Image

Oposicions per a Subalterns Ajuntaments

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places a tot Catalunya.
Informació
 • Titulació: Certificat d'assistència i aprofitament.
 • Durada total: 10 a 11 mesos.
 • Horari: 17 a 22 h. Un dia a la setmana.
 • Modalitat: Presencial.
 • Aules espaioses i climatitzades.
Gran nombre d'aprovats en convocatòries anteriors, gran experiència en convocatòries en l'àmbit de l'administració local. (Ajuntaments, Consells comarcals i diputacions)
Planificació de les classes
 • Dotar l'opositor dels coneixements teòrics necessaris per superar les proves que es desenvolupin durant el procés selectiu.
 • Material teòric i pràctic.
 • Realitzar exercici tipus test i exercicis pràctics utilitzats en els processos selectius.
 • Realització de simulacres dexamen per valorar la preparació de lalumne/a a la plaça convocant.
 • Seguiment personalitzat per part del professorat.Es farà una entrevista per valorar les competències i les habilitats de l'aspirant. La valoració serà de 0 a 10 punts.
Funcions a desenvolupar
Les funcions a realitzar són, a títol enunciatiu i orientatiu, i entre d'altres, les següents:
 • Vigilar i controlar els accessos a edificis i recintes, inclosa la venda d'entrades, si escau.
 • Obre i tanca dependències.
 • Activa i desactiva les alarmes dels edificis quan correspon l'obertura o el tancament.
 • Controla les claus d'accés a edificis i oficines municipals, a requeriment del cap.
 • Franqueig i dipòsit de correspondència.
 • Reparteix correspondència, documentació i avisos.
 • Vigila el manteniment de les instal·lacions.
 • Utilitza màquines reproductores, fotocopiadores, fax i similars.
 • Trasllat de paqueteria i petit mobiliari.
 • Atenció i informació al públic presencial i telefònica.
 • Compleix la normativa de prevenció de riscs laborals.
Requisits
Els requisits i el procés concurs oposició s'exposen a les bases específiques de les convocatòries d'administració local, ja que és cada ens local qui els estableix, encara que s'estableixen uns criteris uniformes per part de cada administració.

 • Nacionalitat: En el cas de selecció de personal funcionari, tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en què, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit al tractat constitutiu de la Unió Europea, sempre que la plaça objecte de la convocatòria no estableixi específicament que implica una participació directa o indirecta en lexercici del poder públic o bé es tracti de funcions que tenen per objecte la protecció dels interessos de les administracions públiques. En qualsevol cas, la persona aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha dacreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa, sens perjudici que per accedir a determinats cossos les bases específiques determinin uns requisits diferents.
 • Habilitació: no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari. Ni en situació de jubilació.
 • Titulació: estar en possessió o en condicions dobtenir la titulació oficial exigida de graduat escolar, títol de graduat en ESO o el certificat descolaritat o equivalent.
 • Llengua catalana: conèixer la llengua catalana, tant a l'expressió oral com a l'escrita, amb un nivell adequat segons el perfil lingüístic exigit per a cada plaça en concret. Les persones que acrediti documentalment que posseïx el nivell requerit queda exempta de la realització de lexercici de coneixements de llengua castellana. Aquests coneixements sacreditaran documentalment mitjançant en certificat B2 de català o equivalent.
 • Llengua castellana: conèixer la llengua castellana, tant a l'expressió oral com a l'escrita, amb nivell adequat segons el perfil lingüístic exigit per a cada plaça en concret. Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat en l'exercici de les funcions pròpies de la plaça. Les persones que acrediti documentalment que posseïx el nivell requerit queda exempta de la realització de lexercici de coneixements de llengua castellana.
 • Capacitat funcional: tenir capacitat funcional per a lexercici de les places convocades. Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense necessitat dacreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans del seu començament, sense perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenades funcionàries indicada a la base dotzena, han dacreditar, igual que la resta daspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques de les places que es convoquen i prestar el servei públic corresponent.
 • La persona aspirant ha de posseir tots els requisits generals i específics el dia de finalització del termini de presentació d'instàncies i han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera o contractat laboral.
Proves
Primer exercici:

Prova de coneixements de llengua castellana: Consistirà en la realització dexercicis de coneixements escrits i de comprensió i expressió orals de la llengua catalana que permetin valorar els seus coneixements de nivell intermedi B2. Els continguts, l'estructura, la durada i la puntuació de la prova seran els establerts per l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. La prova es qualificarà com a apte/a o no apte/a.
Les persones que obtinguin la qualificació de no apta seran eliminades del procés selectiu.
La persona aspirant que acrediti documentalment que posseeix el nivell requerit B2 queda exempta de la realització de lexercici de coneixements de llengua catalana.

Segon exercici:

Prova de coneixements de llengua castellana. (Exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, i que no han estat declarades exemptes)
La prova consistirà a fer una redacció de 200 paraules, com a mínim, ia mantenir una conversa amb les persones assessores especialistes designades pel Tribunal.
El temps per fer aquesta prova no podrà ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
La qualificació de la prova serà dapte o no apte.
Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no apte en aquest exercici quedaran eliminades del procés selectiu.
La persona aspirant que acrediti documentalment que posseeix el nivell requerit queda exempta de la realització de lexercici de coneixements de llengua castellana.

Tercer exercici: obligatori i eliminatori.

Respondre en un període màxim de 30 minuts un qüestionari de 25 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, segons el contingut de la part general del temari. El resultat de la prova serà de 0 a 10 punts.
Es podran preveure 3 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en cas que s'anul·li alguna de les 20 anteriors. En cas que s'acordés l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

Quart exercici:

Consistirà a resoldre un supòsit pràctic que es desenvoluparà per escrit durant un període màxim duna hora, que proposarà el tribunal immediatament abans del començament de lexercici i en base al contingut de la part general del temari. També es pot substituir per respondre per escrit, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de 20 supòsits pràctics amb quatre respostes alternatives, només una de les quals és la correcta, relacionades amb les tasques a desenvolupar i amb el temari. Es podran preveure 3 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en cas que s'anul·li alguna de les 20 anteriors
Nota: Depenent del consistori, poden haver-hi més proves consistents en la resolució de casos pràctics, desenvolupament de temes per escrit, o bé, proves psicotècniques.

Cinquè exercici:

No és una prova habitual a realitzar per part de les entitats locals per a les places de subalterns, però en algunes ocasions, sobretot corporacions locals més grans poden decidir a les seves bases realitzar-la.
Consistiran en proves psicotècniques objectives que compliran els requisits de validesa i fiabilitat. Estaran ajustades a barems i seran estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.
Seran proves aptitudinals i qüestionaris de personalitat que hauran de determinar si el perfil de capacitat aptitudinal i professiograma caracterològic obtingut de cadascun dels aspirants sadequa al perfil per a lexercici de funcions i tasques que corresponen a la plaça.
Les aptituds a valorar seran la intel·lectual; de raonament lògic, abstracta i numèrica, capacitat de comprensió i atenció, capacitat verbal i escrita, i les actituds personals dels aspirants en relació amb la plaça a cobrir. Les proves psicotècniques són eliminatòries i es qualifiquen com a apte o no apte.
Així mateix, el tribunal podrà decidir fer una entrevista personal, a càrrec del tècnic que assessori aquestes proves psicotècniques, per integrar tots els elements explorats anteriorment. Aquesta entrevista ratificarà la valoració obtinguda a les proves psicotècniques realitzades i donat el cas podrà modificar, mitjançant informe raonat pel tècnic especialitzat, la qualificació de no apte.

Sisè exercici: obligatori i no eliminatori.

No és una prova habitual a realitzar per part de les entitats locals per a les places de subalterns, però en algunes ocasions, sobretot corporacions locals més grans poden decidir a les seves bases realitzar-la.
Es farà una entrevista per valorar les competències i les habilitats de laspirant. La valoració serà de 0 a 10 punts.

BORSA DE TREBALL

Normalment la participació en el procés selectiu, pot comportar la creació duna borsa de treball per a aquells aspirants que havent aprovat el procés selectiu no haguessin obtingut plaça. Per tant, les persones aspirants que no hagin estat proposades per al nomenament per manca de plaça, passaran a formar part duna Borsa de Treball de la plaça objecte de la convocatòria. Totes les persones que superin el procés de selecció seran incloses a la borsa de treball per a eventuals necessitats de l'Ajuntament de subalterns/es. Les persones candidates seran ordenades segons la puntuació obtinguda, de més a menys puntuació.
Temari
El temari que estableix casa ens local pot ser diferent depenent de les bases específiques de la convocatòria.

Tot i això el temari estandarditzat utilitzat en gairebé la major part de les convocatòries és el següent:

Part primera: matèries comunes.

Tema 1. La Constitució Espanyola. Contingut essencial. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols.
Tema 2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
Tema 3. Estructura de l'Administració Pública.
Tema 4. El municipi: territori, organització i competències. Òrgans de govern del municipi: L'alcalde. Els Tinents d'alcalde. Els regidors. El Ple de l'Ajuntament. Les Juntes de Govern Local. Comissions Informatives.
Tema 5. Procediment administratiu local: l'acte administratiu i el procediment administratiu.
Tema 6. Ordenances, Reglaments i Bans de les Entitats locals. Classes. Procediment d'elaboració i aprovació.
Tema 7. Organització de la funció pública local. Drets i deures. Règim disciplinari. Situacions administratives.
Tema 8. El personal al servei de l'administració pública local. Règim d'incompatibilitats. Règim disciplinari.

Part segona: matèries específiques

Tema 1. L'Ajuntament i les Diputacions: particularitats en l'organització i el funcionament.
Tema 2. El dret del ciutadà davant de l'administració. Atenció a l'administrat: acolliment i informació.
Tema 3. La comunicació i el llenguatge. Tipus de comunicació: oral, telefònica i escrita. La comunicació no verbal.
Tema 4. Concepte de document, registre i arxiu. Funcions del registre i de l'arxiu.
Tema 5. Comunicacions i notificacions. Recepció i distribució de correspondència.
Tema 6. Funcions i comeses del cos subaltern.
Tema 7. Nocions bàsiques sobre la prevenció de riscs laborals.
Tema 8. Nocions bàsiques de funcionament d'instal·lacions. Instal·lacions d'electricitat, gas aigua, calefacció i aire condicionat.
Tema 9. Nocions bàsiques sobre seguretat en edificis. Evacuació. Instal·lacions de protecció contra incendis.
0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.