Image

Oposicions per a Tècnic en Presons

Alt percentatge d'aprovats i èxit de places a tot Catalunya.
Informació
 • Durada total: 12 a 14 mesos.
 • Horari: Dissabtes de 9 a 15 h.
 • Modalitat: Presencial o Hibrida.
 • Proves teòriques.
 • Aules espaioses i climatitzades.
 • Grups reduïts.
 • Simulacions d'exàmens i aproximacions a la prova real.
 • Garantia de servei: Professorat compost per alts funcionaris de ladministració i tècnics especialitzats amb àmplia experiència.
Requisits
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat, Tècnic o superior.
 • No superar l'edat de la jubilació.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o d'un país membre de la Unió Europea.
 • No estar separat per causa d'expedient disciplinari, ni inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
 • No patir malaltia o defecte físic que incapaciti l'exercici de les funcions públiques.
Proves

La PRIMERA PROVA consta de tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

Primer exercici: Qüestionari sobre la part general del temari. Consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades -més 5 de reserva- amb quatre opcions de resposta. El temps de realització no podrà ser superior a 1 hora i 45 minuts. La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts, amb un mínim de 5 per superar-ho. Per cada resposta errònia es descomptarà ¼ part del valor d'una resposta encertada

Segon exercici: Qüestionari sobre la part específica del temari. Consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades -més 5 de reserva- amb quatre opcions de resposta. El temps de realització no podrà ser superior a 1 hora i 45 minuts. Per cada resposta errònia, es descomptarà ¼ part del valor d'una resposta encertada.

Tercer exercici: Psicotècnic. Consisteix en la realització d'una prova psicotècnica dirigida a avaluar la competència psicosocial dels aspirants per exercir les tasques pròpies del Cos. El temps per realitzar aquesta prova que no podrà excedir les dues hores. La qualificació de l'exercici és d'apte o de no apte.

La SEGONA PROVA (de caràcter obligatori i eliminatori): Capacitat física.

Consisteix en la realització de quatre exercicis físics següents: flexió de braços, tracció general, circuit d'agilitat i carrera llançadora. La puntuació d'aquesta prova és de 0 a 40 punts. La valoració final d'aquesta prova és d'apte o no apte. Per ser apte, serà necessari obtenir una puntuació mínima de 15 punts. Per a la realització de l'exercici, les persones participants hauran de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial.

La TERCERA PROVA consta de dos exercicis: Coneixements de llengua castellana i catalana.

Primer exercici: consisteix a realitzar uns exercicis de coneixements de llengua castellana -oral i escrita-. És de caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exempts. El temps no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts, per a la segona. La qualificació és d'apte o no apte.

Segon exercici: consisteix a realitzar uns exercicis de coneixements de llengua catalana -oral i escrita- amb un temps màxim de 40 minuts per a la primera part i 10 minuts, per a la segona. La qualificació és d'apte o no apte. Els aspirants que acreditin el Nivell B o equivalent en quedaran exempts.

La QUARTA PROVA: Comprovació de les causes d'exclusió mèdica.

Es comprova que la persona aspirant no està inclosa en cap de les exclusions mèdiques indicades en la convocatòria. S'aplicaran les tècniques mèdiques d'ús convencional que es considerin oportunes, analítiques d'orina i les exploracions o proves complementàries. Els aspirants hauran d'emplenar un qüestionari relatiu al seu estat de salut.

La qualificació de la fase d'oposició es determinarà fent la suma dels dos primers exercicis de la primera prova.

Temari

COMÚ

 • Tema 1. La Constitució Espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. Les institucions comunitàries. Les llibertats bàsiques comunitàries. Organització judicial en l'Estat i a Catalunya. Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Fiscal Superior de Catalunya. El Consell de Justícia de Catalunya.
 • Tema 2. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Defensor del Poble.
 • Tema 3. Principis de l'organització administrativa espanyola. Administració de l'Estat: central i perifèrica. Administració autonòmica: distribució de competències i finançament. Comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Administració local: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals suprem municipals. Administració institucional.
 • Tema 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties els drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
 • Tema 5. Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 • Tema 6. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col·legiats.
 • Tema 7. L'administració pública: concepte i principis. Fuentes i jerarquia. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables. El procediment administratiu. Fases. Terminis.
 • Tema 8. La revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: concepte. La responsabilitat de les administracions públiques.
 • Tema 9. La contractació administrativa: concepte i principis bàsics. El procediment de contractació administrativa: l'expedient de contractació. El contracte menor. El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques. L'adjudicació i la formalització. Contractes que realitzen les administracions públiques: els contractes administratius i els contractes privats.
 • Tema 10. Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L'administració electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.
 • Tema 11. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Tema 12. La selecció de personal funcionari i laboral: sistemes de selecció. L'oferta d'ocupació pública. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.
 • Tema 13. Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Codi de conducta. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals en les administracions públiques. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Planes d'igualtat.
 • Tema 14. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost.
 • Tema 15. El pressupost per programes: concepte i característiques. L'estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

TEMARI ESPECÍFIC

Tema 1. El Dret penal: concepte, continguts i fonts. El Codi Penal: principis generals, estructura i contingut. Els principis limitadors del poder punitiu de l'Estat: especial referència als principis de legalitat, de culpabilitat i d'intervenció mínima.

Tema 2. La infracció penal: concepte i classes. Delicte i faltes; delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omisos. Els graus d'execució. L'autoria i la participació. Els eximents de la responsabilitat penal.

Tema 3. Les penes en el Codi Penal: concepte, classes, durada i efectes, especialment, les penes privatives de llibertat. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la comunitat. Les mesures de seguretat: concepte i classes. L'extinció de la responsabilitat penal.

Tema 4. L'homicidi i les seves formes. Les lesions. Delictes vinculats a la violència de gènere i domèstica. Delictes contra el patrimoni: el furt i els robatoris. Delictes contra la salut pública: el tràfic de drogues.

Tema 5. La prevaricació administrativa. El suborn. La malversació. La desobediència. Altres delictes contra l'administració pública: l'omissió del deure perseguir delictes; infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets, abusos en l'exercici de la funció pública: la sol·licitació sexual.

Tema 6. El trencament de condemna. Altres delictes contra l'administració de Justícia: el fals testimoniatge, l'obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos), l'omissió del deure impedir delictes o de promoure la seva persecució i encobriment. Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals, especialment, les comeses en l'àmbit penitenciari.

Tema 7. L'atemptat. Els delictes de resistència i de desobediència, la falta de desobediència lleu i falta de respecte i de consideració deguda. Tortures i altres delictes contra la integritat moral. Falsedats documentals comeses per un funcionari públic.

Tema 8. La jurisdicció penal, els jutjats i els tribunals penals. El procés penal: concepte, objecte i tipus. Les parts en el procés penal, els actes processals. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d'innocència.

Tema 9. El procediment penal i les seves fases. Els diferents procediments penals: procediment ordinari, el procediment del tribunal jurat, el procediment abreujat, el judici de faltes i el procediment per a l'enjudiciament ràpid. Els recursos: concepte, classes i efectes, especialment, el recurs d'apel·lació i de cassació.

Tema 10. Les mesures cautelars en el procés penal: concepte. La presó provisional. La llibertat provisional.

Tema 11. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes: retribució, prevenció general i prevenció especial. Especial referència a la pena de presó i els sistemes penitenciaris: origen i desenvolupament històric. El sistema penitenciari recollit en la Llei orgànica general penitenciària. Principis fonamentals de l'execució penitenciària fixats en l'articulo 25.2 de la constitució: la resocialització.

Tema 12. El dret penitenciari. Concepte, continguts i fonts. La normativa penitenciària vigent: fonts estatals i catalanes. Breu referència a l'evolució històrica recent. Últimes tendències legislatives: crisi de l'ideal socialitzador; compliment íntegre i efectiu de les penes. La regulació supranacional en matèria penitenciària: la tasca de les Nacions Unides (regles mínimes per al tractament de reclusos) i del Consell d'Europa (regles penitenciàries europees).

Tema 13. Competències estatals i de les comunitats autònomes en matèria penitenciària. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària: la regulació en l'Estatut de Catalunya de 2006. Estructura orgànica de l'administració penitenciària a Catalunya: la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

Tema 14. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. Drets dels interns (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. Deures dels interns.

Tema 15. El règim penitenciari: organització general. Concepte i principis inspiradors. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. Informació, queixes i recursos dels interns. Participació dels interns en les activitats dels establiments. La participació de les organitzacions no governamentals.

Tema 16. El règim penitenciari: mesures de seguretat i vigilància. La seguretat exterior. Competències i finalitats. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.

Tema 17. Classificació dels diferents tipus d'establiment i les seves característiques en el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. El règim ordinari: principis generals i característiques. El règim tancat: criteris d'aplicació i característiques. El règim obert: criteris d'aplicació, objectius, característiques i modalitats. El règim de preventius.

Tema 18. El tractament penitenciari (I). Concepte, finalitat i principis. La voluntarietat de la participació de l'intern. La classificació en graus de tractament. El denominat període de seguretat. Efectes de la classificació.

Tema 19. El tractament penitenciari (II). Els programes de tractament: mètodes, activitats i elements del tractament. Les activitats de formació, cultura i esport. El treball penitenciari: principals trets característics. Especificitats relatives al treball penitenciari, a la formació ocupacional ja la reinserció sociolaboral en el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (*CIRE).

Tema 20. Sortides i relacions amb l'exterior. Els permisos de sortida, classes, durada i requisits. Procediment de concessió. Sortides programades. Comunicacions i visites.

Tema 21. La posada en llibertat dels reclusos. La llibertat condicional. Requisits, tramitació i revocació. Els beneficis penitenciaris i les seves classes. La llibertat definitiva assistència post penitenciaria.

Tema 22. Formes especials d'execució de la pena de presó: diferents tipus d'internament. L'execució de la pena de localització permanent.

Tema 23. Les prestacions de l'Administració penitenciària en el Reglament Penitenciari i el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. L'assistència sanitària. La higiene i l'alimentació. L'educació als centres penitenciaris. Els serveis socials en l'àmbit d'execució penal. L'assistència religiosa.

Tema 24. El règim disciplinari. Fonament, àmbit d'aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació. Procediment sancionador. Execució i compliment de les sancions. Les recompenses.

Tema 25. El control de l'activitat penitenciària: el Jutge de Vigilància Penitenciària. Principals funcions i atribucions segons la Llei orgànica general penitenciària i el Codi Penal. Els recursos contra les seves resolucions.

Tema 26. L'organització dels centres penitenciaris en el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (I). Estructura. Òrgans col·legiats dels centres penitenciaris: composició, funcions i normes de funcionament. Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris. Funcions.

Tema 27. L'organització dels centres penitenciaris en el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (II). El personal al servei de l'administració penitenciària en el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya: disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris.

Tema 28. El règim administratiu dels establiments penitenciaris en el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (I). La unitat de gestió penitenciària (oficina de règim). L'expedient personal de l'intern: estructura i documents que ho integren. Gestió dels processos administratius relacionats amb la documentació processal, penal i penitenciària de l'intern.

Tema 29. El règim administratiu dels establiments penitenciaris en el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya (II). L'àmbit de règim interior. Cap de serveis, Cap d'unitat i Cap d'àrea funcional: funcions de cadascun d'ells. El funcionament administratiu de l'àmbit de règim interior. Redacció d'informes de fet, de recomptes i uns altres. Tràmits relatius a les unitats de servei: ingressos, sortides, comunicacions i visites, recepció i sortida de paquets i encàrrecs. Obtenció i classificació dels d’actinogrames.

Tema 30. El règim econòmic dels establiments penitenciaris en el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. Principis generals, règim patrimonial, la gestió dels economats, cafeteria i cuina. La gestió econòmica administrativa de les despeses d'alimentació i del vestuari, equip i estris dels interns. La custòdia dels objectes de valor i el peculi dels interns.

Tema 31. Criminologia. El model de la seguretat ciutadana i les seves repercussions en els sistemes penitenciaris. Les teories abolicionistes i el dret penal mínim. El model de justícia restauradora. El model de justícia juvenil. Noves formes de delinqüència. La delinqüència organitzada. La delinqüència econòmica o de coll blanc. La delinqüència terrorista.

Tema 32. Criminologia. El procés i els mecanismes de socialització. Els agents de socialització. Adaptació i desviació social. El comportament antisocial i la carrera delictiva. Marginació, conflicte i criminalitat. Dades i característiques de la població penitenciària a Catalunya. Els joves, els estrangers i les dones.

Tema 33. Psicologia. Teories explicatives de la conducta delictiva. Biològiques. Psicològiques. Especial referència al model d'aprenentatge social. Sociològiques. Teories integradores.

Tema 34. Psicologia. Programes d'intervenció a la presó. Tractament de les conductes additives. Tractament amb delinqüents sexuals. Tractament amb delinqüents violents. Tractament dels delictes de violència domèstica. Els programes motivadors. Els efectes de la intervenció sobre la reincidència.

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.