Prova d'Accés Cicles Grau Superior

Image

Prova d'Accés Cicles Grau Superior

Textos i tests actualitzats amb els darrers exàmens de la prova.
Informació
Homologats pel Departament d'Ensenyament de Catalunya.
 • Durada total: 1 curs acadèmic.
 • Horari: 9 a 21 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Ensenyament personalitzat.
 • Assessorament psicopedagògic.
 • Aules espaioses i climatitzades.
 • Grups reduïts a les assignatures específiques.
 • Realització dels darrers exàmens oficials i controls periòdics.
 • Simulacions d'exàmens i aproximacions a la prova real.
 • 100% d'aprovats en convocatòries anteriors.
 • Garantia de servei: professorat amb àmplia experiència en grau universitari de les matèries impartides. Exàmens i obtenció de títol a Aula Magna.
Requisits
 • Haver fet els 19 anys abans del 31 de desembre de l’any de la prova, i no tenir la titulació de tècnic (C.F.G.M.), tot i això sí que poden fer el curs de la prova d’accés per assolir una millor puntuació per accedir al cicle. No tenir la prova d’accés a grau superior anteriorment aprovada.
 • Una persona no podrà escriure’s a les proves d’accés a cicles formatius al mateix any en diferents comunitats autònomes. L’incompliment determinarà l’exclusió de la convocatòria o la nul·litat de la qualificació.
Matrícula

INSCRIPCIONS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

CRONOGRAMA 

Del 7 al 20 de març de 2023 per via telemàtica a la web del Dept. d’Educació, i el PAGAMENT es pot fer per targeta de crèdit/dèbit o en efectiu a la Caixabank -“La Caixa”, fins al 21.03.2023 a les 22h. 

Del 12 al 25 d’abril de 2023 PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ – INSCRIPCIÓ mitjançant un correu electrònic adreçat al centre triat on es farà la prova, portant, si s’escau:

 • Relació de la documentació que es presenta a la comissió avaluadora, d’acord amb el model disponible a la web Dept. Educació.
 • Currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa.
 • Resolució que atorga l’exempció parcial de la prova. O sol·licitud d’exempció total o parcial, en que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui el centre seu de la comissió avaluadora. O certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

Nota: en el moment de la presentació l’aspirant pot sol·licitar un canvi en les opcions triades o de les dades personals, excepte del centre triat.

Prova d'accés Grau superior. Departament d'Educació (gencat.cat)

Resultats

Es podran consultar al web del Dept. d’Educació utilitzant el núm. DNI i el codi -sol·licitud  al resguard de la inscripció.

Qualificacions provisionals: a partir del 7 de juny de 2023.

L’aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes, així com a presentar reclamació contra les qualificacions de les proves.

RECLAMACIONS: es presentarà per escrit al centre adreçat al president de la comissió avaluadora, en el termini de 3 dies a partir de l’endemà del 7.06.23.

Qualificacions definitives: a partir del 15 de juny de 2023.

Es podrà interposar RECURS D’ALÇADA davant del director de Serveis Territorials del Dept. d’Educació, corresponents, en el termini d’1 mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, i caldrà presentar-lo al registre del centre on l’aspirant s’ha examinat.

CERTIFICACIONS

Els aspirants que participin en els processos d’admissió als cicles formatius al curs 2023-24 a Catalunya, no hauran de recollir necessàriament els certificats de superació, els resultats es traspassaran automàticament als processos de preinscripció per als Instituts Públics. Únicament si hi ha incidències caldrà aportar el certificat de superació de la prova d’accés.

La comissió avaluadora expedeix un certificat per a cada aspirant declarada apta, on consti la qualificació final obtinguda, amb 2 decimals, i el nom del cicle o cicles formatius de grau superior que pot accedir. Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir del 19 de juny de 2023.

Avaluació

Les proves consten de dues fases: una de comú, igual per a tots els cicles formatius, i una altra d'específica, segons el cicle que vulgui cursar l'estudiant.

Normalment es realitzen a Catalunya a principis de maig.

PART COMUNA

Agrupa les matèries següents: Català-Espanyol-Llengua Estrangera-Matemàtiques.

PART ESPECÍFICA

Varia segons el cicle formatiu i es compon de dues assignatures específiques que poden ser determinades o opcionals entre elles.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/_compartits/opcions-materies-GS-FP.pdf

Opcions de matèries específiques

Opció A

Matèries:

 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Tecnologia industrial

Famílies professionals:

 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i mantenimen
 • Maritimopesquera
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Opció B

Matèries:

 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

Famílies professionals:

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals ia la comunitat
 • Prevenció de Riscos Professionals (CFGS)

Opció C

Matèries:

 • Economia de l'empresa
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia
 • Segona llengua estrangera

Famílies professionals:

 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hostaleria i turisme
 • Informàtica i comunicacions
 • Serveis socioculturals ia la comunitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Opció D

Matèries:

 • Educació física i una de matèries:
 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

Famílies professionals:

 • Activitats físiques i esportives
 • Cicles d'ensenyaments esportius (*)

(*) Per a més informació, consulteu el web del Departament d'Ensenyament (apartats Prova general d'accés al grau superior dels ensenyaments esportius i Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius) i el web Estudiar a Catalunya (apartat Estudis).

En els cicles formatius en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua estrangera, l'aspirant podrà triar entre anglès i francès, però no es podrà examinar del mateix idioma estranger a què ha optat a la part comuna.

Les persones que vulguin inscriure's al cicle formatiu d'animació d'activitats físiques i esportives, i triin l'opció D, que té la matèria Educació física obligatòria, només podran accedir al cicle formatiu esmentat i als cicles d'ensenyaments esportius.

Les persones que hagin realitzat un CFGM del mateix itinerari al que aspiren quedaran exemptes d'aquesta prova i només realitzaran la part comuna.

QUALIFICACIÓ DE L'EXAMEN

La qualificació global de la prova està compresa entre 0 i 10 i s'obté de la mitjana aritmètica de la part comuna i de la part específica per separat.

La qualificació de la part comuna és la mitjana aritmètica de les quatre matèries que la conformen. La qualificació de la part específica és la mitjana aritmètica de les dues matèries triades.

Els aspirants han d'obtenir una qualificació mínima de 4 cadascuna de les parts per fer la mitjana aritmètica, de la qual s'obté la qualificació global de la prova.

Les persones aspirants que obtenen una qualificació inferior a 4 a cadascuna de les parts es declararan no aptes, i en cap cas a la qualificació de la prova se'n pot sumar una altra. Les persones aspirants que obtenen una qualificació global igual o superior a 4, si escau, se'ls pot aplicar un 20% de la qualificació obtinguda al curs de preparació o formació per a la preparació de la prova d'accés i la puntuació relativa al currículum formatiu, professional i dexperiència.

La qualificació final s'obté en sumar la qualificació global i les puntuacions complementàries a què l'aspirant tingui dret. Si la qualificació final és igual o superior a 5, laspirant és considerat apte.

QUALIFICACIÓ DEL CURRÍCULUM

La persona podrà presentar el seu currículum formatiu, professional i dexperiència, al qual haurà dadjuntar els documents justificatius (Títols, certificats,... originals i fotocòpies) de tot el que al·legui.

La comissió avaluadora puntuarà el currículum numèricament amb dos decimals, amb un màxim d'1 punt, d'acord amb els criteris següents:

Per Estudis - Màxim 0'9 punts:

* 0.6 punts del títol de tècnic, tècnic auxiliar, oficialia o equivalent. (Fotocòpia del títol o resguard del mateix).

* 0.01 punts per cada 20 hores de formacions professionalitzadores. (Certificat destudis realitzats).

Per Experiència Professional - Màxim 0'9 punts:

* 0.005 punts per cada dia treballat a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial (Certificat de vida laboral).

* Per experiència esportiva a l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades, 0.005 punts per cada dia treballat a jornada completa, (certificat en què consti el número d'identificació fiscal de l'entitat, les activitats realitzades o activitats en associacions i temps de dedicació).
* Per experiència en voluntariat o activitats en associacions, 0.005 punts per cada dia treballat a jornada completa (certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat, les activitats realitzades i el temps de dedicació).

QUALIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ

La qualificació del curs de preparació o de la formació per a la prova daccés impartits per centres autoritzats pel Departament dEnsenyament únicament es té en compte si es compleixen totes les condicions següents:

 • Que la qualificació de curs sigui igual o superior a 5.
 • Que estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament dEnsenyament per impartir aquest curs.
 • Que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 a la prova daccés.
 • Que les matèries preparades coincideixin amb les matèries de què s'examina.

La qualificació del curs o de la formació es multiplica pel coeficient 0,20 i s'afegeix a la qualificació obtinguda a la prova d'accés, si escau.

Document justificatiu: certificat de superació del curs o de la formació per a la preparació de la prova d'accés a grau superior, expedit segons allò establert a les resolucions que regulen el curs o la formació.

Es lliurarà el dia de la prova.

Un cop sumades totes les qualificacions s'obté la qualificació total. Les persones que hagin obtingut una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

RECUPERACIÓ DE LES QUALIFICACIONS ANTERIORS

La poden sol·licitar les persones que han superat:

 • La prova d‟accés a Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional.
 • Les proves d‟accés de caràcter general a Cicles de Grau Superior d‟Ensenyaments Esportius.
 • La part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

En aquests casos l'aspirant podrà optar per:

 • Mantenir la qualificació d'una o les dues parts superades amb anterioritat, amb una puntuació igual o superior a 5. En aquests casos, si escau, es podrà sumar a la qualificació global la puntuació complementària que correspongui, segons la documentació presentada per aquesta o bé recuperar la qualificació obtinguda a la prova superada anteriorment com a nota de la part comuna de la prova d'aquesta convocatòria. La sol·licitud, juntament amb un certificat de superació de la prova superada, es presentarà a l'institut elegit per realitzar la prova, fins a la data indicada a la convocatòria.

EXEMPCIONS

Per sol·licitar l'exempció parcial o total de la prova d'accés, cal presentar la sol·licitud i els documents justificatius corresponents.

La presentació als exàmens comporta automàticament la renúncia a l'exempció o les exempcions concedides per a aquesta convocatòria.

Calificació

PART COMUNA

Llengua catalana i castellana

 • Comprensió
 • Expressió
 • Utilització de la llengua

Llengua estrangera

Comprensió
Expressió
Utilització de la llengua

Matemàtiques

Aritmètica i àlgebra

 • Conjunts numèrics: classificació, representació i càlcul
 • Polinomis: transformació d'expressions algebraiques
 • Equacions
 • Successions. Progressions aritmètiques i geomètriques. Comportament a l'infinit d'una successió.

Geometria

 • Trigonometria
 • Vectors al pla

Anàlisi

 • Funcions
 • Derivades

Estadística i probabilitat

 • Estadística descriptiva unidimensional i bidimensional
 • Probabilitat

PART ESPECÍFICA

Biologia

 • Del genotip al fenotip
 • De la cèl·lula a un organisme
 • L'intercanvi de matèria i energia entre els organismes i el seu entorn
 • Els bacteris i virus en acció
 • La biodiversitat

Ciències de la terra i del medi ambient

 • El sistema Terra i el medi ambient
 • La geosfera
 • El temps en geologia. Els mètodes destudi de la Terra i la seva aplicació
 • Les capes fluides de la terra
 • Recursos i impactes de la geosfera
 • Gestió ambiental i desenvolupament sostenible

Química

 • El model atòmico-molecular de la matèria
 • Gasos, líquids i solucions
 • L'enllaç químic
 • Química orgànica
 • Reaccions químiques
 • Equilibri químic
 • Piles i cel·les electrolítiques

Educació física

 • L'activitat física i la salut
 • L'activitat física recreativa i l'expressió corporal
 • L'activitat física i l'esport

Física

 • Magnituds escalars i vectorials
 • Cinemàtica
 • Dinàmica
 • Electricitat
 • Electromagnetisme
 • Ones

Tecnologia industrial

 • Materials
 • Sistemes energètics
 • Màquines i sistemes
 • Processos de fabricació
 • Sistemes automàtics
 • El procés tecnològic i la producció industrial

Dibuix tècnic

 • Traçats fonamentals al plànol
 • Relacions geomètriques
 • Sistema dièdric
 • Sistema axonomètric
 • Normalització

Geografia

 • Medi ambient i paisatge
 • Territori i activitats econòmiques
 • La població i el sistema urbà
 • Catalunya i Espanya a Europa i al món

Economia de l'empresa

 • L'empresa com a organització
 • Gestió dels recursos humans
 • Gestió de la producció
 • Gestió comercial
 • Gestió comptable i fiscal
 • Gestió financera
 • Direcció estratègica i creixement empresarial
0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Instal·lacions

¡Fórmate con nosotros!

Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Por favor, rellena el campo requerido.
Aula Magna nació en Tarragona, hace más de 25 años, como una institución privada especializada en el sector de la formación, con un objetivo claro: dar respuesta a las necesidades formativas y a los retos profesionales. Para lograrlo, su prioridad ha sido y sigue siendo la continua actualización y la renovación de los programas formativos buscando la máxima calidad y una personalización académica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Llámanos de 9:00 horas a 22:00 horas.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Instituto privado | Academia | Centro de formación | Formación Online | Tarragona | Ciclos Grado Medio | Ciclos Grado Superior | Pruebas de acceso | Repasos | Primaria | Refuerzo escolar | E.S.O. | Bachillerato | Universidad | Oposiciones | Mossos de Esquadra | Policia Local | Guardia Urbana | Auxiliar Administrativo Ayuntamiento | Seguridad privada | Controladores de acceso

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.