Image

Curs de Guarda de Caça

Homologats per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Ministeri de l'Interior.
Informació
 • Titulació acreditada per el Ministeri de l'Interior.
 • Durada total: 60 hores.
 • Horari: 16 a 21 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.

Dates d'inscripció a les convocatòries:

 • 1a convocatòria: 1 al 30 de març 2023 - Previsió examen MAIG.
 • 2a convocatòria: 1 al 30 de setembre 2023 - Previsió examen NOVEMBRE.
Procediment d'inscripció: La sol·licitud d'admissió a aquest procés es realitzarà per via electrònica a través de la Seu Electrònica de la Guàrdia Civil (https:// sede.guardiacivil.gob.es/), seleccionant Seguretat Privada i el procediment de «Admissió a proves de selecció per a Guardes Rurals i les seues Especialitats». Per accedir a aquest procediment podreu utilitzar qualsevol dels mètodes d'identificació acceptats a la plataforma Cl@ve (DNIe/Certificat electrònic, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanent).

Els aspirants a guardes rurals i a les seves especialitats de guarda de caça o guardapesca marítim que acreditin haver superat els respectius mòduls professionals de formació corresponents a la modalitat comuna de guarda rural i, si escau, de l'especialitat o especialitats a què concorrin, en els centres de formació de seguretat privada autoritzats per la Secretaria d'Estat de Seguretat o que hagin presentat declaració responsable i que compten amb professors acreditats per la Comissió de Valoració del Professorat de Seguretat Privada a l'àmbit de la Guàrdia Civil.

Els aspirants a les especialitats de guarda de caça o guardapesca marítim que, prèvia sol·licitud i expedició de la corresponent Targeta d'Identitat Professional, tinguin la condició de guardes rurals o es trobin en tràmits per a això i acreditin haver superat els respectius mòduls professionals de formació corresponents a les especialitats a què concorrin als centres de formació de seguretat privada autoritzats per la Secretaria d'Estat de Seguretat o que hagin presentat declaració responsable i que compten amb professors acreditats per la Comissió de Valoració del Professorat de Seguretat Privada en l'àmbit de la Guàrdia Civil.
Requisits
Per ser admesos a la realització de les proves, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:
 • Ser major dedat.
 • Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'un Estat parteix a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o bé que li sigui aplicable el que disposa la legislació sobre règim comunitari conforme al Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència en Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats parteix a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o ser nacional d'un tercer Estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni internacional en què cada part reconegueu l'accés a l'exercici d'aquestes activitats als nacionals de l'altra.
 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de tècnic, o altres equivalents a efectes professionals o superiors.
 • Posseir l'aptitud psicofísica necessària per a l'exercici de les funcions de guarda rural, d'acord amb el que disposa el Reial decret 2487/1998 de 20 de novembre, pel qual es regula l'acreditació de l'aptitud psicofísica necessària per tenir i fer servir armes i per prestar serveis de seguretat privada.
 • Mancar d'antecedents penals per delictes dolosos.
 • No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, o vulneració del secret de les comunicacions o d'altres drets fonamentals als cinc anys anteriors.
 • No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors per infracció greu o molt greu, respectivament, en matèria de seguretat privada.
 • No haver estat separat del servei a les Forces i Cossos de Seguretat, les Forces Armades espanyoles o del país de la seva nacionalitat o procedència en tots dos anys anteriors.
 • Posseir el diploma o certificació acreditativa d'haver superat el curs o cursos específics als centres de formació per a guardes rurals i les seves especialitats.
Proves

Consisteix a contestar per escrit a un qüestionari de 20 preguntes ajustades al programa específic que s'acompanya en la convocatòria específica.

Temari

Àrea Jurídica

a) Llei i Reglament de Caça.

Tema 1. Finalitat. Acció de caçar. El caçador. Les peces de caça. Les armes de caça.

Tema 2. Terrenys. Classificació. Terrenys d'aprofitament comú. Terrenys d'aprofitament especial. Caça en Parcs Nacionals. Refugis de caça. Reserves nacionals de caça. Zones de seguretat.

Tema 3. Terrenys sotmesos a règim de caça controlada. Vedats de caça. Terrenys tancats. Protecció dels cultius.

Tema 4. Propietat de les peces de caça.

Tema 5. Vedes i altres mesures protectores.

Tema 6. Caça amb finalitats industrials i comercials.

Tema 7. Gossos i caça. Aus anellades. Munteries.

Tema 8. Limitacions i prohibicions dictades en benefici de la caça. Conducció i solta de peces de caça.

Tema 9. Responsabilitat per danys. Inclusió de mesures d'evitació dels danys per part de les espècies cinegètics. Les mesures d'autoprotecció, el control poblacional, el paper dels predadors en el control de les espècies nocives, la valoració i peritatge dels danys.

Tema 10. Llicències de caça. Matrícules i precintes.

Tema 11. Cura i policia de la caça. Delictes i faltes a la Llei de Caça. Infraccions administratives: Definició, classificació i sancions. Competència i procediment sancionador.

Tema 12. Comisses i retirada d'armes.

Tema 13. Segur obligatori i seguretat en les caceres.

Tema 14. Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Conservació de la biodiversitat. Conservació in situ de la biodiversitat autòctona silvestre: Garantia de conservació d'espècies autòctones silvestres, prohibicions per a les espècies incloses en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial.

Tema 15. Catàleg Español d'Espècies Amenaçades, efectes de la inclusió al Catàleg Español d'Espècies Amenaçades, excepcions. Protecció de les espècies en relació amb la caça i la pesca continental.

Tema 16. Infraccions: Tipificació i classificació de les infraccions.

Tema 17. Catàleg Español d'Espècies Exòtiques Invasores, efectes de la inclusió al Catàleg d'Espècies Exòtiques Invasores, identificació de les mateixes, mesures de control, el paper de la caça en el control de les espècies exòtiques invasores.

Tema 18. L'activitat del silvestrisme, regulació legal europea, nacional i autonòmica. Directrius tècniques per a la captura d'espècies.

b) Llei i Reglament de la Pesca Fluvial:

Tema 19. Espècies objecte de pesca. Dimensions mínimes.

Tema 20. Vedes. Prohibicions per raó de lloc. Xarxes, artificis i procediments de pesca prohibits.

Tema 21. Concepte jurídic de la pesca. Llicències. Guarderia.

Tema 22. Procediment i sancions: Competència. Denúncies. Infraccions.

Àrea Tècnic-Professional

Tema 1. Caça menor. Caça major.

Tema 2. Modalitats de caça: En caça major, caça menor, aus aquàtiques, falconeria, tradicionals.

Tema 3. Armes de caça: Tipus, calibres i municions.

Tema 4. Els predadors.

Tema 5. Espècies cinegètiques: Morfologia i biologia, necessitats, hàbitat, malalties. Distribució geogràfica, dinàmiques poblacionals, temporalitat, cria en captivitat, control de poblacions, solta i repoblació.

Tema 6. Federacions i societats de caçadors. Característiques. Reglamentació.

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.