Image

Oposicions per a Auxiliars i Administratius de Ajuntaments

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places a tot Catalunya.
En els tres cursos celebrats hem arribat al 100% d'aprovats a l'àmbit de l'Administració local com a auxiliars i administratius (entre ajuntaments, Consells comarcals i Diputació de Tarragona). De manera que hem aconseguit que els nostres alumnes hagin pogut entrar en borses de treball, com a funcionari interí, laboral o funcionari de carrera.

Aquest curs pot anar orientat també a opositors per a convocatòries d'administratiu de corporacions locals atès que l'amplitud dels temes permet absorbir gran part dels temaris d'aquesta categoria C1. En els tres cursos celebrats hem arribat al 100% d'aprovats a l'àmbit de l'Administració local com a auxiliars administratius (entre Ajuntaments, Consells comarcals i Diputació de Tarragona). De manera que hem aconseguit que els nostres alumnes hagin pogut entrar en borses de treball, com a funcionari interí, laboral o funcionari de carrera.

Aquest curs també pot anar orientat a opositors per a convocatòries d'administratiu de corporacions locals atès que l'amplitud dels temes permet absorbir gran part dels temaris d'aquesta categoria C1.
Informació
 • Titulació: Certificat d'assistència i aprofitament.
 • Durada total: 12 a 14 mesos.
 • Horari: Dimecres de 18 a 22 h. o Dissabtes de 9 a 14 h.
 • Modalitat: Presencial | Online | Híbrid.
 • Aules espaioses i climatitzades.
Personal qualificat dins l'àmbit de l'administració. Docents de reconeixement a l'àmbit jurídic.
Planificació de les classes
 • Dotar l'opositor dels coneixements teòrics necessaris per superar les proves que es desenvolupin durant el procés selectiu.
 • Material teòric i pràctic.
 • Realitzar exercici tipus test i exercicis pràctics utilitzats en els processos selectius.
 • Realització de simulacres dexamen per valorar la preparació de lalumne/a a la plaça convocant.
 • Seguiment personalitzat per part del professorat.Es farà una entrevista per valorar les competències i les habilitats de l'aspirant. La valoració serà de 0 a 10 punts.
Funcions a desenvolupar
Atendre el públic o el personal de la corporació municipal presencialment, telefònicament o telemàticament, realitzant les gestions que d'aquesta atenció es requereixi i informant sobre aquelles qüestions per les que estigui facultat i/o derivant cap a l'àmbit o persona que correspongui.

Executar funcions de suport administratiu dins del seu àmbit d'actuació:
 • Donar suport administratiu en la tramitació d'expedients administratius i realitzar el seguiment de la documentació corresponent.
 • Redactar documents segons les instruccions rebudes i els models subministrats.
 • Registrar, ordenar, classificar, derivar i arxivar documents i correspondència.
 • Inventariar materials, béns i tot tipus d'equips de la unitat organitzativa d'adscripció.
 • Efectuar tasques ofimàtiques, de reproducció de documentació i d'informació, fotocòpies, etc.
 • Elaborar i mantenir actualitzades les bases de dades i els sistemes d'arxiu.
 • Realitzar tasques de suport bàsic al superior jeràrquic i als tècnics recercant informació i recopilant antecedents documentals.
 • Utilitzar aplicacions informàtiques.
Requisits
Els requisits i el procés concurs oposició s'exposen a les bases específiques de les convocatòries d'administració local, ja que és cada ens local qui els estableix, encara que s'estableixen uns criteris uniformes per part de cada administració.
 • Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent o superior.
 • Haver complert 16 anys i no superar ledat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Certificat de coneixements de nivell de suficiència C1 de llengua catalana (nivell C). Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua catalana, haurà de superar una prova específica en el moment que es determini.
 • Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola: Certificat de coneixements de llengua castellana nivell B2. L'aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit haurà de sotmetres a les proves de coneixements d'espanyol que prevegi el procés selectiu.
 • No superar l'edat legal de jubilació.
 • No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. Ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o algun estat membre de la Unió Europea.
 • Posseir el certificat de nivell C1 de català exigit per la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i Ordre VCP/491/ 2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Proves
Les proves per a auxiliar administratiu i per a administratiu de Corporacions locals dependran de les bases específiques de cada convocatòria. Tot i que s'estableixen unes proves de caràcter unificat entre totes les administracions locals, són les següents:

Primera prova: Prova de llengua catalana (obligatòria/eliminatòria).
Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:
 • Primera part: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
Segona part: S'avaluarà l'expressió oral amb la lectura en veu alta d'un text i conversa sobre temes generals d'actualitat. La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel Tribunal qualificador.

El resultat de l'exercici és de APTE/A o de NO APTE/A. Els aspirants que no obtinguin la qualificació d'apte quedaran eliminats d'aquest procés de selecció. Queden exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, fins al moment de la realització d'aquesta prova, estar en possessió del certificat de nivell requerit segons el que estableixen aquestes bases i es consideraran aptes.

La segona prova (obligatòria i eliminatòria): Consisteix a realitzar un qüestionari tipus test sobre el temari establert a les bases de la convocatòria, aproximadament entre 30 o 40 preguntes test, amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta. Cada pregunta encertada serà puntuable, cada resposta errònia tindrà una penalització en forma de descompte i les no contestades ni puntuaran ni descomptaran.

El qüestionari tipus test versarà sobre les àrees següents:
 • 1a part: Dret Institucional i Dret Constitucional.
 • 2a part: Dret Administratiu.
 • 3a part: Dret Local.
 • 4a part: Dret Laboral i Funció Pública.
 • 5a part: Hisenda Pública.
Tercera prova (obligatòria/eliminatòria): Consisteix en la realització d'un o diversos supòsits pràctics sobre matèries relacionades amb el temari, on cal respondre les preguntes que es plantegen. En alguns casos es pot tractar de contestar algunes preguntes de resposta breu sobre matèries del temari. De vegades es tractarà de fer per escrit una explicació d'un dels temes trets a l'atzar pel Tribunal. Per tant, poden existir diverses opcions de situacions a realitzar en aquesta fase que dependrà de les bases de la convocatòria de l'ens local.

Quarta prova (obligatòria/eliminatòria): En algunes corporacions locals es pot establir a les bases de la convocatòria la realització d'una part pràctica d'ofimàtica. Aquesta prova versarà sobre la realització de la transcripció de textos i exercicis en què es demana la utilització de l'Office (Word/Excel/Access).

Cinquena prova (obligatòria/ no eliminatòria): La Comissió de valoració efectuarà una entrevista per valorar l'adequació del perfil professional (amb revisió si és el cas del currículum vitae) de la persona aspirant en relació amb les característiques, competències professionals.
Temari
El temari que realitza al centre per preparar aquest tipus d'oposicions es divideix en diferents blocs, és el següent:

Dret Constitucionals i Institucional:
 1. La Constitució espanyola del 1978. Principis generals.
 2. Drets fonamentals i llibertats públiques.
 3. La Corona. Les Corts Generals.
 4. El govern.
 5. El Poder Judicial.
 6. L'estat de les autonomies. Competències de l'Estat i de les comunitats autònomes. Idees generals de l'administració de l'Estat, autonomia local, institucional i corporativa. Estatuts d'autonomia.
 7. Estatut d'Autonomia de Catalunya: Estructura. Institucions. El govern a l'Estatut.
Dret Local:
 1. El règim local espanyol. Principis constitucionals i regulació jurídica. L’Administració local: Entitats que comprèn. Regulació actual.
 2. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
 3. El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Padró d’espanyols residents a l’estranger.
 4. Organització municipal I: Règim ordinari d’organització. Òrgans obligatoris: El Ple. l’Alcalde o Alcaldessa. Tinent o Tinents d’Alcalde o Alcaldessa. Junta de govern. Comissió especial de comptes.
 5. Organització municipal II: Òrgans complementaris. Competències municipals. Règim del Consell Obert.
 6. Funcionament dels òrgans col·legiats municipals: Composició. Convocatòria. Ordre del dia. Deliberacions. Votació. Actes i certificats d’acords.
 7. Altres entitats locals: Mancomunitats municipals. Àrees metropolitanes. Comunitats de municipis.
 8. Ordenances, Bans i Reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació. Infracció d’ordenances municipals.
Dret Administratiu:
 1. Principis d’actuació de l’Administració pública, eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.
 2. La submissió de l’Administració a la llei i al dret.
 3. L’interessat. Concepte. Pluralitat d’interessats. Nous interessats en el procediment. Representació. Els drets i deures dels veïns en l'àmbit local.
 4. Drets de les persones en les seves relacions amb les Administracions Públiques. Dret i obligació a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.
 5. Obligació de resoldre. Suspensió del termini màxim per resoldre. Ampliació del termini màxim per resoldre i notificar. Obligatorietat de termes i terminis. Còmput de terminis.
 6. L’acte administratiu I: Concepte. Característiques. Delimitació. Elements. Classes d’actes administratius.
 7. L’acte administratiu II: L’eficàcia dels actes administratius. La notificació i la publicació. Actes nuls i anul·lables. El silenci administratiu.
 8. El procediment administratiu I: Concepte. Classes. Finalitat del procediment administratiu. Principis generals del procediment administratiu.
 9. El procediment administratiu II: El procediment administratiu comú. Fases del procediment: Iniciació. Ordenació. Instrucció. Finalització. Execució.
 10. Els recursos administratius. Concepte. Legitimació. Fi de la via administrativa. Causes d'inadmissió. Classes de recursos: Recurs d’alçada. Recurs potestatiu de reposició. Recurs extraordinari de revisió.
 11. La responsabilitat de l’Administració: Requisits dels danys. Relació de causalitat. La reparació del dany. Terminis.
 12. Els contractes administratius en l’àmbit local: Tipus de contractes.
Dret Laboral i de funció pública:
 1. La funció pública local. Organització de la funció local. L’oferta de treball públic i les relacions de llocs de treball.
 2. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Dret de sindicalització. La seguretat social.
 3. El personal laboral al servei de les entitats locals. Règim jurídic.
 4. Polítiques d’igualtat.
Hisenda Pública:
 1. Hisendes locals: Regulació jurídica. Recursos dels municipis. Classificació dels ingressos: Taxes. Contribucions especials. Impostos. Altres ingressos locals.
 2. Ordenances fiscals: Potestat tributària municipal. Contingut. Elaboració. Publicació. Aprovació. Publicitat. Entrada en vigor. Recursos davant les ordenances fiscals.
 3. Els pressupostos locals: Principis pressupostaris. Aprovació inicial. Publicació. Aprovació definitiva. Publicitat. Entrada en vigor. Recursos davant del pressupost.
Ofimàtica:
 1. Concepte de document, registre i arxiu. Funcions del registre i de l'arxiu. Classes d'arxiu: ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. Especial consideració a 1 fitxer de gestió.
 2. L'automatització d'oficines. Conceptes i aplicacions. Sistemes físics i lògics. Arxiu i agenda electrònica.
 3. El concepte d'informàtica. Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu.
 4. Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades.
0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.