Image

Oposicions per a Policia Local - Guàrdia Urbana

Som líders en percentatge d'aprovats i assoliment de places en els ajuntaments de Camp de Tarragona.
 • Més d'un 50% dels aspirants aprovats a la província de Tarragona han estat alumnes del nostre centre.
 • Més de 1.500 aprovats, durant més de 20 anys s'han preparat amb nosaltres.
Informació
 • Durada total: 6 a 10 mesos.
 • Horari: 19 a 22 h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Proves teòriques, pràctiques i psicotècniques.
 • Assessorament psicopedagògic.
 • Aules espaioses i climatitzades.
 • Simulacions d'exàmens i aproximacions a la prova real.
 • Garantia de servei: professorat amb àmplia experiència en grau universitari de les matèries impartides.
 • Explicació dels continguts dels diferents àmbits del temari (coneixement de l'entorn, les institucions i seguretat i policia).
 • Preparació de temes d'actualitat.
 • Realització de tests del contingut del temari.
 • Preparació dels test psicotècnics (abstractes, numèrics, verbals i de personalitat).
 • Realització i correcció de test de personalitat.
 • Preparació de l'entrevista.
 • Simulacre d'examen real.

Opcionalment: Per a la preparació física, l'alumne podrà comptar amb un entrenador que col·labora amb el nostre centre.

Opcionalment: Si l'alumne no té acreditat el nivell C de català, podrà comptar amb un filòleg del centre.

Requisits
 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent.
 • Haver complert 18 anys i no superar ledat establerta per a la jubilació forçosa.
 • No patir cap mena de malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies. Veure exclusions mèdiques a la convocatòria.
 • Posseir el carnet de conduir de vehicles B o equivalent.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
 • Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
Proves

Primera fase: Oposició.

Proves selectives, obligatòries i eliminatòries.

Es realitzessin 5 proves:

 • Primera prova: Coneixements i aptitudinal

Exercici de coneixements: consisteix a respondre, per escrit i en un temps màxim de 35 minuts, 30 preguntes tipus test d'aspectes relacionats amb els quatre blocs.

 • Àmbit A: Coneixements de l'entorn.
 • Àmbit B: Institucional.
 • Àmbit C: Seguretat i Policia.
 • Àmbit D: Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social.

Prova aptitudinal: consisteix en la realització d'una bateria de test dirigits a avaluar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de l'aspirant.

 • Segona prova

Proves físiques: es dividirà per 3 proves: circuit d'agilitat i Course navette i pressió sobre banca.

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són: 30% per a l'exercici “circuit d'agilitat”, 30% per a l'exercici “pressió sobre banc” i 40% per a l'exercici “course navette”.

 • Tercera prova

Proves psicotècniques: consisteix a avaluar l'adequació de les característiques de l'aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

Entrevista personal: l'objectiu és ampliar i contrastar l'adequació de l'aspirant al perfil professional desitjat.

 • Quarta prova

Llengua catalana: consisteix a realitzar en un temps màxim d'una hora i mitja una redacció d'un text de 180 paraules, com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua mitjançant cinc blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana i en 10 minuts una valoració dels coneixements orals mitjançant una lectura en veu alta d'un text i una conversa.

Queden exclosos de realitzar la prova els aspirants que acreditin documentalment abans de l'inici d'aquesta prova, que estan en possessió del Nivell C1 o equivalent.

Reconeixement mèdic: l'objectiu és comprovar les dades antropomètriques i la inexistència de causes d'exclusió mèdica mitjançant les tècniques mèdiques convencionals.

 • Cinquena prova

Comprovació de les causes d'exclusió per falta d'aptitud psicofísica.

Consisteix en la realització de les proves mèdiques necessàries per a comprovar que les persones participants tenen l'aptitud psicofísica necessària per al desenvolupament de la tasca policial i no estan incloses en cap de les causes d'exclusió indicades.

Comprovació de tatuatges.

Segona fase: Formació.

Aquesta segona fase consisteix en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies d'una durada no superior a 1.350 hores. En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials bàsiques.

Tercera Fase: Pràctiques.

Les persones participants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran també cadascun caràcter selectiu.

Temari

Àmbit A: Coneixements de l'entorn.

Tema A1: Història de Catalunya (part I).

 1. L'antiguitat a Catalunya.
 2. La Catalunya Romana.
 3. El naixement de Catalunya.
 4. La Catalunya Feudal (s.XI-XII).
 5. L'expansió catalana aragonesa (s.XIII-XIV).
 6. La crisi de la Baixa Edat mitjana (s. XIV-XV).
 7. Catalunya en la monarquia hispànica i Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).
 8. La guerra de successió i l'onze de setembre.
 9. Les transformacions del segle XVIII.

Tema A2: Història de Catalunya (part II).

 1. El segle XIX: la crisi de l'Antic Règim i la construcció de l'estat liberal.
 2. Catalunya, industrialització i el obrerismo.
 3. La Restauració Borbònica i el Catalanisme polític.
 4. El primer terç del segle XX (1898-1931).
 5. La República i la Guerra Civil.
 6. La Dictadura Franquista.
 7. La transició i la recuperació de l'autonomia.
 8. La Catalunya del segle XXI

Tema A3: Història de la policia a Catalunya

 1. Les forces de seguretat i la seva història.
 2. Origen dels Mossos d'Esquadra.
 3. Transformacions policials durant el segle XIX.
 4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.
 5. La policia i la democràcia.

Tema A4: Àmbit Sociolingüístic.

 1. Història de la llengua.
 2. Varietats lingüístiques.
 3. Llengua aranesa.
 4. Noves versions de gramàtica de la llengua catalana i ortografia catalana.

Tema A5: Marc geogràfic de Catalunya.

 1. Situació i divisió administrativa.
 2. El relleu.
 3. Els climes a Catalunya.
 4. La xarxa hidrogràfica.
 5. La vegetació.
 6. La població.

Tema A6: Entorn social a Catalunya.

 1. La migració i fluxos migratoris.
 2. Les polítiques públiques en matèria d'immigració.
 3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
 4. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.
 5. Serveis socials a Catalunya.

Tema A7: Les tecnologies de la informació en el segle XXI

 1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la internet de les coses (IoT).
 2. Efectes de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).
 3. Seguretat de la informació.
 4. La informació electrònica. Signatura electrònica.
 5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

Àmbit B: Institucional.

Tema B1: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC).

 1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
 2. Contingut i estructura.
 3. Els drets, els deures i els principis rectors.
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
 5. La competència en matèria de seguretat pública .establerta a l'Estatut d’autonomia de Catalunya.

Tema B2: Les institucions polítiques de Catalunya.

 1. La Generalitat de Catalunya.
 2. El Parlament de Catalunya.
 3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 4. El Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Altres institucions estatutàries.

Tema B3: L'ordenament jurídic de l'Estat.

 1. L'ordenament jurídic.
 2. La Constitució Espanyola.
 3. La llei.
 4. Les normes amb rang de llei.
 5. El reglament.
 6. Els tractats internacionals.

Tema B4: Els drets humans i els drets constitucionals.

 1. Les declaracions de drets humans.
 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
 3. La titularitat dels drets constitucionals.
 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
 5. Les garanties normatives.
 6. Les garanties institucionals: El Defensor del Poble.
 7. Les garanties jurisdiccionals.
 8. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B5: Les institucions polítiques de l'Estat.

 1. Les Corts Generals.
 2. El Govern.
 3. La Corona.
 4. Altres institucions de l'Estat.

Tema B6: Els òrgans jurisdiccionals, Poder Judicial i el Tribunal Constitucional.

 1. Poder Judicial i potestat jurisdiccional.
 2. El Consell General del Poder Judicial.
 3. El Ministeri Fiscal.
 4. El Tribunal Constitucional.

Tema B7: L'organització territorial de l'Estat.

 1. Els models d'organització territorial.
 2. El model territorial a la Constitució Espanyola de 1978.
 3. Les comunitats autònomes.
 4. Els municipis.
 5. Les províncies.
 6. Les comarques.
 7. Les "veguerías".

Tema B8: La Unió Europea.

 1. Origen històric de la Unió Europea.
 2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
 3. Institucions comunitàries.

Àmbit C: Seguretat i Policia.

Tema C1: Les Competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

 1. Definició de competències.
 2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C2: El Departament d'Interior.

 1. Funcions del Departament d'Interior.
 2. Estructura del Departament d'Interior.
 3. La Direcció General de la Policia.
 4. La Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra.
 5. Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 6. Servei Català de Trànsit.
 7. Centre d'Atenció i Gestió de trucades d'urgència 112 Catalunya.

Tema C3: La coordinació policial.

 1. El concepte de coordinació policial.
 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.
 3. Òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 4. Coordinació policial internacional: Interpol i Europol.
 5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. Sistema d'informació Schengen (SIS).

Tema C4: El marc legal de la seguretat.

 1. La llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos de l'Estat. Principis bàsics d'actuació.
 2. Llei 10/1994 de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra. Funcions, àmbit territorial d'actuació i estructura.
 3. La llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

Tema C5: Codi deontològic policial.

 1. La deontologia policial.
 2. El Codi Europeu d'Ètica Policial.
 3. Acord. GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'Ètica de la policia de Catalunya.

Àmbit D: Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social.

a) Catalunya
b) Estat espanyol.
c) Internacional.

0
Años de
experiencia
0
Profesores
cualificados
0
Facilidad
de pago

Pròxims cursos

Subscriu-te a la Newsletter

Forma't amb nosaltres!

Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Si us plau, emplena el camp requerit.
Aula Magna va néixer a Tarragona, fa més de 25 anys, com una institució privada especialitzada al sector de la formació, amb un objectiu clar: donar resposta a les necessitats formatives i als reptes professionals. Per aconseguir-ho, la seva prioritat ha estat i continua sent la continua actualització i la renovació dels programes formatius buscant la màxima qualitat i una personalització acadèmica.

aulamagna@aulamagna.es

Avinguda Argentina, 11, 43005 Tarragona

Truca'ns de 9.00 hores a 22.00 hores.

Certificaciones y homologaciones

Image

Institut reglat per la Generalitat. CICLES FORMATIUS.

Image

Centre col•laborador ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Image

Centre autoritzat per Instituto Cervantes. DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA.

Image

Centre Col•laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Image

Centre acreditat per l’Institut Català de la Salut - DEA (Desfibril•lador Extern Automàtic).

Image

Centre d'Adults per la Generalitat. PROVA D'ACCÉS/GRADUAT E.S.O.

Image

Centre autoritzat per la Policia Nacional. CURSOS DE SEGURETAT PRIVADA.

Image

Centre autoritzat Agència de Col•locació pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Image

Centre autoritzat per el Ministerio de Interior i Guardia Civil. GUARDES RURALS.

Image

Centre col•laborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento).

Image

Centre acreditat/ meritori per l’Institut Català de la Salut. OPOSICIONS.

Image

Centre oficial de preparació, i examinador, per l'obtenció de certificats d'ANGLÈS.


Institut privat | Acadèmia | Centre de formació | Formació en línia | Tarragona | Cicles Grau Mitjà | Cicles Grau Superior | Proves d'accés | Repassos | Primària | Reforç escolar | E.S.O. | Batxillerat | Universitat | Oposicions | Mossos d'Esquadra | Policia Local | Guàrdia Urbana | Auxiliar Administratiu Ajuntament | Seguretat privada | Controladors d'accés

Aguilo, Aiguamurcia, Aiguaviva, Albarca, Albinyana, Albio, Alcanar, Alcover, Aldover, Alfara de Carles, Alforja, Alio, Almoster, Altafulla, Amposta, Arboli, Ardenya, Arnes, Asco, Balada, Banyeres del Penedes, Barbera de la Conca, Batea, Bellavista, Bellmunt del Priorat, Belltall, Bellvei, Benifallet, Benissanet, Bitem, Biure de Gaia, Blancafort, Bonastre, Bonretorn, Bot, Botarell, Brafim, -Cabaces, Cabra del Camp, Calafell, camrles, Cambrils, Camposines, Campredo, Can Ferrer de la Cogullada, Capafonts, Capçanes, Casafort, Caseres, Castello, Castellvell del Camp, Colldejou, Coma-Ruga, Conesa, Constanti, Corbera d’Ebre, Cornudella, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Darmos, Deltebre, Duesaigües, El Bosquet, El Castell, El Catllar, El Fonoll, El Francas, El Lloar, El Masroig, El Mila, El Molar, El Morell, El Papiolet, El Perello, El Pinell de Brai, El Pinetell, El Pla de Manlleu, El pla de Santa Maria, El Poblenou del Delta, El Pont D’Armentera, El Priorat de Banyeres, El Rourell, El Vendrell, Els Garidells, Els Guiamets, Els Masos de Vespella, Els Montgons, ElsMuntells, Els Pallaresos, Els Reguers, Els Valentins, Esbalda, Escaladei, Falset, Farena, Fatxes, Ferran, Figuerola del Camp, Flix, Fontscaldes, Fores, Freginals, Gallicant, Gandesa, Garcia, Gavada, Genessies, Ginestar, Glorieta, Godall, Gratallops, Guardia dels Prats, Guialmons, Horta de Sant Joan, Jesus, L’Aixavega, L’Alba, L’Albiol, L’Adea, L’Aleixar, L’Almadrava, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, L’Arboç, L’Arboçet, L’Argenetera, L’Argilaga, L’Espluga de Francoli, L’Hospitalet de L’Infant, L’Ortigos, La Bisbal de Falset, La Bisbal del Penedes, La Cadeneta, La Canonja, La Carronya, La Cirera, La Fatarella, La Febro, La Figuera, La Galera, La Juncosa de Montmell, La Llacuneta, La Maso, La Miliana, La Morera de Montsant, La nou de Gaia, La Palma d’Ebre, La Pineda, La Plana, La Pobla de Carivenys, La Pobla de Ferran, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Massaluca, La Pobla de Montornes, La Riba, La Riera de Gaia, La Sala de Comalats, La Secuita, La Selleta, La Selva del Camp, La Senia, La Serra d’Alamos, La Torre de Fontaubella, La Torre de l’Espanyol, La Torregassa, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Les Borges del Camp, Les Cases d’Alcanar, Les Casetes de Puigmolto, Les Gunyoles, Les Irles, Les Masies, Les Masies del Torrent, Les Montcades, Les Ordes, Les Peces, Les Piles, Les Planes del Rei, Les Pobles, Les Roques, Les Ventalles, Les Voltes, Ligallo del Ganguil, Ligallo del Roig, Lilla, Llaberia, Lletger, Llorac, Llorenç del Penedes, Marça, Margalef, Marmellar, Mas d’en Bosc, Mas de Barberans, Masarbones, Masbarrat, Masboquera, Masdenverge, Masllorenç, Masmolets, Maspujols, Masriudoms, Miami Platja, Miravet, Mont-ral, Mont-Roig del Camp, Montargull, Montblanc, Montbrio de la Marca, Montbrio del Camp, Montferri, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Nulles, Ollers, Passanant, Paüls, Perafort, Peralta, Picamoixons, Pira, Poblet, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de Compte, Pratdip, Prenafeta, Puigdelfi, Puigpelat, Querol, Rasquera, Rauric, Raval de Crist, Remulla, Renau, Reus, Riba-Roja d’Ebre, Riudabella, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort de Queralt, Roda de Bara, Rodonya, Rojals, Roquetes, Saifores, Salines de la Trinitat, Slomo, Salou, Sant Carles de la Rapita, Sant Gallard, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan del Pas, Sant Magi de Brufaganya, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Salvador, Sant Vicenç de Calders, Santa Barbara, Santa Coloma de Queralt, Santa Marina, Santa Oliva, Santa perpetua de Gaia, Santes Creus, Sarral, Savalla de Comtat, Seguer, Segur de Calafell, Segura, Selma, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona, Tivenys, Tivissa, Torredembarra, Torroja del priorat, Tortosa, Ulldecona, Ulldemolins, Vallclara, Valldeperes, Valldossera, Vallespinosa, Vallfogona de Riucorb, Vallmoll, Valls, Vallverd, Vandellos, Vespella de Gaia, Vila-Rodona, Vila-Seca, Vilabella, Vliadeperdius, Vilafortuny, Vilalba dels Arcs, Vilallonga del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilaplana, Vilardida, Vilaverd, Vimbodi, Vinallop, Vinebre, Vinyols i els Arcs, Vistabella, Xerta.