Image

Oposicions per a Agents Rurals

Som líders en percentatge d'aprovats i èxit de places a tot Catalunya.
 • Més del 65 % d'aprovats a la província de Tarragona han estat alumnes nostres.
Informació
 • Durada total: 10 a 12 mesos.
 • Horari: Dissabtes de 9 a 14 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Proves teòriques, pràctiques i psicotècniques.
 • Aules espaioses i climatitzades.
 • Grups reduïts segons normativa Covid-19.
 • Simulacions d'exàmens i aproximacions a la prova real.
 • Garantia de servei: professorat amb àmplia experiència.
Requisits
 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un país membre de la Unió Europea.
 • Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o equivalent. (es preveu a la propera convocatòria sigui batxillerat, tècnic superior o equivalent).
 • Haver complert 18 anys i no superar l'edat de la jubilació.
 • Posseir el permís de conduir de la categoria B1.
 • No estar separat per causa d'expedient disciplinari, ni inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
 • No patir malaltia o defecte físic que incapaciti la realització de l'assenyalat en el punt anterior.
Proves

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs-oposició.

Fase d'Oposició

La fase d'oposició consisteix a realitzar les quatre proves següents:

Primera prova: consta dels tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

Primer exercici (Perfil professional). Consisteix a respondre un test psicotècnic. El temps serà d'1 hora i 30 minuts.

Segon exercici (Qüestionari de coneixements). Consisteix a respondre un test teòric de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives.

El temps per realitzar aquest exercici no podrà ser superior a 1 hora i 40 minuts.

Segona prova (coneixements de Llengua Catalana i Llengua Castellana de caràcter obligatori i eliminatori).

Primer exercici (coneixements de Llengua Catalana). Consisteix en un exercici que consta de dues parts: oral i escrita.

Primera part: consisteix a redactar una carta formal d'un mínim de 100 paraules, de la redacció d'una nota de 50 paraules com a mínim, i de la realització d'exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs objecto de convocatòria.

Segona part: expressió oral mitjançant la lectura en veu alta d'un text i una conversa guiada.

El temps per realitzar l'exercici serà d'1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona. Queden exclosos de realitzar la prova els aspirants que acreditin que estan en possessió del Nivell B o equivalent.

Segon exercici (Coneixements de Llengua Castellana). Consisteix a realitzar uns exercicis de coneixements de Llengua castellana -oral i escrita-. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exempts. El temps no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

Tercer exercici (Supòsits pràctics). Es resoldran per escrit, dos supòsits pràctics a triar entre tres referents a la part específica del temari. El temps serà de 2 hores.

Tercera prova (Personalitat de caràcter obligatori i eliminatori). Consisteix a resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant. El temps serà d'1 hora i 30 minuts.

Quarta prova (Exercicis físics de caràcter obligatori i eliminatori).

La prova consisteix en la realització, dels cinc exercicis següents: tracció general; flexió de braços, carrera de llançadora; circuit d'agilitat i, natació.

Fase de concurs.

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran únicament els mèrits. Es poden consultar en la convocatòria completa.

Superació de la fase de concurs-oposició.

Finalment es proposen provisionalment les persones que superin la fase de concurs-oposició, en funció de les places convocades.

Comprovació de les causes d'exclusió mèdica. Aquestes persones hauran de sotmetre's a una revisió mèdica, per realitzar la comprovació de les causes d'exclusió mèdica, que és de caràcter obligatori i eliminatori, amb la declaració d'apte o no apte.

Curs selectiu.

Consistirà en un curs de 200 hores lectives, el contingut de les quals ho aprovarà prèviament el tribunal qualificador establert a la base 5.1. Del total d'hores lectives, es podrà dedicar fins a un 20% en pràctiques supervisades per professorat del curs. El curs ho organitzarà el Institut de Seguretat Pública de Catalunya i consistirà en l'aprofundiment de les matèries del temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala auxiliar del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, que seran avaluades.

Període de pràctiques.

Les persones aspirants que hagin superat el curs selectiu han de superar un període de pràctiques de sis mesos de durada. Els períodes de pràctiques es fan en els serveis i les demarcacions territorials que, d'acord amb la seva activitat, siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement de l'estructura i el funcionament de les tasques assignades al cos de

Agents Rurals, a més de garantir el coneixement del territori i de les tasques pròpies de l'àmbit rural.

Temari
 • Explicación de los contenidos de los distintos ámbitos del temario.
 • Realización de tests del contenido del temario.
 • Preparación de tests psicotécnicos.
 • Realización y corrección de test psicotécnicos.
 • Realización de casos prácticos.
 • Simulacro de examen.

Opcionalmente, para la preparación física, el alumno podrá contar con un entrenador que colabora con nuestro centro.

Opcionalmente, si el alumno no tiene acreditado el nivel B de catalán, podrá contar con un filólogo del centro.

TEMARI

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

2. El Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

3. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

4. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

5. Configuració de la Unió Europea. Fuentes del Dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

6.la Administració pública: concepte i principis. El Dret Administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

7. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

8. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

9. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

10. Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica del temari.

11. La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi ambient i Habitatge:

competències i estructura. Les empreses públiques adscrites al Departament de Medi ambient i Habitatge.

12. El cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i incompatibilitats. Normativa reguladora.

13. El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, incendis forestals.

14. Normativa forestal estatal i autonòmica: estructura i contingut. Finques forestals públiques i privades. Els plans tècnics de gestió forestal.

15.Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector trufero, la recollida i la comercialització de la pinya del pi pinyoner, l'obtenció del suro i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. L'activitat *apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector. Regulació del verd nadalenc, del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i arbustos.

16.Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa catalana. Arbres d'interès local, comarcal i monumental.

17.Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria. El Pla d'emergències per a incendis forestals a Catalunya. Els grups d'actuació.

18.Els voluntaris forestals del mitjà natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal.

19.Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals. Espais naturals de protecció especial: figures existents. El *PEIN: normativa de declaració. Els plans especials de protecció.

20. Regulació de l'accés motoritzat al mitjà natural.

21. Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental. La Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental.

22. La Llei de Residus de Catalunya.

23. Legislació bàsica en matèria d'aigües.

24. L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva en les aigües continentals. Els guardes de pesca fluvial. Les espècies de peixos d'aigües continentals a Catalunya: identificació, distribució,

biologia, ecologia i problemàtica. Els crancs de riu. Piscifactories. Repoblacions. Aspectes sanitaris.

25. L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Espècies cinegètiques: identificació distribució, biologia, ecologia i gestió. Zones de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Granges cinegètiques. Repoblacions. Aspectes sanitaris.

26. El Reglament d'armes: estructura i contingut. Tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes de tinença i revista d'armes. Armes disposades i decomissades.

27. Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Regulació internacional i comunitària sobre el comerç d'espècies. Centres de recuperació de fauna. Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives.

28. Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.