Image

Prova d'accés a Cicles formatius de grau superior

Textos i tests actualitzats amb els darrers exàmens de la prova.
Informació
Homologats pel Departament d'Ensenyament de Catalunya.
 • Durada total: 1 curs acadèmic.
 • Horari: 9 a 21 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Ensenyament personalitzat.
 • Assessorament psicopedagògic.
 • Aules espaioses i climatitzades.
 • Grups reduïts a les assignatures específiques.
 • Realització dels darrers exàmens oficials i controls periòdics.
 • Simulacions d'exàmens i aproximacions a la prova real.
 • 100% d'aprovats en convocatòries anteriors.
 • Garantia de servei: professorat amb àmplia experiència en grau universitari de les matèries impartides. Exàmens i obtenció de títol a Aula Magna.
Requisits
 • Haver fet els 19 anys abans del 31 de desembre de l’any de la prova, i no tenir la titulació de tècnic (C.F.G.M.), tot i això sí que poden fer el curs de la prova d’accés per assolir una millor puntuació per accedir al cicle. No tenir la prova d’accés a grau superior anteriorment aprovada.
 • Una persona no podrà escriure’s a les proves d’accés a cicles formatius al mateix any en diferents comunitats autònomes. L’incompliment determinarà l’exclusió de la convocatòria o la nul·litat de la qualificació.
Matrícula

INSCRIPCIONS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

CRONOGRAMA 

Del 7 al 18 de març de 2024 per via telemàtica a la web del Dept. d’Educació, i el PAGAMENT es pot fer per targeta de crèdit/dèbit o en efectiu a la Caixabank -“La Caixa”, fins al 19.03.2024 a les 22h.

Estan exempts pagamament taxa, les persones que siguin: membres de família numerosa en categoria especial, tinguin una discapacitat = o + 33%, subjectes a mesures privatives de llibertat, víctimes d’actes terroristes o familiars 1r grau, membres d’unitats familiars que perceben la renda garantida de ciutadania, menors tutelats o extutelats – 21 anys, els adolescents en acolliment familiar.

Del 5 al 18 d’abril de 2024 PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ – INSCRIPCIÓ en horari d’atenció al públic on es farà la prova, portant, si s’escau:

 • Relació de la documentació que es presenta a la comissió avaluadora, d’acord amb el model disponible a la web Dept. Educació.
 • Currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa.
 • Resolució que atorga l’exempció parcial de la prova. O sol·licitud d’exempció total o parcial, en que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui el centre seu de la comissió avaluadora. O certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

Nota: en el moment de la presentació l’aspirant pot sol·licitar un canvi en les opcions triades o de les dades personals, excepte del centre triat.

Prova d'accés Grau superior. Departament d'Educació (gencat.cat)

Llistes

LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS I EXCLOSOS: a partir del 4 d’abril de 2024. Hi hauran 10 dies hàbils següents a la publicació per presentar les RECLAMACIONS pertinents.

PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS

Les persones amb necessitats especifiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos necessaris mitjançant el formulari d’inscripció a les proves, marcant la casella de suport corresponent. I caldrà que aportin: certificat de reconeixement de discapacitat del Dept. de Treball, Afers Socials, certificat emès que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn, documentació justificativa de les modificacions i/o adaptacions curricular, autoritzades el Dept. d’Educació. Adreçant-se a la D.G. d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa- Via Augusta, 202-226 Barcelona del 8 al 25 de març de 2024. 

RECUPERACIÓ DE NOTES                   

En el cas d’ haver superat la prova d’accés, de caràcter generals als cicles esportius, o els d’arts plàstiques i disseny a Catalunya, havent-se examinat de mates en els dos anteriors. Podrà optar a mantenir les notes anteriors d’una o les dues parts, amb una puntuació igual o superior a 5, podent-se sumar la puntuació meritòria que s’aporti. Si no vol que se li recuperi la nota obtinguda en qualsevol de les dues parts, ho haurà de manifestar el centre per escrit. Caldrà aportar la documentació al centre a on s’examinarà del 5  al 18 d’abril de 2024. 

LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS: a partir del 25 d’abril de 2024.

 

Avaluació

DATA I HORARI D’EXAMEN: caldrà aportar DNI o NIE o passaport, si s’escau; notificació dels recursos (necessitats especials), i/o material específic.

Dia 14 de maig de 2024 a les 15.30h – Part comuna

CATALÀ- CASTELLÀ (recepció 30’/ 2h duració/ descans 30’) LL.ESTRANGERA- MATEMÀTIQUES (2h duració)

Dia 15 de maig de 2024 a les 15.30h – Part específica

2 ESPECÍFIQUES opció triada (recepció 30’/ 3h duració)

PART COMUNA
 

CATALÀ: Les persones que acreditin menys de dos anys de residència a Catalunya, podran demanar l’exempció de la part de català. Caldrà fer la sol·licitud a la D.G. D’Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües del Dept. d’Educació. Caldrà aportar el Certificat històric d’empadronament individual, o si s’escau, certificat d’escolaritat dels estudis cursats, indicant el lloc a on s’han cursat les assignatures. Del 7 al 19 de març 2024.

PART ESPECÍFICA 

 • Per experiència laboral d’1 any a temps complert amb la mateixa categoria laboral al cicle (oficial de 1a o 2a), reconeguda oficialment (grup de cotització) i que es correspongui al cicle que farà, no caldrà que faci la part específica. Si és amb una categoria inferior, el temps mínim complert serà de 3 anys. Caldrà aportar informe de vida laboral i certificat d’empresa a on detallin les tasques realitzades, o full de servei o certificat de l’administració corresponent, o certificat de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua realitzada per l’empresa. Límit: 6.03.24. 
 • Per al cicle formatiu de Grau superior de la família d’Activitats Físiques i Esportives, les persones que acreditin experiència en entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats complementàries (competicions, preparació o planificació), amb una durada mínim d’1 any laboral complet. Caldrà aportar certificat signat per l’entitat a on consti les activitats realitzades i el temps de dedicació. Límit: 6.03.23. 
 • Si té la condició d’esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment, per accedir a l’anterior CFGS, caldrà aportar el certificat a on acrediti aquesta condició emès pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat o Consell Superior de Deportes. Junt amb l’anterior cas, caldrà presentar-ho a la D.G. F.P. Inicial i Ensenyament de Règim Especial- Via Augusta 202-226 Barcelona. Límit: 6.03.24. 
 • En el cas de que es vulgui accedir als cicles formatius de la família – SERVEIS SOCIOCULTURALS, podran acreditar tasques de voluntariat en el mateix àmbit amb mín. 1 any laboral a jornada completa. Caldrà presentar-ho a la D,G. F.P. Inicial i Ensenyament de Règim Especial- Via Augusta 202-226 Barcelona. Límit: 6.03.24. 

QUALIFICACIÓ DEL CURRÍCULUM:

La persona podrà presentar el seu currículum formatiu, professional i d’experiència, al qual haurà d’adjuntar els documents justificatius (títols, certificats, … originals i fotocòpies) de tot allò que al·legui. La comissió avaluadora puntuarà el currículum numèricament amb dos decimals, amb un màxim d’1 punt, d’acord amb els següents criteris: 

Per ESTUDIS - màx. 0’9 punts:

* 0.6 punts del títol de tècnic, tècnic auxiliar, oficialista o equivalent.

Document justificatiu: fotocòpia del títol o resguard de sol·licitud.

* 0.01 punts per cada 20 hores de formacions professionalitzades res (màx. 0’60 punts).

Document justificatiu: certificat d’estudis realitats, en què consti el contingut i les hores.

 

Per EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL – màxim 0’9 punts:

* 0.005 per cada dia treballat (A), o experiència esportiva d’entrenament (B), direcció d’equips, o en voluntariat o activitats d’associacions (C).

Document justificatiu:

A.- informe de vida laboral, o certificat de l’Administració corresponent, o certificat de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua realitzada a l’empresa.

B.- (experiència esportiva d’entrenament, direcció d’equips o altres relacionades) certificat en què consti el C.I.F. de l’entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

C.- (voluntariat) certificat en què consti C.I.F., les activitats realitzades i el temps de dedicació. 

RECUPERACIÓ NOTA ANTERIOR

Si l’alumne/a ha superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius, o la d’ensenyaments esportius, o d’arts plàstiques i disseny, havent-se examinat de matemàtiques en els dos anteriors casos. Pot optar per: mantenir la qualificació d’una o de les dues parts, amb una puntuació igual o superior a 5. Caldrà aportar un certificat de superació de la prova realització i presentar-ho al centre triat.

Calificació

Estarà compresa entre 0 i 10 per separat la part comuna de l’específica, i cadascuna de les 2 parts, es farà per mitjana aritmètica de cada matèria. La puntuació global serà també la mitjana aritmètica de cada part comuna i específica, essent un mínim d’un 4 per esdevenir apte de cada part, si la puntuació és d’un 4, es pot sumar, si s’escau, un percentatge (20%) de la qualificació obtinguda al CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS en un centre homologat per Dept. d’Educació (com Aula Magna), i la puntuació relativa al C.V. 

DOCUMENTACIÓ I MATERIAL QUE S’HA DE PORTAR AL DIA DE LA PROVA 

 • Original del DNI, NIE o passaport. I si s’escau;
 • Certificat de la superació del curs de preparació de la prova d’accés (Ex. Cert. Curs-Institut AULA MAGNA).
 • Si s’escau, còpia de resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats especifiques derivades de discapacitats.
 • Si s’escau, material específic per a la realització de la prova que s’hagi fet públic al tauler d’anuncis del centre i a la pàg. Web Dept. d’Educació. 

CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES

Les persones inscrites a la prova que no es puguin presentar a la prova per causes alienes a la seva voluntat (i ho acreditin documentalment) poden sol·licitar de presentar-se fins a les 12h del 14 de maig de 2024, en els Instituts que es determinin. La llista d’admesos i exclosos es publicarà no més tard del 17 de maig de 2024 i la prova es realitzarà el 22 de maig de 2024, 9h part específica / 15h 30’ part específica. 

RESULTATS

Es podran consultar al web del Dept. d’Educació utilitzant el núm. DNI i el codi -sol·licitud  al resguard de la inscripció.
 

Qualificacions provisionals: a partir del 3 de juny de 2024.

L’aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes, així com a presentar reclamació contra les qualificacions de les proves.

RECLAMACIONS: es presentarà per escrit al centre adreçat al president de la comissió avaluadora, en el termini de 3 dies a partir de l’endemà del 3.06.24. 

Qualificacions definitives: a partir del 10 de juny de 2024.

Es podrà interposar RECURS D’ALÇADA davant del director de Serveis Territorials del Dept. d’Educació, corresponents, en el termini d’1 mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, i caldrà presentar-lo al registre del centre on l’aspirant s’ha examinat.

CERTIFICACIONS

Els aspirants que participin en els processos d’admissió als cicles formatius al curs 2024-25 a Catalunya, no hauran de recollir necessàriament els certificats de superació, els resultats es traspassaran automàticament als processos de preinscripció per als Instituts Públics. Únicament si hi ha incidències caldrà aportar el certificat de superació de la prova d’accés.

La comissió avaluadora expedeix un certificat per a cada aspirant declarada apta, on consti la qualificació final obtinguda, amb 2 decimals, i el nom del cicle o cicles formatius de grau superior que pot accedir. Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir del 11 de juny de 2024. 

EXEMPCIONS:

Cal buscar el model corresponent a la pàgina web del Dept. d’Educació i aportar els corresponents documents 

TOTAL

 • Que hagin superat anteriorment la prova d’accés i els requisits de matèries i o exempcions de la part específica. Document acreditatiu: Certificat de Superació de la prova d’accés corresponent. Lloc: DGFP Inicial i Ensenyament Règim Especial – Via Augusta 202, Barcelona. Termini: fins abans a la publicació de la següent convocatòria de prova d’accés. 
 • Les persones que hagin superat totalment les provés d’accés per a majors de 25/40 i 45 anys a la universitat queden exemptes de realitzar la prova d’accés, no caldrà presentar cap sol·licitud expressa d’exempció. 
Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a Catalunya havent triat unes matèries especifiques que ara es determina que dones accés a cicles formatius diferents dels que constaven en la convocatòria en què havien participat. Caldrà aportar fotocòpia autenticitat a del certificat de superació de la prova i presentar-ho a la D.G.F.P. Inicial, fins a la data de publicació de la següent convocatòria de prova d’accés.
0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.