processos matrimonials i a l'procediment monitori; el requeriment de pagament en el judici monitori. Nocions generals de jurisdicció voluntària.
 
Tema 17. Els procediments d'execució en la Llei d'enjudiciament civil. L'execució dinerària, no dinerària i supòsits especials: nocions bàsiques Les mesures cautelars. Diligència d'embargament, diligència de llançament, remocions i dipòsits judicials.
 
Tema 18. Els procediments penals en la Llei d'enjudiciament criminal: ordinari, abreujat, judici sobre delictes lleus i de jurat. Especial menció als judicis ràpids.
 
Tema 19. Els procediments contenciós-administratius: ordinari, abreujat i especials.
 
Tema 20. El procés laboral. Procediment ordinari. Procediment per acomiadament. Processos de seguretat social.
 
Tema 21. Els actes processals. Requisits dels actes processals: a) lloc; b) temps: Termes i terminis: Còmput dels terminis; c) forma (consideració de la llengua oficial). Defectes dels actes: nul·litat, anul·labilitat, irregularitat; esmena de defectes.
 
Tema 22. Les resolucions dels òrgans judicials. Classes de resolucions judicials: contingut i característiques. Les resolucions dels òrgans judicials col·legiats. Les resolucions de Lletrat de l'Administració de Justícia.
 
Tema 23. Els actes de comunicació amb altres Tribunals i Autoritats: oficis i manaments. L'auxili judicial: els exhorts i els manaments en el procés penal. Cooperació jurídica internacional: les comissions rogatòries.
 
Tema 24. Actes de comunicació a les parts i altres intervinents en el procés: notificacions, requeriments, citacions i emplaçaments. Notificacions, citacions i manaments en el procés penal. Formes de notificació i noves tecnologies.
 
Tema 25. El Registre Civil. Organització actual dels Registres Civils a Espanya. Funcionaris encarregats dels mateixos. Llibres i Seccions de Registre. Llibres auxiliars. Actes de Registre. Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció. Inscripció de tuteles i representacions legals. Nacionalitat i veïnatge civil. Certificacions. Expedients de Registre Civil.
 
Tema 26. Conceptes d'arxiu judicial i de documentació judicial en relació amb la legislació vigent en matèria d'arxius judicials. Formes de remissió de documentació judicial i relacions documentals. Noves tecnologies en els arxius judicials de gestió. Les juntes d'expurgació de la documentació judicial.

 

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.