Image

Curs CP Vigilància, seguretat privada i protecció de persones

Homologats per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Ministeri de l'Interior.
Informació
 • Titulació acreditada per el Ministeri de l'Interior.
 • Durada total: 330 hores.
 • Horari: 16 a 21 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.
 • Totes les proves oficials es realitzen al nostre centre.

Àmbit professional: Desenvolupa la seva activitat a l'àrea de les empreses de Seguretat (grans, mitjanes i petites), que ofereixen els seus serveis en edificis, polígons industrials, urbanitzacions i instal·lacions tant públiques com privades.

Sectors productius: Indústries de producció, distribució, fabricació i emmagatzematge de productes i substàncies perilloses. Superfícies comercials. Centres de lleure. Espectacles esportius, artístics, culturals, convencions i demostracions. Instal·lacions aeroportuàries, ferroviàries i de transport urbà. Edificis de l'Administració (Ministeris, Delegacions, Casernes, Centres de menors). Bancs i entitats de crèdit. Centres hospitalaris i d'assistència sanitària. Centres de producció d'energia i comunicacions. Protecció de persones que no tinguen el caràcter d'autoritats públiques.

Ocupacions i llocs de treball relacionats: Vigilants de seguretat. Escolta privat. Centrals de producció denergia (nuclears, tèrmiques, etc.). Control d'equipatges de passatgers a aeroports i estacions de trens, autobusos, estacions marítimes, etc. Transport de fons (diners, valors i objectes valuosos i perillosos).
Requisits

Tenen accés directe al curs les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Ser major d'edat.
 • Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o que li sigui aplicable el que es disposa en la legislació sobre règim comunitari (Reial decret 240/2007).
 • Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o superior o altres equivalents a efectes professionals.
 • Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions de vigilant de seguretat.
 • No tenir antecedents penals per delictes dolorosos.
 • No haver sofert condemna per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ja la pròpia imatge, del secret a les comunicacions o altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.
 • No haver sofert sanció en els dos o quatre anys anteriors per infracció greu o molt greu respectivament en matèria de seguretat.
 • No haver estat separat del servei en les Forces Armades o les Forces i Cossos de Seguretat en els últims dos anys.
 • Posseir el diploma acreditatiu d'haver superat el curs expedit per un centre de formació autoritzat i homologat com a AULA MAGNA.
Proves

Es realitzaran 2 proves:

 • Primera (d’aptitud física): Consistirà en la realització dels exercicis següents: carrera de 400 m., salt vertical, flexió de braços en suspensió pura (homes), llançament de pilota medicinal (dones i homes des de 40 anys). La no superació d'alguna de les proves suposa la seva eliminació. La qualificació d'aquesta prova serà d'apte o no apte. Per a la realització d'aquesta prova, hauran de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial, expedit entre la data d’inici de presentació d’instàncies i la data de la citada prova.
 • Segona (de coneixements teòric-pràctics): Consistirà a contestar, per escrit, en cinquanta minuts, un qüestionari de vuitanta preguntes del programa. Un cop superades les proves de selecció que convoca la Secretaria de l'Estat de Seguretat, l'aspirant estarà habilitat per a l'exercici de la corresponent professió, prèvia expedició de la targeta d'identitat professional. Els mòduls professionals de formació es determinen en la resolució del 09.12.2015, del Ministeri d'Interior. (B.O.E. núm. 3, del 4 de gener de 2016).
Temari

Àrea Jurídica

Mòdul de Dret Constitucional

 • Tema 1. La Constitució Espanyola, Estructura i característiques de la Constitució Espanyola. Drets i deures fonamentals recollits en la Constitució. Especial referència als drets relacionats amb la vida, la integritat, la llibertat i la seguretat de les persones.
 • Tema 2. La Unió Europea. El dret derivat. Principals Institucions de la Unió Europea.

Mòdul de Dret Penal

 • Tema 1. La infracció penal: Definició i breu descripció de les seves notes constitutives. Dol o imprudència. Delictes i faltes. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal. L'ús d'instruments de defensa (incloses armes de foc) dins de la legítima defensa, estat de necessitat, por insuperable, compliment d'un deure o exercici d'un dret, ofici o càrrec.
 • Tema 2. Les persones criminalment responsables dels delictes i les faltes.
 • Tema 3. Homicidi i les seves formes. Lesions.
 • Tema 4. Delictes contra les llibertats: Detencions il·legals, segrestos, amenaces i coaccions. Violència de gènere.
 • Tema 5. Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic: Robatori, furt, danys, encobriment i altres conductes afins.
 • Tema 6. Delictes de falsedats documentals.
 • Tema 7. Delictes comesos en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució.
 • Tema 8. Delictes contra la intimitat, el dret a la imatge i la inviolabilitat del domicili: Domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic. Omissió del deure socorro.
 • Tema 9. Delictes d'atemptat, resistència i desobediència a l'Autoritat i els seus agents.

Mòdul de Dret Processal Penal

 • Tema 1. Noció de dret processal penal. La jurisdicció: Concepte i competència. La denúncia. Concepte, elements i obligació de denunciar: Delictes públics i delictes no públics.
 • Tema 2. La detenció: concepte i durada. Facultats atribuïdes referent a això pel nostre ordenament jurídic a les persones no revestides dels atributs d'agent de policia judicial. Especial referència al que les lleis i jurisprudència estableixen respecte a escorcolls i registres. Delicte flagrant i persecució del delinqüent.
 • Tema 3. El personal de seguretat privada com a auxiliar de les Forces i Cossos de Seguretat en el camp de la persecució de les infraccions penals: Pautes d'actuació. Especial referència a la seva labor en la preservació d'instruments de prova.
 • Tema 4. Els drets del detingut segons el nostre ordenament jurídic i la seva tramitació per part del subjecte actiu de la detenció.

Mòdul de Dret Administratiu Especial

 • Tema 1. autoritats competents en matèria de seguretat. Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, i de les corporacions locals. Descripció elemental de la seva estructura i competències. Normativa reguladora de la policia estatal i de les policies autonòmiques.
 • Tema 2. Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada. Notes característiques. Serveis i activitats autoritzats a les empreses de seguretat. Llei Orgànica 4/2015, de 30 de Març, de protecció de la seguretat ciutadana: aspectes penals i administratius de la tinença i consum il·lícit de drogues.
 • Tema 3. Personal de seguretat privada: Classificació, requisits i procediment d'habilitació. Funcions dels vigilants de seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats. Uniformitat, distintius i armament. Règim sancionador.
 • Tema 4. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa bàsica reguladora. Especial referència al tractament i custòdia de les imatges.

Mòdul de Dret Laboral

 • Tema 1. Concepte de contracte laboral. Concepte de dret de negociació col·lectiva. Dret de vaga segons l'ordenament jurídic espanyol: Limitacions o restriccions en el seu exercici.
 • Tema 2. El marc laboral en el sector de seguretat privada: El conveni laboral.
 • Tema 3. Prevenció de riscos laborals. Normativa bàsica. Participació dels empresaris i treballadors. Drets i obligacions. Formació. Consulta i participació dels treballadors: Òrgans de representació.

Mòdul de Pràctica Jurídica

 • Tema 1. Confecció de documents i escrits. Redacció d'informes i parts diaris: Contingut. Redacció d'informes d'incidències: Contingut i punts essencials dels mateixos.
 • Tema 2. Escrits de denúncia: Contingut i punts essencials.

Àrea Socio-professional

 • Tema 1. Identificació. Tècniques de descripció de persones i coses. Especial referència referent a això a l'atenció, percepció i memòria.
 • Tema 2. Les relacions humanes i la seguretat. El sentiment d'inseguretat. L'actitud i imatge del vigilant de seguretat privada davant la seguretat i inseguretat. Tècniques de comunicació dirigides a la resolució de conflictes.
 • Tema 3. La deontologia professional. Ètica i conducta del personal de seguretat privada. Les relacions professionals amb: Personal protegit, mitjans de comunicació, Forces i Cossos de Seguretat i públic en general.
 • Tema 4. Les relacions professionals en l'empresa. Relacions jeràrquiques. Comunicació interpersonal: Tipus i factors modificants.
 • Tema 5. L'autocontrol. El pànic i els seus efectes. La por. L'estrès. Tècniques d'autocontrol.

Àrea Tècnic-professional

 • Tema 1. La seguretat. Nocions generals. Seguretat individual i seguretat col·lectiva. La inseguretat. Inadaptació, marginalitat i delinqüència: classes de delinqüència. El sistema integral de seguretat. Teoria esfèrica de la seguretat. Zones i àrees de seguretat.
 • Tema 2. Els mitjans tècnics de protecció (I). Elements passius: La seguretat física. Sistemes de tancament perimetral. Murs, tanques, portes, cristalls blindats, rescloses i altres elements. Fiabilitat i vulnerabilitat al sabotatge.
 • Tema 3. Els mitjans tècnics de protecció (II). Elements actius: Seguretat electrònica. Detectors d'interiors i exteriors. El circuit tancat de televisió. Fiabilitat i vulnerabilitat al sabotatge.
 • Tema 4. La central de control d'alarmes. Organització i funcions. Els sistemes de control i alarmes. Concepte d'alarma falsa i alarma real. Sistemes de verificació de les alarmes. Servei de resposta i de custòdia de claus. Procediment de reacció davant alarmes: L'enllaç amb les Forces i Cossos de Seguretat.
 • Tema 5. L'autoprotecció. Tècniques i procediment d'autoprotecció personal: En el treball, al domicili, en els desplaçaments, en altres llocs.
 • Tema 6. La protecció d'edificis: En domicilis, establiments, grans superfícies i centres de concentració de masses per espectacles públics.
 • Tema 7. El control d'accessos. Finalitat. Organització: Mitjans humans i materials. Procediment d'actuació: Identificació, autorització, targeta acreditativa i registre documental d'accés.
 • Tema 8. La protecció de polígons industrials i urbanitzacions. Característiques d'aquestes zones. Rondes de vigilància a peu i en vehicle. Recorreguts i freqüències.
 • Tema 9. La protecció de fons, valors i objectes valuosos (I). El transport d'aquests materials: Característiques dels mitjans humans i materials. Mesures de seguretat abans, durant i després del servei. Tècniques de protecció. Ofensives i defensives.
 • Tema 10. La protecció de fons, valors i objectes valuosos (II). Protecció de l'emmagatzematge. Recompte i classificació. Mitjans tècnics empleats en càmeres cuirassades.
 • Tema 11. La protecció de proves i indicis. Procediment de protecció. La recollida de proves i indicis amb caràcter excepcional.
 • Tema 12. La falsificació de documents i monedes. La falsificació de documents: Document nacional d'identitat, passaport, permís de conduir. La falsificació de monedes: Bitllets de banc i monedes.
 • Tema 13. La protecció davant artefactes explosius. Actuació davant amenaça de col·locació d'un artefacte explosiu. Planes d'emergència i evacuació. Concepte. Classes. El control de personal i objectes: Paqueteria i correspondència. Control i requisa de vehicles.
 • Tema 14. Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.

Àrea Instrumental

 • Tema 1. Els sistemes de comunicació. Les telecomunicacions. Els radiotelèfons. El telèfon. El telefax. Introducció a les xarxes informàtiques i tipus. Els navegadors web: Coneixement bàsic. El correu electrònic.
 • Tema 2. Parts i funcions bàsiques d'un ordinador. Els sistemes operatius: definició i coneixement bàsic. Aplicacions informàtiques: Tractament de text, full de càlcul, bases de dades.
 • Tema 3. Mitjans de detecció. La utilització de detectors de metalls, explosius i elements radioactius. Maneig i precaucions.
 • Tema 4. La protecció contra incendis. Sistemes de detecció: Detectors i *avisadores. Mecanisme d'extinció d'incendis. Agents extintors. Mànegues. Extintors. Pràctiques de maneig de mànegues i extintors.
 • Tema 5. Tècniques de primers auxilis (I). Concepte. Contingut de les tècniques. Limitacions. Concepte d'urgència. Ordre de prioritat per a l'assistència. El control d'hemorràgia. Tècnica de respiració artificial i reanimació cardiovascular. El desfibril·lador extern semiautomàtic.
 • Tema 6. Tècniques de primers auxilis (II). El trasllat de ferits: A peu, en llitera, en vehicles. Primeres actuacions en cas d'accident amb traumatismes: Cranioencefàlic, toràcics, abdominals, de columna vertebral, fractures i luxacions.
 • Tema 7. La preparació física. Entrenament per superar les proves de: Flexió de braços en suspensió pura, llançament de pilota medicinal, salt vertical i carrera (400 metres).
 • Tema 8. La defensa personal (I). Fonaments. Posicions fonamentals de defensa, atac i desplaçaments. Tècniques de bloqueig i percussió. Tècniques de luxació: Nina, colze i espatlla.
 • Tema 9. La defensa personal (II). Defensa contra els atacs a òrgans de front, esquena i braços. Les estrangulacions. Defensa contra atacs de puny i cama.
 • Tema 10. La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca i arma de foc. Reduccions. Escorcolls i espuaments.
 • Tema 11. Tècniques d'ocupació de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de la seva utilització.
 • Tema 12. Armament. Armes reglamentàries per a la seva utilització pel vigilant de seguretat. Estudi de les armes reglamentàries. Cartuchería i munició. Conservació i neteja. El seu tractament en el Reglament d'Armes.
 • Tema 13. Normes de seguretat en el maneig d'armes. Generals i específiques. El principi de proporcionalitat.
 • Tema 14. Tir d'instrucció. Pràctiques de foc real i/o de salva o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries.
 
0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.