Image

Oposicions per a Professor de Matemàtiques

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places del Camp de Tarragona.
Informació
 • Titulació: Certificat d'assistència.
 • Durada total: 8 a 10 mesos.
 • Horari: 18 a 22 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.

Els objectius del curs estan centrats al coneixement de les diferents fases del procediment d’accés al cos docent, i valorar les capacitats de cadascuna de les persones aspirants.

Així mateix s’estableix una la programació per la formació dels aspirants i que s’estructura a partir de quatre grans eixos de treball:

 • Orientacions per l’estudi i exposició del temari - facilitar tècniques pel procés de memorització del temari, així com estructurar les respostes del tema a explicar.
 • Programació didàctica - tot iniciant-la des de zero, com si es tracta de revisió/millora d’alguna ja elaborada, s’establirà un guió de treball a partir de les indicacions establertes en la convocatòria. Per tant s’analitzaran els continguts indicats pel Departament d’Educació: currículum, objectius, competències, criteris d’avaluació, metodologia, temporització, atenció a la diversitat, igualtat de gènere, etc., així com tot el referent als aspectes més formals del document: format, tipus i mida de lletra, pàgines, etc.
 • Part pràctica - tot treballant a partir de plantejaments propis, i seguint els criteris establerts en la convocatòria, s’aniran exercitant les habilitats de les persones aspirants, tot potenciant les seves capacitats i valorant la seva proposta, tot cercant altres possibles plantejaments de resolució. Es proposaran estratègies de resposta, així com pautes i orientacions de cara al redactat de l’exercici.
 • Defensa davant el tribunal - es treballaran els aspectes formals de l’acte, com l’actitud a adoptar davant del tribunal i com reaccionar davant les possibles situacions d’estrès. Es treballarà l’elaboració d’un guió-resum de la programació com a suport davant del tribunal. Es realitzaran simulacions de la defensa de la programació / unitat didàctica, així com de la lectura del supòsit pràctic. Sense oblidar-nos de com respondre a les qüestions que puguin plantejar els membres del tribunal.
Requisits
 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o nacional d'algun Estat al qual sigui aplicable la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu sobre lliure circulació de treballadors i la norma que es dicti per incorporar-la a l'ordenament jurídic espanyol.
 • Tindre setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.
 • Estar en possessió, o reunir les condicions per a l'expedició, del títol de mestre o el títol de grau corresponent.
 • No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què sapta.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
 • No ser funcionari de carrera en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos a què vol ingressar.
Proves

FASE D'OPOSICIÓ

Primera Prova (Coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya)

Quedaran exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al Certificat de Suficiència de Català (Nivell C).

Segona prova:

La fase doposició constarà duna única prova estructurada en dues parts, que no tindran caràcter eliminatori. El tribunal només farà pública la nota final i global de la prova.

Primer exercici: Demostració de coneixements específics necessaris per impartir la docència.

Consistirà en el desenvolupament, per escrit, d'un tema elegit per l'aspirant entre quatre temes trets a l'atzar pel tribunal. Per fer aquesta part A, es disposarà de 2 hores.
Es convocarà laspirant a la lectura pública davant el tribunal de la part A escrita de la prova, abans de realitzar la part B de la prova.

Segon exercici: Comprovació de l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent.

Consistirà en la presentació duna programació didàctica i en la preparació i exposició oral duna unitat didàctica. La programació inclou el desenvolupament dun esquema de cadascuna de les unitats didàctiques corresponents a un curs escolar que, com a mínim, han de ser 9.
Laspirant disposarà dun període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació.

La qualificació serà de 0 a 10 i té un pes del 40% la part A i del 60% la part B de la qualificació final i global de la prova.

FASE CONCURS

Aquells la nota dels quals de la fase d'oposició sigui superior a un 5 hauran de presentar els seus mèrits davant del tribunal.

El tribunal, seguint un barem que hi ha a la convocatòria, calcularà la nota numèrica dels mèrits, ponderant aquests mèrits com un 40% de la nota final.

Nota final: 60% de la puntuació obtinguda a la fase d'oposició + 40% de la puntuació obtinguda a la fase de concurs.

Nota final: 60% de la puntuació obtinguda a la fase d'oposició + 40% de la puntuació obtinguda a la fase de concurs.
Temari
 • Explicació dels continguts del temari.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació dels test psicotècnics, actitudinals i de personalitat.
 • Realització i correcció de test de personalitat i proves actitudinals.
 • Realització de casos pràctics.
 • Simulacres d'examen.

*Opcionalment, si l'alumne no té acreditat el nivell C de català, podrà comptar amb un filòleg del centre.

Els temaris que s'hauran de desenvolupar a la part A apareixen publicats en les ordres següents:

- Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE 226 de 21.09.1993).

- Ordre ECI/592/2007 de 12.03.2007 (BOE 64 de 15.03.2007).

1. Característiques bàsiques del desenvolupament psicoevolutiu dels nens i nenes dels sis als dotze anys. Aspectes cognitius, motrius, afectius i socials. Implicacions en el desenvolupament del procés educatiu i densenyament-aprenentatge.

2. La concreció dels currículums en el marc del projecte educatiu del centre. Programació docent per donar resposta a les diferents necessitats de l'alumnat: principis pedagògics que cal tenir en compte, estratègies per a la seva elaboració al cicle, curs i aula. Coordinació docent.

3. La tutoria a l'Educació Primària. Suport i orientació en el procés daprenentatge. Col·laboració amb les famílies. Funcions del tutor en relació amb lequip docent i altres professionals. El pla dacció tutorial. Propostes dacció tutorial.

4. L'atenció a la diversitat de lalumnat. Principis i estratègies. Mesures organitzatives, curriculars i didàctiques. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Mesures educatives específiques.

5. L'avaluació dels processos daprenentatge de lalumnat dEducació Primària. Característiques, estratègies, tècniques i instruments davaluació. Promoció i plans específics de reforç.

6. Les tecnologies de la informació i la comunicació. Intervenció educativa per al seu ús i aplicació a les diferents àrees de coneixement.

7. L'àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural en lEducació Primària: enfocament, característiques i propostes dintervenció educativa. Contribució de làrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.

8. Construcció de la noció de temps històric a l'Educació Primària. Àmbits destudi de processos i fets històrics. Laprenentatge de les grans etapes històriques de la humanitat. Utilització de documents: orals, escrits i restes materials. Intervenció educativa.

9. L'entorn i la seva conservació. Relacions entre els elements dels ecosistemes, factors de deteriorament i regeneració. Capacitat dels éssers humans per actuar sobre la naturalesa. Intervenció educativa.

10. L'aprenentatge dels fenòmens físics i els canvis químics. Planificació i realització d'experiències per a l'estudi de propietats, les característiques i el comportament de la matèria i l'energia.

11. L'àrea dEducació per a la ciutadania i els drets humans en lEducació Primària: enfocament, característiques i propostes dintervenció educativa. Contribució de làrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.

12. L'àrea dEducació Artística en lEducació Primària com a àrea integrada: enfocament, característiques i propostes dintervenció educativa. Contribució de làrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.

13. Els diferents llenguatges i tècniques artístiques. Intervenció educativa en l'elaboració de composicions plàstiques i imatges: planificació, disseny i organització del procés; selecció i utilització de materials i tècniques.

14. L'àrea de Llengua castellana i literatura en lEducació Primària: enfocament, característiques i propostes dintervenció educativa. Contribució de làrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris davaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del currículum.

15. La intervenció educativa en la reflexió sistemàtica sobre el llenguatge a l'Educació Primària en relació amb les condicions d'ús: el context comunicatiu, els àmbits d'ús i el text. Ladquisició de la lectura i l'escriptura.

16. L'educació literària en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l'educació primària. Tècniques i estratègies dutilització de la literatura infantil i juvenil. La biblioteca escolar i la biblioteca d'aula com a recursos didàctics a l'educació literària.

17. Procés d'adquisició i desenvolupament del llenguatge a l'Educació Primària: comprensió i expressió oral, elements no lingüístics que acompanyen la comunicació oral. Estratègies dintervenció educativa.

18. Desenvolupament i característiques del procés lector a l'Educació Primària. Tècniques i estratègies de comprensió lectora en diferents situacions de comunicació i amb diferents tipus de textos. La lectura: plans de foment i estratègies dintervenció educativa.

19. Desenvolupament de l'expressió escrita en l'Educació Primària. Mètodes i estratègies daprenentatge. Composició de diferents textos escrits. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Estratègies dintervenció educativa.

20. L'àrea de Matemàtiques en l'Educació Primària: enfocament, característiques i propostes dintervenció educativa. Contribució al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris davaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.

21. Resolució de problemes. Diferents classes i mètodes de resolució. Planificació, gestió dels recursos, representació, interpretació i valoració dels resultats. Estratègies dintervenció educativa.

22. L'aprenentatge dels números i el càlcul numèric. Números naturals, sencers, fraccionaris i decimals. Sistemes de numeració. Relació entre els números. Operacions de càlcul i procediments del mateix (càlcul escrit, mental, estimació i calculadora). Intervenció educativa.

23. Les magnituds i la seva mida. Unitats i Instruments de mesura. Estimació i aproximació als mesuraments. Recursos didàctics i intervenció educativa.

24. Evolució de la percepció espacial a l'Educació Primària. Elements, formes i relacions geomètriques a l'entorn: classificació i representació. Intervenció educativa.

25. Recollida, organització i representació de la informació. Taules de dades. Tipus de gràfics. Aplicacions a les diferents àrees ia la interpretació de dades. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per al tractament de dades.

D'acord amb el PREVIST a la DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 2.3 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, al temari de l'especialitat de primària del cos de Mestres s'afegeixen tres temes relacionats amb la llengua catalana i literatura, que compten com a números 26 , 27 i 28 i que quedin redactats de la manera següent:

26. L'àrea de llengua catalana i literatura a leducació primària: enfocament i característiques. Contribució de l'àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació. Relació Qualitat amb altres àrees del currículum.

27. La literatura catalana al context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l'educació primària. Tècniques i estratègies d'utilització de la literatura infantil. La biblioteca escolar com a recurs didàctic a l'educació literària.

28. L'Àmbit de llengües a l'educació primària: ensenyament integrat. Transferència de Coneixements de 1 llengua a una altra. Contribució des de les àrees lingüístiques a l'assoliment de la competència plurilingüe i intercultural.

 

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.