Image

Prova d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys

Textos i tests actualitzats amb els darrers exàmens de la prova.
Informació
Homologats pel Departament d'Ensenyament de Catalunya.
 • Durada total: 1 curs acadèmic.
 • Horari: 9 a 21 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Ensenyament personalitzat.
 • Assessorament psicopedagògic.
 • Aules espaioses i climatitzades.
 • Grups reduïts a les assignatures específiques.
 • Realització dels darrers exàmens oficials i controls periòdics.
 • Simulacions d'exàmens i aproximacions a la prova real.
 • 100% d'aprovats en convocatòries anteriors.
 • Garantia de servei: professorat amb àmplia experiència en grau universitari de les matèries impartides. Exàmens i obtenció de títol a Aula Magna.
Requisits

Més de 25 anys

 • Tenir-ne 25 l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No haver superat les PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, arts plàstiques i disseny, o esports (o equivalent).
 • No tindre cap titulació universitària.

Més de 45 anys

 • Tindre 45 anys l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.
Matrícula
 • La inscripció es podrà realitzar per internet a https://accesuniversitat.gencat.cat/ i es disposarà fins al de termini per presentar la documentació, en cas que sigui necessari per justificar bonificació o exempció de la taxa, a la universitat (sol·licitud de matrícula, declaració jurada, fotocòpia DNI, carnet família nombrosa), o per correu (prèvia compulsa de la documentació).
 • Un cop confirmada la matrícula per internet, es generarà una contrasenya que l'alumne haurà d'utilitzar per fer altres gestions relacionades amb la prova: consulta de qualificacions, preinscripció universitària, ... S'haurà de realitzar el pagament de 87 € aproximadament a La Caixa, ja sigui mitjançant la línia oberta o una entitat.
Resultats

Es publicaran les qualificacions i es podrà sol·licitar una revisió dexamen, indicant les matèries i els motius de la reclamació. La mateixa. La sol·licitud de revisió es farà a través del portal https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/

El resultat de la revisió sortirà sent la mitjana entre la qualificació inicial i la segona correcció, amb un professor diferent de la primera avaluació.

Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica de les dues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials i, per tant, poden ser més baixes o més altes que les inicialment ser més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

Avaluació

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.

Així, doncs, un candidat que s'examini de les dues proves d'accés farà un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana

Estructura de la prova

Les proves s'estructuren en dues fases:

Fase general: igual per a tots els candidats.

La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la capacitat de raonament, comprensió i expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d'una llengua estrangera. .

La fase general consta de quatre exàmens:

Comentari de text

 • La prova inclourà un text que el candidat ha de demostrar que ha entès bé contestant les preguntes que se li formulin sobre el text proposat. Aquest text pot respondre diversos models textuals: articles periodístics d'opinió, reportatges, entrevistes, textos literaris, relats, informes, etc. Els textos seran seleccionats per la claredat expressiva, la forma correcta de l'expressió escrita i per la seva idoneïtat en la tasca d'avaluació.
 • D'altra banda, el candidat haurà de redactar un text d'anàlisi on demostri la capacitat d'argumentació i d'expressió escrita.
 • Aquesta prova es pot respondre en català o castellà.

Examen

La prova inclou diversos tipus dexercici i sestructura en dues parts.

 • La primera part consisteix a respondre preguntes relacionades amb el text proposat, per la qual cosa el candidat demostri la capacitat d'entendre, analitzar i valorar críticament un text. Aquestes preguntes estaran agrupades en dos blocs. [6 punts; 3 punts cada bloc]

Al primer bloc es formularan sis preguntes breus, preferentment de resposta d'opció múltiple, relacionades amb:

 • Identificació del tema del text.
 • Identificació de les idees principals i secundàries del text.
 • Estructura i organització del text.
 • Comprensió de frases o termes del text.

En el segon, el candidat haurà de respondre tres preguntes, relacionades amb:

 • Posar un títol al text i justificar-ne l'elecció.
 • Fer un resum del text o d'alguna de les parts.
 • Tornar a escriure algun passatge del text.
 • Explicació de frases o termes del text, indicant-ne el significat.

La segona part consta d‟un exercici de redacció, i consisteix a escriure un text d‟anàlisi (entre 150 i 200 paraules) a partir d‟algun aspecte relacionat amb el text. Es proposaran dues opcions i caldrà triar-ne una. [4 punts]

Criteris generals d'avaluació

 • En els exercicis de la primera part es valorarà la comprensió correcta del text, considerant-se incorrecte reproduir frases de l'original.
 • A tots els exercicis es tindrà molt en compte la claredat i la coherència del discurs, el lèxic utilitzat, l'adequació idiomàtica i la correcció normativa.
 • Es descomptarà 0,1 per cada falta d'ortografia, de lèxic, de morfologia i de sintaxi, sense límits al conjunt de l'examen.
 • A les preguntes de resposta d'opció múltiple (amb quatre opcions), si no es respon a la pregunta no s'aplicarà cap descompte i si la resposta és errònia tindrà un descompte de 0,16 punts.

Llengua Catalana

Comprensió lectora (3 punts)

En aquesta part es vol avaluar la capacitat d'anàlisi i de comprensió del candidat. A partir d´un text d'unes 250 paraules de registre literari, científic, tècnic, periodístic, publicitari, etc., es formularan 6 preguntes de resposta d´opció múltiple, de completar espais buits o de construcció d´estructures alternatives, i es podran referir a algunes de les qüestions següents:

 • Determinar el significat d'una paraula, locució, frase feta o expressió en el context;
 • Identificar el tipus de text, la seua estructura, la intenció de l'autor; analitzar idees, opinions i arguments.
 • Relacionar parts d‟un text entre elles o amb el conjunt; fer inferències i reconèixer implicacions, seguir la lògica d‟un argument i sospesar la coherència o incoherència d‟un raonament.
  Parafrasejar o glossar expressions.
 • Lèxic: polisèmia i homonímia; sinonímia i antonímia; hiperonímia; hiponímia.

Expressió escrita (4 punts)

En aquesta part cal demostrar la capacitat d'elaborar i manipular textos: saber estructurar, desenvolupar i argumentar idees al voltant d'algun dels temes o motius que es proposen; demostrar domini de les habilitats i estratègies lingüístiques necessàries per comprimir o ampliar textos, canviar la intenció de l'autor, reformular un model textual en diferents temps o modes verbals, diferents registres, transformar estructures sintàctiques (activa-passiva, coordinació-subordinació, estil directe- estil indirecte, etc.), entre d'altres.

Aquesta part sestructurarà en dos exercicis de redacció.

 • Un primer exercici breu (1 punt), que podreu incloure des de la síntesi o la paràfrasi d'algun fragment del text inicial, fins a descriure algun objecte, posar text a unes imatges, elaborar un escrit publicitari o compondre un comentari personal sobre algun tema proposat.
 • Un segon exercici (3 punts) on es demanarà un redactat, entre 50 i 80 paraules, en forma de reflexió o comentari sobre alguna qüestió del text de la prova, o sobre un tema que es proposi. Es valorarà ladequació, la coherència, la cohesió i la riquesa dexpressió, la correcció normativa, lortografia, etc.

Reflexió lingüística (3 punts)

En aquesta part es pretén avaluar el coneixement de les estructures textuals i gramaticals de la llengua i el domini de la norma, amb preguntes específiques sobre aspectes sintàctics, lèxics, semàntics o ortogràfics.

En aquesta tercera part, sempre independent del text inicial, es plantejaran 6 preguntes de tipus objectiu, de resposta d'opció múltiple, d'emplenar espais buits o fer equivalències sobre:

 • Morfologia nominal, pronominal i verbal.
 • Ús dels pronoms.
 • Funcions sintàctiques: sintaxi de la pregària simple i de la pregària composta.
 • Procediments de formació de paraules i sobre locucions i frases fetes.
 • Ortografia.
 • Triar la forma o lexpressió gramatical més adequada en el context.
 • Canviar de temps o de manera verbal (present-passat, indicatiu-subjuntiu, etc.)
 • Formació de paraules (composició i derivació).
 • Relacions anafòriques, sobre correlacions de temps verbals i sobre lús dels connectors discursius; recursos expressius del text.
 • Els connectors i altres marques textuals.

Criteris d'avaluació

Les preguntes de tipus objectiu, tant a la primera part com a la tercera, tindran cadascuna el valor de 0,50 punts. Si es tracta de preguntes de resposta d'opció múltiple (amb quatre opcions), si no es respon la pregunta, no s'aplicarà cap descompte i si la resposta és errònia tindrà un descompte de 0,16 punts.

Els criteris d'avaluació de la segona part (expressió escrita) es fonamentaran en la coherència i l'adequació de l'escrit, la riquesa i la precisió lèxica, la maduresa sintàctica i discursiva en general.

Com a regla general, el text ha d'expressar amb claredat les idees i els conceptes adequats al que es demana. En un text coherent i cohesionat, el que es comunica és rellevant i es presenta la informació necessària perquè el lector la interpreti sense ensopegades (no hi ha implícites injustificades, per exemple). S'expressen amb claredat les idees i els conceptes, d'acord amb allò que es demana, en un registre adequat al context comunicatiu. El text està ben planificat i ben resolt, amb les parts ben travessades. En cas d'una argumentació, la tesi i els arguments es presenten de manera ordenada.

La riquesa i precisió lèxica es pot mesurar tenint en compte la varietat (no repetir les mateixes eleccions), el recurs a les relacions lèxiques (sinonímia, hiperonímia), l'adequació al registre o la propietat amb què es fan servir les paraules.

La maduresa sintàctica i discursiva es pot valorar tenint en compte la varietat d'estructures utilitzades (en l'ús d'oracions compostes, per exemple), l'ús adequat de l'ordre de les paraules, l'ús adequat dels pronoms, o la capacitat de fer servir de manera pertinent diversos connectors discursius i signes de puntuació, amb varietat de recursos.

La correcció normativa fa referència al coneixement i l'aplicació de les regles ortogràfiques i gramaticals.

Els tres punts es repartiran de la manera següent: coherència del text (1 punt); riquesa i expressió lèxica (1 punt) i maduresa sintàctica i discursiva (1 punt).

En aquesta segona part es descomptaran 0,1 punts per falta d'ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi.

 • Llengua castellana: igual que el de llengua catalana.
 • Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès).

A partir d'un text de 200 paraules, el candidat haurà de respondre deu preguntes, vuit de les quals seran de tipus objectiu (de resposta tancada) i dues de tipus obert. Totes les preguntes valen un punt.

En les vuit preguntes objectives caldrà triar la resposta correcta d'una sèrie d'opcions, o bé completar espais buits o reformular una construcció amb estructures alternatives (en aquests dos darrers casos, caldrà respondre obligatòriament a la llengua de la prova). Com a màxim, sis d'aquestes preguntes faran referència al contingut del text i, com a mínim, dues es referiran a qüestions gramaticals extretes del text.

Les dues preguntes obertes també estaran relacionades amb la comprensió del text de la prova i les respostes corresponents, dentre 40 i 60 paraules cadascuna, hauran de redactar-se en la llengua estrangera de la prova. Es descomptaran 0,05 punts per cada falta d'ortografia, lèxic, morfologia o sintaxi, però les faltes repetides només descomptaran punts una vegada. A les preguntes d'opció múltiple els errors descomptaran 0,33 punts (si hi ha quatre possibles respostes).

Fase específica: estructurada en cinc opcions vinculades a les cinc branques de coneixement en què s'articulen els títols universitaris oficials de grau.

La fase específica té per finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement al voltant de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.

S'estructura en cinc opcions:

 • Arts i humanitats
 • Ciències
 • Ciències de la salut
 • Ciències socials i jurídiques
 • Enginyeria i arquitectura

El candidat ha de triar una de les cinc opcions. La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a lopció daccés elegida.

En funció de lopció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. L'adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar a la web: http://estudisuniversitaris.gencat.cat.

 • Arts i Humanitats: Filosofia, Geografia, Hª CONTEMPORÀNIA, Hª DE L'ART, LITERATURA.
  Ciències: BIOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA, MATEMÀTIQUES, ESTADÍSITCA.
 • Ciències de la Salut: BIOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA, MATEMÀTIQUES, ESTADÍSTICA.
 • Ciències socials i jurídiques: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESA, GEOGRAFIA, HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA, ESTADÍSTICA, MATEMÀTIQUES.
 • Enginyeria i arquitectura: DIBUIX TÈCNIC, ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESA, FÍSICA, MATEMÀTIQUES i QUÍMICA.
Calificació

Més de 25 anys

Els alumnes que hagin realitzat la inscripció per Internet podran consultar, mitjançant aquesta mateixa modalitat, la qualificació obtinguda a partir del 19 de maig. Als altres alumnes se'ls determinarà el dia i el lloc.

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • La qualificació de la part comuna s'obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.
 • La qualificació de la part específica s'obté de la mitjana aritmètica de tots dos exàmens. La qualificació final obtinguda serà de 0 a 10 punts, amb dos decimals. El mínim per superar-la serà de 5 punts a la qualificació final, realitzant una mitjana aritmètica entre la part comuna i l'específica, i obtenint un mínim de 4 punts a cadascuna per poder fer la mitjana.

Important: La qualificació de qualsevol de les dues fases de la prova, sempre que sigui igual o superior a cinc punts, també serà vàlida, a efectes de qualificació final, per a la convocatòria següent, encara que el candidat pot optar a millorar-la la qualificació, i sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions. Tot i això, a l'hora de formalitzar la matrícula, sempre es farà per la totalitat de la prova, i en cas de voler fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior, és obligatori matricular-se a la mateixa Universitat i de les mateixes assignatures. En convocatòries posteriors, el candidat ha de repetir la prova totalment.

Més de 45 anys

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • La qualificació final de la prova s'obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis que integren la prova. Només es podrà fer mitjana quan la qualificació de cadascun dels exàmens sigui igual o superior a quatre punts. La puntuació mínima per superar la prova daccés és de 5 punts.
 • Els candidats que s'han matriculat de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys podran sol·licitar, a través de la preinscripció universitària https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login l'entrevista personal fent la preinscripció corresponent.
0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.